بررسی فنی- اقتصادی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی (مطالعه موردی ایستگاه‌های منتخب تحقیقات کشاورزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

10.22034/eiap.2023.179290

چکیده

ایران یکی از کشورهای با پتانسیل بالای استفاده از انرژی خورشید است و بیش از 300 روز هوای آفتابی در سال دارد. در این تحقیق، امکان احداث نیروگاه خورشیدی در چند ایستگاه تحقیقات کشاورزی منتخب در استان‌های مرکزی، اصفهان و کرمان از لحاظ فنی، محیط زیستی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. در این راستا، بعد از تعیین اطلاعات هواشناسی مورد نیاز با استفاده از نرم‌افزارMeteonorm  و شبیه‌سازی سامانه توسط نرم افزار PVsys، به تحلیل اقتصادی و تعیین نقطه سر به سر و میانگین قیمت تمام شده تولید انرژی برای نرخ‌های تنزیل مختلف پرداخته شد. همچنین کاهش آلایندگی در اثر کاهش انتشار گازهای  Cox، Nox و Sox با توسعه نیروگاه خورشیدی بررسی شد. طبق نتایج، حداکثر میزان تولید برق در سال در ایستگاه‌ رودشت اصفهان معادل 303 کیلووات ساعت بر مترمربع می‌باشد. احداث این نیروگاه‌ها از تولید 748 تن آلاینده حاصل از احتراق سوخت‌های فسیلی برای تولید برق جلوگیری می‌نماید. همچنین مشخص شد که با لحاظ تعرفه خرید انرژی الکتریکی (6370 ریال بر کیلووات ساعت)، احداث نیروگاه‌های فتوولتائیک با نرخ معمول تسهیلات اعتباری که بیش از 8 درصد است، از توجیه اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذاران برخوردار نیست لذا با عنایت به اینکه اجرای این پروژه‌ها باعث تولید انرژی‌های پاک می گردد و اثرات مثبت زیست محیطی به همراه دارد، به همین منظور توصیه می‌شود تسهیلات ویژه بانکی با نرخ بهره کمتر از 8 درصد برای توسعه آن در کشور در نظر گرفته شود تا انگیزه ورود بخش خصوصی به این عرصه بر قرار گردد.
طبقه‌بندی JEL: Q12، Q28، Q42
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Techno- Economic Assessment of Photovoltaic Powerhouse Developments (Case Study in Selected Agricultural Research Stations)

نویسندگان [English]

