مدلسازی نیازمندیهای زیستگاهی کفتار راهراه ) (Hyaena hyaenaدر منطقه حفاظت شده لشگر در، استان همدان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست، دانشگاه ملایر

2 استادیار،گروه محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

4 کارشناس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ملایر، مسئول منطقه حفاظت شده لشگردر

چکیده

کفتار راهراه ( (Hyaena hyaena hyaenaگونهای است از راسته گوشتخواران که با خوردن حیوانات مرده نقش مهمی در پاکسازی
طبیعت و جلوگیری از انتشار آلودگیها و بیماریها دارد. متاسفانه در مورد وضعیت زیستی و پراکنش این گونه در ایران، اطلاعات کمی
موجود است. در این پژوهش، وضعیت پراکندگی و زیستگاه کفتار راهراه در منطقه حفاظت شده لشگردر بررسی شد. بدینمنظور ابتدا منطقه
به بخشهای مطالعاتی تقسیم و مسیرهای پیمایش در هر بخش مشخص شد. حضور کفتار راهراه با مشاهده مستقیم و از روی آثار و شواهد
حضور مانند: لانه، سرگین، لاشه کفتار و رد پا بررسی شد. پس از ثبت اطلاعات صحرایی، نقاط حاصل از مجموعه بازدیدها توسط نرمافزار
Arc GIS 9.2روی نقشه منطقه انتقال یافت. طی 31بازدید میدانی که از مهرماه سال 1313تا مهر 1331به طول انجامید، در مجموع
11نقطه حضور و عدم حضور کفتار به همراه برخی فاکتورهای زیستی که زندگی گونه به آنها وابسته است، با استفاده از رگرسیون منطقی
دوتایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه این پژوهش حاکی از آن بود که ارتفاع و تیپ زیستگاهی، فاصله از مناطق مسکونی و شدت
تغییر کاربری زمین در تعیین زیستگاه مطلوب گونه نقش بهسزایی دارد. همچنین، بیشترین فراوانی نمایهها در دو بخش 2و 3به خصوص
مناطق دره رومسه و دره نیزار مشاهده شد و لانههای کفتار هم در این دو بخش بودند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling Habitat Requirements of Striped Hyena (Hyaena Hyaena), in Lashgardar Protected Area, Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • S Khaki Sahneh 1
  • A Alizadeh Shabani 2
  • M Kaboli 2
  • Z Nouri 3
  • A Yari 4
1 sc student, Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resourse, University of Malayer
2 Department of Environmental Faculty of Natural Resourse, University of Tehran
چکیده [English]

Striped hyena is a member of carnivorous species that eats dead animals and plays an important role in clearing
nature and preventing disease. There is little information about the biology and distribution of this species in
Iran. In this study habitat and distribution of striped hyena have evaluated in lashgardar protected area. At first
study area divided in two parts and determined traversal paths in each part. Striped hyenas present point was
investigated with the direct observation and using siegne like dung, hyaena carcasses and the track. Field
observation of the hyena presence point recorded on the Map by using Gps data in Arc GIS 9.2 software. Field
Survey carried from October 2010 to octobr 2011 and Lasted 30 days. Environmental variables by the
presence/absence data in 80 locations recorded and data analyzed by using binary logistic regression. The
results showed that hyaena suitable habitat depends on altitude and habitat type, distance from residential and
the intensity of land use change. The most frequency of the sings observed in part 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat modelling
  • Striped hyena
  • Distribution
  • logistic regression
  • Lashgardar