بررسی تغییرات مکانی- زمانی الگوی جزیره حرارتی سطح شهر تهران و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارزیابی و آمایش سرزمین، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5 استاد گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/eiap.2022.158576

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی ساختار مکانی- زمانی جزیره حرارتی شهر تهران، همچنین خواص فیزیکی و بیوفیزیکی سطح زمین از قبیل کاربری اراضی، پوشش گیاهی، شاخص‌های اقلیمی، همچنین برخی از پارامترهای حاصل از تمرکز جمعیت و فعالیت‌های انسانی از جمله شاخص‌های اصلی آلودگی هوا و تراکم ساختمان‌ها است. بنابراین، بدین منظور پس از تصحیحات تصاویر، محاسبه گسیل‌مندی و دمای درخشندگی، پهنه بندی دمای سطح زمین در بازه زمانی بیست ساله در محیط سنجش از دور انجام گردید. پس از آن همبستگی دمای سطح زمین و پارامترهای موثر با نرمال‌سازی اطلاعات از طریق الگوریتم‌های ریاضی و آنالیزهای زمین آماری در محیط GIS مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نحوه آسیب‌پذیری منطقه‌ای کلانشهر تهران مشخص شد. نتایج و تحلیل‌های فضایی- مکانی مختلف ارتباط مستقیم پارامترهایی چون تراکم ساختمان‌ها، تمرکز فعالیت‌ها و جمعیت با دمای حرارتی سطح زمین و همچنین برخی از شاخص‌های آلاینده هوا، و از طرفی رابطه معکوس برخی پارامترهای دیگر همچون کاربری اراضی و پوشش گیاهی و شاخص‌های اقلیم را با دمای سطح زمین به تصویر کشید. این پژوهش نشان داد تهران با شکل‌گیری لکه‌های داغ در مناطق غرب، جنوب شرقی- غربی روبه‌رو بوده و میزان لکه‌های سرد در منطقه شمال تهران قابل توجه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial-Temporal Variation of Heat Island Pattern in Tehran and Its Effective Factors

نویسندگان [English]