  • Omid Reza Roustapour 1
  • Alireza Nikouei 2
  • Ahmad Sharifi Malvajerdi 1
1 Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Assistant Professor; Economic, Social and Extension Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Iran has a high potential of solar radiation and lots of sunny days (more than 300 days) in a year.  In this study the feasibility of establishment the photovoltaic powerhouse in several agricultural research stations of Markazi, Esfahan and Kerman Provinces was investigated. In this regard, after determining and analyzing the required meteorological information using Meteonorm software and system simulation by PVsys software, economic analysis of each station were performed by determining the breakeven point and the average cost of energy production for different discount rates. The study also examined the reduction of pollution due to the reduction of Cox, Nox and Sox emissions as a result of employing photovoltaic power plants. According to the results, the most solar electricity generation was occurred in Rudasht station of Esfahan province equaled to 303 kWh/m2 per a year. Photovoltaic powerhouse establishment in the research stations could eliminate pollution production up to 748 tons in a year which exhausted from fuel combustion in the power generation turbines. Results also illustrates considering electricity purchase tariff (6370 IRR/kWh), the construction of photovoltaic power plants with the usual interest rate (more than 8%) is not economically viable for investors. Therefore, the implementation of such projects cusses to produce clean energy and to bring environmental protection, a special banking facilities with interest rates below 8% is recommend to motivate private sector for investment.
JEL classification: Q12, Q28, Q42
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photovoltaic powerhouse
  • Feasibility study
  • Simulation
  • Economic analysis
  • Environmental
Aghahosseini, A.; Bogdanov, D.; Ghorbani, N. & Breyer, C. 2018. Analysis of 100% Renewable Energy for Iran in 2030: Integrating Solar PV, Wind Energy and Storage. International Journal of Environmental Science and Technology. 15(1): 17–36.
Aghbashlo, M.; Tabatabaei, M.; Rahnama, E. & Rosen, M.A. 2020. A new systematic decision support framework based on solar extended exergy accounting performance to prioritize photovoltaic sites. Journal of Cleaner Production. 256 (120356).  
Alamdari, A.; Alemrajabi, A. & Nematollahi, O. 2013. Solar Energy Potentials in Iran: A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 21: 778–88.
Anonymous. 2016. PV syst V 6.43, Premium, Photovoltaic System Software.
Anonymous. 2017. Meteonorm.7.1.3.19872 user’s guide.
Anonymous. 2018. Information collection of stations and research bases. The report of Technical and Support Services Office, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). (In Persian).
Anonymous. 2019. Renewable electricity purchase tariffs. Ministry of Energy, Organization of Renewable Energy and Electricity Energy Efficiency, http://www.satba.gov.ir. (In Persian).
Anonymous. 2020. Energy balance sheet (Milion barrel of oil equivalent). Ministry of Energy, Electricity and Energy Planning and Macroeconomics Office, http//www.isn.moe.gov.ir. (In Persian).
Badri, A.; Emadifar, R.; Vafaee, S. & Eldoromi, M. 2016. Simulation and evaluation of solar potential in Tehran, Kerman and Yazd for a 500 kW photovoltaic power plant using PVsyst software. Iranian Journal of Energy. 19(1): 153-166. (In Persian).
Baghani, J. & Asadi, H. 2020. Economic Assessment of the Use of Solar Energy and National Electricity Network Energy in Pressurized Irrigation Systems. Journal of Water Research in Agriculture (Soil and Water Sciences). 34(3): 375-387. (In Persian).
Edalati, S.; Ameri, M.; Iranmanesh, M.; Tarmahi, H. & Gholampour, M. 2016. Technical and economic assessments of grid-connected photovoltaic power plants: Iran case study. Energy. 114: 923-934.
Fereidooni, M.; Mostafaeipour, A.; Kalantar, V. & Goudarzi, H. 2018. A comprehensive evaluation of hydrogen production from photovoltaic power station. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 82: 415-423.
Gevorkian, P. 2008. Solar Power in Building Design. Mc Graw Hill Publishing Company, New York, USA, pp. 95-116.
Gholamnia, A.; Mobin, M.H.; Jebali, A. & Alipor, H. 2016. Modeling and zoning solar energy received at the earth's surface in arid and semiarid regions of central Iran. Journal of Water and Soil. 30(4): 1294-1308. (In Persian).
Kaabi Nejadian, A.R. 2013. New Energies Technology. Gissom Publication, 208 pp. (In Persian).
Khakbaz, M.H. & Roustapour, O.R. 2016. A comparison between performance of Maximum Power Point Tracking (MPPT) and Pulse Width Modulation (PWM) control chargers. Future and Energy Journal. 1(2): 10-16. (In Persian).
Khaki, A.R.; Dastanian, M. & Hosein Nejad, A.R. 2013. Evaluation of reduction of environmental pollution of fossil fuel power plants by replacing photovoltaic systems. The Second National Conference on Environmental Protection and Planning. (In Persian).
Mahdavi Adeli, M.H. & Khaje Naeini, R. 2015. Financial evaluation of electricity generation using solar energy in Iran. Monetary & Financial Economics. 21(7): 105-126. (In Persian).
Masters, G. M. 2013. Renewable and efficient electric power systems. John Wiley & Sons.
Mojarrad, F.; Fathnia, A. & Rajaee, S. 2015. The estimation of receiving solar radiation at earth’s surface in Kermanshah province. Arid Regions Geographic Studies. 5(19): 55-69. (In Persian).
Mojarrad, F. & Moradi, K. 2014. A study of anomalies and trends of sunshine hours in Iran. Geography and Development Iranian Journal. 12(34): 153-165. (In Persian).
Momenzadeh, Z.; Kalantari, S.; Tazeh, M. & Thizadeh, R. 2021. Zoning and locating solar power station using AHP and GIS in Yazd province. Journal of Environmental Science and Technology. 22(12): 259-271. (In Persian).
Moshtagh, A. & Roshandel, R. 2015. Determination the influence of temperature variation on output power of photovoltaic panels in solar power system. International Conference on Research in Science and Technology. Kualalumpur, Malaysia.
Nohegar, A.; Kamangar, M.; Karami, P. & Ahmadidoost, B. 2016. Locating sustainable energy power plant through Topsis decision making procedure. Environmental Based Territorial Planning (Amayesh). 9(33): 25-44. (In Persian).
Peishi, Wu.; Xiaoming, Ma.; Junping, Ji. & Yunrong, Ma. 2017. Review on life cycle assessment of energy payback of solar photovoltaic systems and a case study. Energy Procedia. 105: 68-74.
Pillai, G. & Yaqoob Naser, H. 2017. Assessing the technical impact of integrating largescale photovoltaics to the electrical power network of Bahrain. Sustainable Energy Technologies and Assessments. 20: 78-87.
Rahimi, A.; Karbalaee Dorei, A.R. & Karbalaee, M.R. 2018. Optimal slope and azimuth analysis for photovoltaic panels based on solar radiation in Kashan. Journal of geographical Sciences. 18(49): 59-74. (In Persian).
Rahnama, E.; Aghbashlo, M.; Tabatabaei, M.; Khanali, M. & Rosen, M. A. 2019. Spatio-temporal solar exergoeconomic and exergoenvironmental maps for photovoltaic systems. Energy Conversion and Management. 195: 701-711.
Roustapour, O.R.; Nikoui, A.R. & Sharifi Malvajerdi, A. 2020. Feasibility study of establishing photovoltaic power stations on Research Centers and Institutes of AREEO. Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). No.: 59409, 203 pp. (In Persian).
Taghvaei, M. & Saboohi, E. 2017. Zoning and location climate of a solar power plant in Esfahan province. Research and Urban Planning. 8(28): 61-82. (In Persian).
Taheri, M. 2021. Investigating the effect of parameters of temperature, radiation and height above sea level in order to measure the potential of building a photovoltaic power plant in the cities of Kerman province. First National Conference of Optimizing in Renewable Energies. Jundishapur University of Technology, Dezful. (In Persian).
WWW.satba.gov.ir/suna_content/media/image/2017/02/5196. Renewable Energy in Iran. May 23, 2018. (In Persian).