دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، مجله پژوهشی، شهریور 1401، صفحه 3-398 
بررسی تغییرات مکانی- زمانی الگوی جزیره حرارتی سطح شهر تهران و عوامل موثر بر آن

صفحه 67-91

10.22034/eiap.2022.158576

مریم مفتاحی؛ سید مسعود منوری؛ سید میرمسعود خیرخواه زرکش؛ علی رضا وفایی نژاد؛ سید علی جوزی


تعیین عوامل کلیدی مدیریت محیط‌زیست در زلزله احتمالی تهران

صفحه 93-111

10.22034/eiap.2022.158579

عزیزاله سلیمی طاری؛ محمدرضا تابش؛ فرزام بابائی سمیرمی؛ رضا ارجمندی؛ امیرهوشنگ حیدری