بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندقلو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زیستگاهها و تنوعزیستی گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

با افزایش جمعیتهای انسانی، استفاده از مناطق جنگلی برای فعالیتهای تفرجی روز به روز در حال افزایش است و تاثیری که فعالیتهای
تفرجی بر زیستمندان میگذارند، مورد توجه است. از جمله این زیستمندان، پرندگان هستند که تحت تاثیر فعالیتهای تفرجی قرار
میگیرند. جمعآوری اطلاعات درباره تاثیر تفرج روی حیاتوحش در محدوده پارکهای ملی و ذخیرهگاهها میتواند برای مدیریت مناطق
طبیعی مفید باشد. این مطالعه تاثیری را که فعالیتهای تفرجی روی پرندگان در جنگلفندقلو دارند را مشخص نمود. شاخصهای تنوع
گونهای، تراکم و همباشی پرندگان با متغیرهای محیطزیستی با استفاده از روش نمونه برداری نقطهای و روش رجبندی مورد مطالعه قرار
گرفت. پرندگان و متغیرهای محیطزیستی به فاصله شعاعی 21متری از هریک از 31نقطه نمونهبرداری بررسی شد. برای تعیین تراکم
پرندگان و همباشی جامعه پرندگان با متغیرهای محیطزیستی در سه تیمار متفاوت از جنگل، به ترتیب از نمونه برداری نقطهای و آنالیز
فزاینده استفاده شد. آنالیز دادهها نشان داد در مناطق تفرجی و پیادهروی تراکم و تنوع پرندگان بالاتر از منطقه حفاظت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Recreation on Forest Bird Communities in Three Zones of Fandoglo Forest: Intensive Recreation, Conservation and Extensive Recreation

نویسندگان [English]

  • S Sadeghi Ashrafi 1
  • H Varasteh Morady 2
  • S.M Aghili 2
  • F Keivan Behjo 3
1 Sc in Habitats and Biodiversity, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
2 Assoc. Prof. Department of Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
3 Assoc. Prof. Department of Environmental Sciences, Mohageg Ardabili University of Agricultural Sciences & Natural Resources
چکیده [English]

With increasing of human populations using forest areas for recreation is increasing, which have
impact on birds. Information about the impact of recreation on wildlife within national parks and
reserves can be useful for the management of natural areas. This study delineated the effects of
recreation activities on birds in the Fandoghlo forest. Indices of species diversity, density and
participation birds with environment variables using spot sampling and ordination method was
studied, then birds and environment variables to the radial distance of 25 m from each of the 90
sampling points were analyzed. To determine the density of birds and participation birds with
environment, variables in three different treatments of the forest, spot sampling and increasing
analysis methods were utilized. Data analysis showed in recreation areas the pedestrian density affect
diversity of birds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreation
  • Fandoghlo forest
  • Birds
  • Density
  • Diversity