تحلیل تطبیقی اثرات پوشش گیاهی بر میزان انرژی حرارتی و دمای مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

10.22034/eiap.2024.191713

چکیده

شهر ساری به عنوان یکی از شهرهای پرجمعیت ایران با رشد‌ فزاینده شهرنشینی روبه‌رو است که منجر به ایجاد دگرگونی‌های بسیاری در این شهر شده است. هدف تحقیق حاضر، تحلیل تطبیقی اثرات پوشش گیاهی بر افزایش انرژی حرارتی و افزایش دمای شهر ساری است. با توجه به این که تحقیق حاضر به تحلیل تطبیقی اثرات پوشش گیاهی بر افزایش انرژی حرارتی و افزایش دمای شهر ساری در سه مقطع زمانی از1378 تا 1398 پرداخته است، می‌توان گفت جامعه مورد بررسی در این تحقیق وضعیت محلی (دما و پوشش گیاهی) شهر ساری بوده است. همچنین داده‌های پژوهش حاضر در زمینه آلاینده‌های هوا مشتمل بر داده‌های لندست و سنتینل است. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر مبتنی بر پردازش داده‌های ماهواره لندست و سنتینل و با استفاده از نرم‌افزارهای ArcGIS و Terrset صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در سه مقطع زمانی فوق، دمای سطح زمین به موازات کاهش پوشش گیاهی در شهر ساری افزایش یافته است و در سال 1378 با کمترین درجه سلسیوس از 19 تا 32 ، به میزان 23 تا 41 درجه سلسیوس در سال 1398 رسیده است و با کاهش میزان پوشش گیاهی براساس ساخت و سازها و گسترش فیزیکی شهر، درجه حرارت به میزان قابل توجه افزایش یافته است. نتایج محاسبه همبستگی بین حرارت سطح نواحی شهر ساری نشان می‌دهد بین میزان انرژی گرمایی سطح نواحی شهر ساری در سال1378 و 1398 به مقدار 47/0 همبستگی فضایی (نقطه به نقطه) وجود دارد، این بدان معناست که 053/0 از مساحت شهر ساری در طی دو دهه‌ اخیر الگوی میزان حرارت خود را تغییر داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of the Effects of Vegetation on the Amount of Thermal Energy and Temperature of Urban areas (Case Study: Sari City)

نویسندگان [English]

  • Manizhe Teymoori 1
  • Mehrdad Ramezani por 2
  • Ameneh Haghzad 3
  • Kia Bozorgmehr 3
1 Phd student in Geography and Urban Planning, Chalous Branch, Islamic Azad University , Chalus, Iran.
2 گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
3 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran
چکیده [English]

