شناسایی خوشه‌‌های صنعتی و تعیین پهنه‌‌های مناسب توسعه صنعتی با استفاده از مدل‌‌های تصمیم‌‌گیری چند معیاره در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان‌‌های گرگان، گنبدکاووس و آق‌‌قلا در استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه علوم و کشاورزی منابع‌طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، گروه محیط‌زیست، گرگان، ایران

2 دانشیار، دانشگاه علوم و کشاورزی منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست، گروه محیط‌زیست، گرگان، ایران

3 استاد، دانشگاه علوم و کشاورزی منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست، گروه محیط‌زیست، گرگان، ایران

4 استادیار، دانشگاه گلستان، دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد، گلستان، ایران

10.22034/eiap.2023.179866

چکیده

امروزه توسعه روز افزون جامعه شهری، متاثر از رشد جمعیت و مهاجرت، به ساخت و سازهای بدون برنامه‌‌ریزی و گسترش مهار نشدنی شهرها منجر شده است. در این میان بخش صنعت یکی از مهمترین عواملی است که تاثیر و توان زیادی در تمرکز جمعیت و فعالیت‌‌های مختلف و در نتیجه تسریع روند رشد داشته و تغییرات زیادی در سیمای سرزمین به وجود آورده است. عدم توجه مناسب به برنامه‌‌ریزی فضایی منطقه‌‌ای، اغلب باعث می‌‌شود مناطق صنعتی به شکل برنامه‌‌ریزی نشده در فضای منطقه‌‌ای پخش ‌‌شوند و ناپایداری توسعه را به ارمغان آورند. هدف اصلی این مطالعه شناسایی خوشه‌‌های صنعتی و تعیین پهنه‌‌های بهینه توسعه صنایع است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات آماری و با به‌‌کارگیری روش‌‌های آنالیز ضریب مکانی، اثرات تجمعی و رقابتی صنایع، خوشه‌‌های صنعتی شهرستان های گرگان، گنبدکاووس و آق قلا شناسایی شدند. سپس، با استفاده از 16 شاخص به عنوان فاکتور و محدودیت در قالب مدل تصمیم‌‌گیری WLC و OWA در محیط GIS به مکان‌‌یابی پهنه‌‌های مناسب استقرار صنایع پرداخته شد. با توجه به نتایج پژوهش، پنج خوشه صنعتی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، چوب و محصولات چوبی بجز مبل، تولید کاغذ و محصولات کاغذی، ساخت فرآورده‌‌های نفتی تصفیه شده و ساخت مواد و محصولات شیمیایی در منطقه مطالعاتی شناسایی شدند. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد پهنه‌‌های مناسب جهت استقرار صنایع، حوزه‌‌های مجاور سکونت‌‌گاه‌‌های شهری، به دلیل مزیت جغرافیایی، نزدیکی به زیرساخت‌‌های شهری و سهولت دسترسی به نیروی انسانی می‌‌باشند. شهرستان‌‌های گنبدکاووس و آق‌‌قلا به‌‌ترتیب دارای بیشترین و کمترین مساحت پهنه‌‌های مناسب مکان‌‌گزینی توسعه صنعتی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Industrial Clusters and Suitable Industrial Development Zones Using Multi- Criteria Decision Making Models in GIS (Case study: Gorgan, Gonbad- Kavus and Aq- Qala Townships in Golestan Province of Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasani 1
  • Ali Reza Mikaeili Tabrizi 2
  • Abdolrassoul Salmanmahiny 3
  • Hassan Daliri 4
1 PhD of Land use Planning, Dept. of the Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan Province, Iran
2 Associate Professor, Dept. of the Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan Province, Iran
3 Professor, Dept. of the Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan Province, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of the Humanities, Golestan University, Gorgan, Golestan Provice, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the urban community has been affected by population growth and migration, which collectively have led to unplanned construction and unrestrained urban expansion. In the meantime, the industrial sector is one of the most important factors that have a great impact on the concentration of population and activities, and thus accelerates the growth process and creates a plethora of changes in the landscape. The lack of proper attention to regional spatial planning often leads to unplanned expansion of industrial areas, and it can cause instability. The main objectives of this study are to identify industrial clusters and determine the optimal areas for industrial development. In this study, using statistical information and applying localization coefficient (LQ) analysis, cumulative and competitive effects of industrial clusters of Gorgan, Gonbad-Kavus and Aq-Qala Townships were identified. Then, using 16 indicators as factors and constraints for the Weighted Linear Combination (WLC) and Order Weighted Average (OWA) decision making models in GIS, the optimum locations