شناسایی و اولویت‌بندی خسارات وارده به محیط زیست در نظام حقوقی ایران با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/eiap.2024.191705

چکیده

تخریب محیط‌زیست یکی از معضلات اجتماعی اساسی عصر حاضر و از اساسی‌ترین موضوعاتی است که در حقوق محیط‌زیست به آن پرداخته می‌شود. گسترش آلودگی‌های مختلف، تغییر آب‌وهوا، تحلیل لایه ازن، کاهش تنوع زیستی و تعداد بی‌شمار معضلات محیط‌زیستی که حیات انسان‌ها را در کره خاکی تهدید می‌کنند و کیفیت حیات را به‌شدت تقلیل داده‌اند، واقعیتی انکارناپذیر است که بشر امروزی سخت با آن دست به گریبان است. هدف از پژوهش، ارایه مدلی برای خسارات وارده به محیط‌زیست در حقوق ایران است. با مرور مبانی نظری و اخذ نظر از خبرگان، موضوع در قالب شش شاخص (آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک، آلودگی صوتی، آلودگی نفتی، آلودگی رادیو اکتیو) دسته‌بندی شد؛ سپس پرسشنامه ماتریسی ساخت‌یافته برای تعیین ارتباطات بینابینی این شاخص‌ها تدوین گردید. داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری، تحلیل و در پنج سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که درنتیجه شاخص «آلودگی هوا» در بالاترین سطح قرار گرفت. لذا با توجه به تاریخچۀ نسبتاً طولانی وضع قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی هوا در ایران، بقای این معضل می‌تواند شاهدی بر عدم توفیق مراجع قضایی ایران در این زمینه باشد. این در حالی است که با ابزارهای قضایی موجود می‌توان مانع تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی هوا شد یا عاملان تخلف از این قوانین و مقررات را مجازات و آنها را ملزم به جبران خسارت‌های وارده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Environmental Damage in Legal System of Iran With Interpretive Structural Modeling Approach

نویسندگان [English]

 • Mohammad ShahMohammadi 1
 • Vali Rostami 2
1 Ph.D student of Public Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran.
2 Professor of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Destruction of environmention is one of the fundamental social problems of the current era and one of the most fundamental issues addressed in environmental law. The spread of pollution, climate change, ozone depletion, biodiversity loss and the myriad of environmental problems that threaten human life on Earth and severely reduce the quality of life is an undeniable fact that Today's human beings are struggling with that. The purpose of this study is to provide a model for environmental damage in Iranian law. By reviewing the theoretical foundations and obtaining opinions from experts, the issue was categorized into six indicators (air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, oil pollution, radioactive pollution); then, a structured matrix questionnaire was developed to determine the interrelationships of these indicators. The data obtained from the questionnaire were analyzed using interpretive structural modeling and plotted on five levels in an interactive network, as a result of which the "air pollution" index was at the highest level. Therefore, given the relatively long history of legislation and regulations related to air pollution in Iran, the survival of this problem can be evidence of the failure of Iranian judicial authorities in this area. However, with the available legal tools, it is possible to prevent violations of laws and regulations related to air pollution, or to punish the perpetrators of violating these laws and regulations and to oblige them to compensate the damages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environment
 • Law of Iran
 • Damage
 • Pollution
 • Interpretive Structural Modeling
 1. Azar, A., Khosravani, F. & Jalali, R. 2013. Soft operations research, Industrial Management Organization Publications, Tehran. (In Persian).

  Bahrami Ahmadi, H. & Fahimi, A. 2008. Foundation of Environment Civil Responsibility in Islamic Jurisprudence and Iranian Law. The Journal of Islamic Law Research, 8(2), 121-150. doi: 10.30497/law.2012.1279. (In Persian).

  Boyle, Alan. 1990, State Responsibility and International liability for Injurious Consequences of acts not prohibited by International Law: a necessary Distinction, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 39.

  Dabiry, F., Pourhashemi, S. A., & Moosavi, M. S. 2010. Study on Compensation for Environmental Damage as a result of Transboundary Pollution and International Environmental Degradation. Human & Environment, 8(2010), 43-50. (In Persian).

  Dupuy, Pierre Marie, Gouilloud, Martine Remond. 1991, The preservation of The Marine Environment, In Dupuy&Vignes, A Handbook on the new Law of the sea, Vol.2, Martinus Nijhoff.

  Esmaeilpour, R., Azar, A., & ShahMohammadi, M. 2017. An Interpretative Structural Model on Effective Factors of the Suppliers’ Selection Based on CSR. Industrial Management Studies, 15(47), 45-70. doi: 10.22054/jims.2017.8116. (In Persian).

  Fahimi, A., & Mashhadi, A. 2011. SHI'AH JURISPRUDENCE AND EVOLUTION IN THE FUNDAMENTS OF ENVIRONMENTAL CIVIL LIABILITY. Law Quarterly, 41(1), 313-326. (In Persian).

