برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناژوان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، اقتصادکشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی کشاورزی،ا قتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

3 ستادیار گروه مهندسی کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری رشته مهندسی کشاورزی، اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

امروزه به دنبال افزایش توجه سیاستگذاران اقتصادی به رشد و توسعه و در نظر نگرفتن اثرهای آن، کالاهای محیطزیستی رفتهرفته نابود
میشوند. یکی از دلایل عدمتوجه به مسایل محیطزیستی، عدمآگاهی از ارزش واقعی آنها میباشد. بنابراین، انجام پژوهشهایی به منظور
برآورد این گونه ارزشها میتواند راهگشا باشد. در این تحقیق، عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک ناژوان واقع در حاشیه
رودخانه زایندهرود تعیین میشود. نتایج حاصل از تکمیل 313پرسشنامه و برآورد الگوی لاجیت نشان دادند که متغیر قیمت پیشنهادی در
سطح 1درصد و جنسیت و دفعات مراجعه در سطح 17درصد معنیدار شدند. در نهایت، متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای
استفاده تفرجی از پارک ناژوان، 1137ریال برآورد شد. به دلیل این که زنان تمایل بیشتری برای پرداخت داشتهاند، میتوان احداث
پارکهای مخصوص بانوان را در سطح شهر اصفهان، دارای توجیه اقتصادی دانست. بدین معنی که هزینههای نگهداری پارکهای
مخصوص بانوان را میتوان از بازدیدکنندگان اخذ نمود. متغیر تعداد دفعات بازدید معنیدار بوده و بر تمایل به پرداخت افراد تأثیر مثبت دارد.
بنابراین، بهبود ناوگان حمل و نقل شهری برای دسترسی بهتر به مکان مورد مطالعه، منجر به افزایش ارزش غیر بازاری پارک ناژوان و
رضایت بیشتر بازدیدکنندگان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Recreational Value of Nazhvan Park Using Contingent Valuation Method

نویسندگان [English]

  • O Karami 1
  • I Saleh 2
  • H Rafiee 3
  • M Hosseinpour Naderi 4
1 M.Sc of Agricultural Engineering-Agricultural Economics University of Tehran
2 Assoc. Prof. of Agricultural Engineering-Agricultural Economics Department University of Tehran
3 Assist. Prof. of Agricultural Engineering-Agricultural Economics Department University of Tehran
4 PHD Student of Agricultural Engineering-Agricultural Economics- Payamnour University of Tehran
چکیده [English]

Today, with the increasing attention of economic policy makers to economic development and
growth, and less attention to the effects of this growth and development, we are witnessing the
destruction of environmental goods. One reason for the lack of attention to environmental issues is
the lack of awareness of their actual value. So, environmental studies can be helpful. In this study,
we want to determine the factors affecting the willingness to pay for visitors of Nazhvan Park which
is located near the Zayandehrood River. Results from 313 questionnaires were completed from
visitors and estimating Logit model shows that the offer price variable at 1%, sex and numbers of
visits variables were significant at the 10% level. Finally, the average willingness to pay for
recreational use of the Nazhvan Park visitors, was calculated to 1530 Rials. Given that women are
more willing to pay, so building the parks for ladies in the city has economic justification. This means
that costs of keeping the park can be met from visitors. Numbers of visits variable is significant and
has positive impact on willingness to pay. So, improving transportation system for better access to
the Park can increases non market valuation of Nazhvan Park and visitors' satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent Valuation
  • Environment
  • Isfahan
  • logit
  • Nazhvan Park