of the industries were identified. According to the results, five industrial clusters including food and beverage industries, wood and wood products except sofa, paper and paper products production, production of refined petroleum products and manufacturing of materials and chemical products were identified in the study area. The research findings show that adjacent areas to urban settlements, due to geographical advantage, proximity to urban infrastructures and comfortable accessibility to human resources, are suitable areas for the establishment of industries. Furthermore, the cities of Gonbad-Kavus and Aq-Qala had the highest and the lowest areas of the suitable zones for industrial development, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial clusters
  • Localization coefficients
  • Multi-criteria decision making models
  • Site selection
  • GIS
Ahadnejad, M., Zulfi, A. & Nowrozi, M. J. 2014. An analysis of land location for the purpose of establishing industries by using AHP and VIKOR methods (case study: central part of Aras free Zone), Quarterly Journal of Environmental-based Territorial Planning, Malayer, 7, No. 24, pp. 8-63 [in Persian].
Babkin, A.V., Kudryavtseva, T.J. & Utkina, S.A. 2013. Identification and Analysis of Industrial Cluster Structure. World Applied Sciences Journal 28 (10): 1408-1413.
Baseri, b. and Roshani Yaseghi, N. 2013. Investigating factors affecting the employment generation of small industries in Golestan province, Economic Sciences Quarterly, 8, No. 26, pp. 113-131 [text in Persian].
Cruz, S. C. S. & Teixeira, A. A. C. 2010. The Evolution of the Cluster Literature: Shedding Light on the Regional Studies–Regional Science Debate. Regional Studies, Vol. 44.9, pp. 1263–1288.
Dodangi, M., Hanafi, M. R. and Hadi, A. 2016. Analysis of the production account trend of Golestan province during a ten-year period (2004-2013). Journal of Statistics, No. 17, pp. 9-12 [text in Persian].
Esfandiari, A. A. & Sakian, M. 2009. Analysis of production chains and industrial clusters (case study of Khuzestan province), Economic Letter, No. 2, pp. 129-146 [text in Persian].
Ghasemi, A. & Alami Moghadam, M. 2009. Increasing the competitiveness of small and medium-sized enterprises and their financing with an emphasis on the development of a cluster approach, economic magazine monthly review of economic issues and policies, numbers 94 and 93, pp. 71-90 [text in Persian].
Golestan Province Planning Studies, 2016. Integration of criteria in evaluating the ecological potential of uses in Golestan province by the method of multivariable computer integration (MCE), Governor-general's office of Golestan province, 9 vols, 165 pages [text in Persian].
Hadi Zenouz, B. & Barmaki, A. 2011. Identification of industrial clusters in Tehran province. Quantitative Economics Quarterly. 8 Vols, No. 1, pp. 1-22 [text in Persian].
Hosseinzadeh, R. & Sharifi, N. 2013. Investigating the factors affecting the economic growth of Golestan province with emphasis on the role of regional spillover and feedback effects: two regional Input-Output analyses. Economic growth and development research quarterly, 4, No, 15, pp. 11-24 [text in Persian].
Karam, A. & Mohammadi, A. 2009. Assessment & Zonation of Land Suitability for Physical Development of Karaj City & Suburbs Based on Natural Factors & Analytic Hierarchy Process (AHP) Method, Journal of Physical Geography, 1 (4), 59-74.
Khaje Shahkohi, A., Hessam, M., Cheraghi, M. & Ashur, h. 2013. Locating and prioritizing the establishment of agricultural transformation industries in Golestan province, Spatial Economy and Rural Development Journal, 2, No. 4 (6), pp. 25-41 [in Persian].
Khalji, M. A. & Saeedeh Zarabadi, Z. S. 2015. An analysis on locating industrial areas in Tabriz city by using multi-criteria decision making models. Regional Planning Quarterly. 5, No. 19, pp. 101-113 [in Persian].
Mahiny, A. S. & Kamyab, H. R. 2009. Remote Sensing and applied Geographical Information system with Idrisi Software, First Edition, Mehr Mahdis Publications, 582 pages. [in Persian].
Mahiny, A. S. & Clarke, K. C. 2012. Guiding SLEUTH land-use/land-cover change modeling using multicriteria evaluation: towards dynamic sustainable land-use planning. Environment and planning B: planning and design, 39, 925–944.