  Faghih Habibi, A. 2020. Environmental damage and how to compensate it in international law. International Relations Researches, 10(3), 161-196. doi: 10.22034/irr.2020.119482. (In Persian).

  Ghasemi, N. 2014. Environmental criminal law. Second edition. Jamal Al Haq Publications. Tehran. (In Persian).

  Ghavam, S. A. & Mostafavi, S. M. 2019. Change in Environmental Security in the Post-Cold War International Law. Journal of International Organizations. 2(3). (In Persian).

  Heidari, F., & Ghasemi, N. 2014. Compensation of Environmental Damages in the View of Civil Law. Journal of Law and Politics, 10(Issue 22), 67-88. (In Persian).

  Jafari Langroudi, M. J. 2021. Terminology of law. 11th edition Ganj Danesh Publications, Tehran.

  Jafari Majd, M., Khuiini, Gh. & Mahdavi Kandeh, H. 2017.Methods to compensate for envir0nmental damage in the Iranian legal system. Journal of Ethical Research (Association for Islamic Thought), 1(8). 67-78. (In Persian).

  Karimi Khanjari, F., & Sajadi Kia, M. 2021. Civil Liability for Environmental Damage in Iranian Law and International Instruments. Environment and Interdisciplinary Development, 6(73), 19-34. doi: 10.22034/envj.2021.306016.113. (In Persian).

  Katouzian, N. 2003. Basics of Public Law, Mizan Publication. Tehran. (In Persian).

  Katouzian, N., Ansari, M. 2017. Liability Cause to environmental damage, Public Law Quarterly, 38, (2). 285-313. (In Persian).

  Katouzian, N. 2018. Theory of Public Obligations, 9th edition, Mizan Publication. Tehran. (In Persian).

  Khuiini, Gh., & Karami, S. 2014. Civil liability caused by environmental pollution in Anfal. Civil Law Knowledge, 3(1), 59-70. (In Persian).

  1. KINDJI and M. 2019. The ICJ and the compensation for environmental damage in Nicaragua/Costa Rica case: Does the application of equitable principles offset independent technical expertise? FAURE on 31 March.

  Lashkar Baluki, Mo., Khodadad Hosseini, S. H., Hosseini, S. M. & Hamidizadeh, M. 2013. Designing a sustainable strategy process model using a combined approach. Strategic Management Thought (Management Thought). 6(2). 151-121. (In Persian).

  Mohaghegh Damad, S. M. 2018. General Theory of Terms and Obligations in Islamic Law, Islamic Science Publishing Center, Tehran. (In Persian).

  Mohseni, H. 2020. The Intensity of litigable “Environmental damage” in French Law and the Challenges of “Environmental pollution” in the Iranian Legal System. Legal Encyclopedias, 3(6), 155-183. doi: 10.22034/law.2021.525562.1055. (In Persian).

  Rajabzadeh, M. A. 2017. Environmental Law. Department of Environment Publications, Tehran. (In Persian).

  Panahandeh, S.B. & Ranjbar, M.S. 2019. International Legal Research, 12(44), 149-170. (In Persian).

  Saibani, A., Alidad, Sh. 2016. Protection of environmental law from the perspective of international human rights. Monthly research of nations. 2(16), 81-96. (In Persian).

  Sardouei Nasab, M., & Kazempour, S. J. 2011. Elements of Contractual Unconscionability. The Judiciarys Law Journal, 75(75), 37-73. doi: 10.22106/jlj.2011.11076. (In Persian).

  Schwabach, A. 2006. International Environmental Disputes: A Reference Handbook. ABC-CLIO.

  Xue, H. 2003. Transboundary damage in international law (Vol. 27). Cambridge University Press.

  ShahHosseini, A., & Mashhadi, A. 2017. Compensation for Environmental Damages according to the Draft Principles on the Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm Arising out of Hazardous Activities Adopted by International Law Commission. 2006. Public Law Researsh, 19(55), 141-165. doi: 10.22054/qjpl.2017.7786. (In Persian).

  Shilton, D. & Case, A. 2014. Judicial manual of environmental law. Translated by Mohsen Abdullahi, Khorsandi Publications, Tehran. (In Persian).

  Yousefi, S., Namdar Porbangar, M. & Abbasi, A. 2014. Legal principles governing the environment in international law. The first international conference on environment and natural resources. Shiraz, Iran. 7-1. (In Persian).

  Ziaee, S. Y., kosari, V., & salman nouri, M. 2020. Valuation of “pure” environmental damage in Compensation Case (Costa Rica v. Nicaragua), ICJ. Journal of Environmental Science and Technology, 22(10), 65-77. doi: 10.22034/jest.2019.44174.4658. (In Persian).