دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، مجله پژوهشی، شهریور 1402، صفحه 3-344 
تدوین برنامه مدیریت راهبردی کنترل آلودگی هوا (مطالعه موردی شهر اصفهان)

صفحه 59-76

10.22034/eiap.2023.179288

سونا کبریایی زاده؛ جمال قدوسی؛ علی اصغر آل شیخ؛ رضا ارجمندی؛ سید علیرضا سید میرزا حسینی


ارزیابی تغییرات هیدرولوژیکی مصب رودخانه تجن (حوضه جنوبی دریای خزر- استان مازندران)

صفحه 77-95

10.22034/eiap.2023.179289

طیبه خب؛ حسین مصطفوی؛ حسین زینی وند؛ حسن اسماعیل زاده؛ مهدی بلوکی؛ مهتاب شجاعی


تحلیل رشد کالبدی شهر کرج

صفحه 199-218

10.22034/eiap.2023.179861

آیسان ایمان پور نمین؛ اسماعیل صالحی؛ اسفندیار زبردست


بررسی میزان چهار آلاینده فلزی (Ni, V, Co, Fe) و آلاینده‌های آلی (نفتی) در رسوبات خلیج نایبند (خلیج فارس)

صفحه 305-323

10.22034/eiap.2023.179869

علی قنواتی اصل؛ سید محمد باقر نبوی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ سیما سبزعلیپور؛ سید مسعود منوری