The city of Sari, as one of the most populated cities in Iran, is facing the increasing growth of urbanization, which has led to many transformations in this city. The aim of the current research is the comparative analysis of the effects of vegetation on increasing thermal energy and increasing temperature in Sari city. Considering that the current research has done a comparative analysis of the effects of vegetation on increasing thermal energy and increasing temperature in Sari city in three time periods from 1378 to 1398, it can be said that the community studied in this research was the local situation (temperature and vegetation cover) of Sari city. Is. Also, the data of the current research in the field of air pollutants includes Landsat and Sentinel data. The data analysis of the current research is based on the processing of Landsat and Sentinel satellite data and using ArcGIS and Terrset software. The results of the present research showed that in the above three periods, the temperature of the earth's surface has increased in parallel with the reduction of vegetation in Sari city, and in 1378, with the lowest degrees Celsius from 19 to 32, it reached 23 to 41 degrees Celsius in 1398. And with the reduction of the amount of vegetation based on the constructions and the physical expansion of the city, the temperature has increased significantly. The results of the calculation of the correlation between the surface heat of Sari city areas show that there is a spatial correlation (point to point) of 0.47 between the surface heat energy of Sari city areas in 1378 and 1398, which means that 0.053 of the area of Sari city during The temperature pattern has changed in the last two decades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vegetation
  • thermal energy
  • urban environment
  • Sari city
Hossein Abadi, S., Yaqubzadeh, M. & Forozan Mehr, M. (2019). Identification of dust and its analysis on Moody's satellite images (case study: Zabul city). Geographical Explorations of Desert Regions, 8(1)167-186
Fathi, R., Shafaqi, S. & Beyk Mohammadi, H. (1400). Analyzing the physical structure of worn-out urban fabrics with a sustainable development approach (case example: worn-out fabric of Amel city). Amish Environment, 14(52), 83-100.
Adeli Sardo, F., Salehi, I. & Salehi, R. (2016). Comparative analysis of environmental status report (SOER) of Tehran and London to reach the sustainability components of the urban environment. Environment, 43(4), 665-682.
Abedini, A., Dagestani, M. (2019). Investigating the effect of artificial and natural vegetation in green walls on noise pollution (case study: Valiasr Abhar Street). Quarterly Journal of Environmental Studies, Natural Resources and Sustainable Development, 4(4): 25-13.
Bahraini, H. & Tabibian, M. (1377). Urban Environment Quality Assessment Model, Environmental Journal 41-56. Number 21.
Badri, S. A. & Ruknuddin Iftikhari. A. (2012). Sustainability assessment: concept and method, Geographical Research Quarterly,. Number 69.
Hosseinabadi, S., Yaqubzadeh, M. & Forozanmehr, M. (2019). Identification of dust and its analysis on MODIS satellite images(case study: Zabul city). Journal of Geographical Exploration of Desert Regions, 8(1), 186-167.
Gholami, A., Abbasi. A. A. & Hyderabadi, A. (2019). Cultural Capital and Environmental Behavior (Case Study: Sari City), Social Research Quarterly, Year 12, Number 48, pp. 103-123.
Lotfi, S., Gadami, M. & Derakhshande, S. (2014). evaluation and ranking of factors affecting the environmental sustainability of northern cities of Iran (case study: Sari city), Shahr Padayar magazine, year 2, number 1, pp. 24-48.
Mehrabadi, S. (1400). Individual and combined intelligent modeling of forest destruction (area: Sari city), Journal of Applied Research in Geographical Sciences, year 21, number 60, pp. 297-313.
Kazemimohammadi, M. & Seyyed Mehdi. (2012). evaluation of sustainable development in the urban development of Qom city, doctoral thesis under the guidance of Dr. Hossein Shakoui, Tarbiat Modares University of Tehran.
Habitat, U. N. (2020). World Cities Report 2020: The value of sustainable urbanization. Nairobi, Kenya.
Deilami, K., Kamruzzaman, M. & Liu, Y. (2018). Urban heat island effect: A systematic review of spatio-temporal factors, data, methods, and mitigation measures. International journal of applied earth observation and geoinformation, 67, 30-42.
Kotharkar, R., Ramesh, A. & Bagade. A. (2018). Urban heat island studies in South Asia: A critical review. Urban Climate, 24, 1011-1026.
Li, X., Zhou, Y., Asrar, G. R., Imhoff, M. & Li, X. (2017). The surface urban heat island response to urban expansion: A panel analysis for the conterminous United States. Science of the Total Environment, 605, 426-435.
Liang, Z., Wu, S., Wang, Y., Wei, F., Huang, J., Shen, J. & Li, S. (2020). The relationship between urban form and heat island intensity along the urban development gradients. Science of the Total Environment, 708, 135011.
Yao, R., Wang, L., Huang, X., Zhang, W., Li, J. & Niu, Z. (2018). Interannual variations in surface urban heat island intensity and associated drivers in China. Journal of Environmental Management, 222, 86-94.
Manoli, G., Fatichi, S., Schläpfer, M., Yu, K., Crowther, T. W., Meili, N. & Bou-Zeid, E. (2019). Magnitude of urban heat islands largely explained by climate and population. Nature, 573(7772), 55-60.
Xing, Y., Horner, R. M. W., El-Haram, M. A. & Bebbington, J. (2009, September). A framework model for assessing sustainability impacts of urban development. In accounting forum (Vol. 33, No. 3, pp. 209-224). No longer published by Elsevier.
IEA. (2008). Issues behind Competitiveness and Carbon Leakage: Focus on heavy industry.
Huang, X. & Wang, Y. (2019). Investigating the effects of 3D urban morphology on the surface urban eat island effect in urban functional zones by using high-resolution remote sensing data: A case study of Wuhan, Central China. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 152, 119-131.
Oke, T. R. (1973). City size and the urban heat island. Atmospheric Environment (1967). 7(8), 769-779.
Ahfeldt, G. M. & Pietrostefani, E. (2017). The compact city in empirical research: A quantitative literature review. Serc discussion papers (pp. 1–36).
Hathway, E. A. & Sharples, S. (2012). The interaction of rivers and urban form in mitigating the Urban Heat Island effect: A UK case study. Building and Environment, 58, 14–22.
Giridharan, R., Ganesan, S. & Lau, S. S. Y. (2004). Daytime urban heat island effect in high-rise and high-density residential developments in Hong Kong. Energy and Buildings, 36, 525–534.
Cairnes, L. (1996). The compact city: A sustainable urban form. Urban Design International, 1, 293–294.
Masmoudi, S. & Mazouz, S. (2004). Relation of geometry, vegetation and thermal comfort around buildings in urban settings. the case of hot arid regions. Energy and Buildings, 36(7), 710-719.
Hong, J. W., Hong, J., Kwon, E. E. & Yoon, D. (2019). Temporal dynamics of urban heat island correlated with the socio-economic development over the past half-century in Seoul. Korea. Environmental Pollution, 254, 112934.
Newman, P. & Jennings, I. (2012). Cities as sustainable ecosystems: principles and practices. Island press.
Cobbinah, P. B. & Korah, P. I. (2016). Religion gnaws urban planning: the geography of places of worship in Kumasi, Ghana. International Journal of urban sustainable development, 8(2), 93-109.
Byrne, Y. A., Brandet, R. & Port, O. (1993). The Virtual corporation Business week, February & 36-41.
Torento, G. G. (2011). The Living City Report Card, An assessment of the environment health of the Greater Torento Area. Torento: Torento & region conservation.
Mori, K. & Christodulou, A. (2012). Review of sustainability indices and indicators: Towards a new city sustainability Index (CSI). Environmental Impact Assessment Review. (32):44-106.
Henri, J. & Journeault, M. (2008). Environmental performance indicators: An empirical study of Canadian manufacturing firms. Journal of Environmental Management. 87. pp.165-176.
SutcliffeL, et al. (2009). Development of a framework for assessing sustain ability in new product development, International conferene on engineering design, Stanford University, Stanford, CA, USA.
Nessa, B. (2007). Categorizing tools for sustainability assessment, Ecological Economics, 6 0, PP. 4 9 8 – 5 0 8.
Nardino, M. & Laruccia, N. (2019). Land Use Changes in a Peri-Urban Area and Consequences on the Urban Heat Island. Climate 2019, 7, 133.
Faryadi, S. & Taheri, S. (2009). Interconnections of urban green spaces and environmental quality of Tehran.3 (2), 199-208.
Yang, Y., Song, F., Ma, J., Wei, Z., Song, L. & Cao, W. (2022). Spatial and temporal variation of heat islands in the main urban area of Zhengzhou under the two-way influence of urbanization and urban forestry. Plos one, 17(8), e0272626.
United Nations. (2020). Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/.