Mahiny, A. S. & Clarke, K. C. 2013. Simulating hydrologic impacts of urban growth using SLEUTH, multi criteria evaluation and runoff modeling. Environmental Informatics, 22, 27–38.
Malczewki, J. 1999 GIS and Multi Criteria Decision Analysis, John Wily & Sons Inc.
Malczewski, J. 2004. GIS-based Land-use Suitability Analysis: A Critical Overview, Progress in Planning, No. 62 (1), Pp. 3- 65, Doi:10.1016/j.progress.2003.09.002.
Malczewski, J. 2006. GIS-based Multi-criteria Decision Analysis: A Survey of the Literature, International Journal of Geographical Information Science, No. 20 (7), Pp. 703-726, Doi: 10.1080/ 13658810600661508.
Masoumi Ashkouri, S.H. 2006. Principles and basis of regional planning. Payam Publications, third edition, Tehran, 150 pages [text in Persian].
Mehri, A. & Mahiny, A. S. 2017. A review of land use management models. Human and Environment Quarterly. No. 40. pp. 71-92 [text in Persian].
Mirqaderi, S.H., Alam Tabriz, A., Farsijani, H. & Farzad, F. 2015. Identifying the functional dimensions of industrial clusters by using hierarchical consensus cluster analysis. Industrial Management Studies Quarterly, 13, No. 38, pp. 1-21 [text in Persian].
Mohammadi, A., Ghafari Gilande, A. & Noori, S. 2016. Determining suitable areas for industrial cluster location using multi-criteria decision making models in GIS environment. Urban Studies, No. 23, pp. 69-86 [text in Persian].
Moradi, Zeynab & Mikaeili- T., Ali Reza (2020). Relationship between Land Use Change and Water Yield in Gorgan-rood Watershed. Journal of Watershed Management Research, 11(21), 269-280. [text in Persian].
Nazmfar, H., Mohammadi, F., Zahedi Kalaki, A. & Eshghi, A. 2016. Spatial analysis and stratification of cities in Golestan province based on employment indicators, Geography and Environmental Studies Quarterly, 5, No.17, pp. 20-7 [text in Persian].
Porter, M. (1998). Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review 11, pp. 77–98.
Qiu, R., Xu, W. & Zhang, J. 2015. The transformation of urban industrial land use: A quantitative method. Journal of Urban Management 4:40–52, http://dx.doi.org/10.1016/j.jum.2015.07.001.
Riggi, M. R. & Maggioni, M. A. 2004. Labour Market Dynamics and Industrial Clusters: An Ecological based Approach, XIX National Conference of Labour Economics.
Riveria, I. S. & Maseda, R. C. 2006. A review of rural land use planning models. Environment and planning B. 33(2):165-183.
Ruiz, M.C., Romero, E., Perez, M & Fernandez, J. 2012. Development And Application of a Multi Criteria Spatial Decision Support System Planning Sustainable Industrial Area in Northern Spain, Automation In Construction, 22, 320-333.
Stejskal, J. 2010. Comparison of Often Applied Methods for Industrial Cluster Identification. International Conference on Development, Energy, Environment, Economics (DEEE), Puerto. De La Cruz, s. 282-286, (Sborník). 978-960-474-253-0.
Sun, C., Sun, C., Yang, Z., Zhang, J. & Deng, Y. 2016. Urban Land Development for Industrial and
Commercial Use: A Case Study of Beijing. Sustainability, 8, 1323, 1–18; doi:10.3390/su8121323.
Taghdisi, a. and Hajarian, a. 2014. Spatial distribution of industrial indicators in the provinces of the country using the characteristic coefficient model. Journal of Geographical Sciences, No. 21, pp. 13-33 [in Persian].
Zangiabadi, A. & Ahangari, sh. 2012. Investigating the employment of economic sectors by using the Shift-Share analysis and Localization coefficients (LQ) (case study: city centers of West Azarbaijan province), Journal of Geography and Environmental Studies, 1 Vol, No. 2, pp. 22-7 [in Persian].
Zamanian, R. & Malekpour Asl, B. 2008. Estimation of employment in the basic and non-basic sectors by using the analytical method of basic economics for a 10-year period with a case study of Isfahan province, Armanshahr, No. 1, pp. 28-35 [in Persian].
Ziarati, K. A. & Ashrafi, Y. 2011. Application of hierarchical analytical model in rural industrial location (case study: location of Benab fruit juice industry), Geographical Research Quarterly, No. 89, pp. 104-125 [in Persian].