 • Maryam Meftahi 1
 • Seyed Masoud Monavari 2
 • Seyed Mir Masoud Kheirkhah Zarkesh 3
 • Alireza Vafaeinejad 4
 • seyed ali jozi 5
1 PhD Candidate, Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor at Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor at RS&GIS Group of Natural Resources and Environment Faculty, Research & Science branch, Islamic Azad University, & the Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Areeo, Tehran, Iran
4 Assistant Professor at Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
5 Professor at Department of Environment, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the research is to investigate the structure of the spatial- temporal heat island in the city of Tehran, as well as the physical and biophysical properties of Land surface, such as Land Use, vegetation, climatic indicators, also some parameters resulting from population concentration and human activities, including the main indicators of air pollution and density of buildings. For this purpose, after the corrections of images, calculates emissivity and the average brightness temperature and finally zoning the land surface temperature in the time interval of twenty years by using remote sensing methods was done. Then the correlation between the land surface temperature and effective parameters with normalization of information was investigated through mathematical algorithms and statistical analysis in GIS software and finally, the regional vulnerability of Tehran metropolis was determined. The results and spatial- temporal analysis showed a direct relationship between parameters such as density of buildings, concentration of activities and population with land surface temperature as well as some air pollutant indicators, and on the other hand, the inverse relationship of some other parameters such as land use, vegetation and climate indicators with the land surface temperature. This study showed that Tehran is faced to the formation of hot spots in the west and southwest regions and the number of cold spots in the north of Tehran is considerable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Land Surface temperature
 • Brightness temperature
 • Temporal-spatial structure
 • Geostatistical analyzes
 • Correlation of affective parameters on heat phenomenon
 • Vulnerability of Tehran city
Alavipanah, K.; Hashemi Darrehbadami, S. & Kazemzadeh, A. 2015. Spatial- Temporal Analysis of Urban Heat- Island of Mashhad City due to Land Use/ Cover Change and Expansion. Journal of Geographical Research in Urban Planning. University of Tehran. 3(1): 1-17. 10.22059/JURBANGEO.2015.54436. (In persian)
Daneshvar, M. & Aboudi, M. 2015. Identification and spatial temporal analysis of heat islands in Isfahan using ETM+, international conference on new achievements in civil engineering, architecture, environment and urban management CAECONF01_019. (In persian)
Khairkhah Zarkesh, M. & Jahan Dideh, R. 2019, Monitoring of urban thermal islands using satellite remote sensing in the study area: Shiraz, the second national conference on modern studies of civil engineering, architecture, urban planning and environment in the 21st century, Tehran, Https://civilica.com/doc/952587. (In persian)
Rezaei Rad, H. 2017. Analysis of physical planning effexts on energy consumption balance in Tehran metropolitan sub regions, PhD Thesis, Department of urban and regional planning and design, faculty of art and architecture, Tarbiat Modares University, Tehran. (In persian)
Mohan, M.; Kikegawa, Y.; Gurjar, B.; Bhati, S. & Reddy Kolli, N. 2013.Assessment of urban heat island effect for different land use–land cover from micrometeorological measurements and remote sensing data for megacity Delhi, Theoretical and Applied Climatology 112(3-4):647-658, https://doi.org/10.1007/s00704-012-0758-z.
Jinghu, P. 2015. Area Delineation and Spatial-Temporal Dynamics of Urban Heat Island in Lanzhou City, China Using Remote Sensing Imagery, Journal of the Indian Society of Remote Sensing volume 44, pages111–127(2016). https://doi.org/10.1007/s12524-015-0477-x
Mukherjee, S.; Joshi, P.K. & Garg, R.D. 2016. Analysis of urban built-up areas and surface urban heat island using downscaled MODIS derived land surface temperature data, https://doi.org/10.1080 /10106049. 2016.1222634.
Lung Hwang, R.; Yao lin. C. & Tsang Huang, K. 2017. Spatial and temporal analysis of urban heat island and global warming on residential thermal comfort and cooling energy in Taiwan, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.11.016.
Huang, W.; Li, J.; Guo, Q.; Mansaray, L.; Li, X. & Huang, J. 2017. A Satellite-Derived Climatological Analysis of Urban Heat Island over Shanghai during 2000–2013, Remote Sens. 2017, 9(7), 641; https://doi.org/10.3390/rs9070641.
Zhou, D.; Xiao, J.; Bonafoni, S.; Berger, Ch.; Deilami, K.; Zhou, Y.; Frolking, S.; Yao, R. & Qiao, Z. 2018. Satellite Remote Sensing of Surface Urban Heat Islands: Progress, Challenges, and Perspective, 11(1), 48; https://doi.org/10.3390/rs11010048.
Rani, M.; Kumar, P.; Chandra Pandey, P.; Srivastava, P.; Chaundhary, B.S.; Tomar, V. & Prasad Mandal, V. 2018. Multi-temporal NDVI and surface temperature analysis for Urban Heat Island in built surrounding of sub-humid region: A case study of two geographical regions, https://doi.org/10.1016/j.rsase.2018.03.007.
Gantumur, B.; Wu, F.; Vandansambuu, B.; Dalaibaatar, E.; Tumursukh, B.; Munkhsukh, U. & Zhao, Y. 2019. Implication of urban heat island (UHI) related to human activities: a case study in Mongolia, Proceedings Volume 11157, Remote Sensing Technologies and Applications in Urban Environments IV; 111570V (2019) https://doi.org/10.1117/12.2533696
Kim. j.; jin jun. m.; Hwan yeo.C.; Hyun Kwon. K. & Yong Hyun. J. 2019. The Effects of Land Use Zoning and Densification on Changes in Land Surface Temperature in Seoul. Sustainability 11(24):7056, DOI: 10.3390/su11247056.
Tariq, A. & Shu, H. 2020. CA-Markov Chain Analysis of Seasonal Land Surface Temperature and Land Use Land Cover Change Using Optical Multi-Temporal Satellite Data of Faisalabad, Pakistan, Remote Sens. 2020, 12(20), 3402; https://doi.org/10.3390/rs12203402.
Kwak, Y.; Park, C. & Deal, B. 2020. Discerning the success of sustainable planning: A comparative analysis of urban heat island dynamics in Korean new towns, Sustainable Cities and Society, https://doi.org /10.1016 /j.scs.2020.102341.