مدلسازی پراکنش آلودگی هوای پالایشگاه نفت آبادان با نرمافزار SCREEN

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده شیلات و محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

2 دانشیار دانشکده شیلات و محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

3 استادیار دانشکده شیلات و محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

چکیده

آلودگی هوا، یکی از اساسیترین معضلات محیطزیستی پالایشگاههای نفت است. این پالایشگاهها با انتشار انواع آلایندههای گازی سهم
قابلتوجهی در آلودگی هوای شهر و محیط اطراف خود دارند. برآورد مدل پخش و پراکندگی آلودگی هوا و ارایه راهکارهای مدیریتی برای
جلوگیری از انتشار آلودگی میتواند تا حدی از آثار منفی آن بکاهد. در تحقیق حاضر، به بررسی نحوه پراکنش آلایندههای NOXو SO2
خروجی از پالایشگاه نفت آبادان با استفاده از نرمافزار SCREEN3پرداخته شد. مدلسازی پراکنش آلایندهها با در نظرگرفتن هر دودکش
به تنهایی به عنوان یک منبع آلودگی نقطهای و نیز در نظر گرفتن آثار تجمعی تمام دودکشها در محدوده 21کیلومتری پالایشگاه صورت
پذیرفت. این نرمافزار، وجود پارامترهای موثر در پخش آلایندهها از جمله سرعت و جهت باد، دمای محیط، موقعیت و مشخصات فیزیکی
دودکشها، میزان انتشار آلایندهها و پایداری جو را در نظر میگیرد. همچنین، قادر است غلظت آلایندههای مختلف را در فواصل مختلف از
دودکش پیشبینی کند. نتایج خروجی این نرمافزار در محیط Idrisiبه شکل نقشههای پراکنش آلودگی در محدودهای به وسعت 21
کیلومتر تهیه شده است. با توجه به بررسیهای انجام شده، مشاهده میشود که غلظت آلایندههای مورد مطالعه در این پژوهش در
فصلهای تابستان و پاییز بالاتر از حد استانداردهای محیطی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Air Pollution Dispersion Modeling of Abadan oil Refinery Using SCREEN3

نویسندگان [English]

  • F Hedayati Rad 1
  • A Salman-Mahini 2
  • S.H Mirkarimi 3
1 MSc in Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
2 Assoc. Prof. Department of Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
3 Assist. Prof. Department of Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
چکیده [English]

Air pollution is a major problem that has been recognized throughout the world. Refineriers normally create
environmental pollution through emissions of pollutants gaseous from a variety of sources. Analysing air
pollution distribution and dispersion can help in reducing the negative effects. In this study NOX and SO2
emissions and distributions were investigated for Abadan oil refinery using SCREEN3 software. In this
softweare, wind speed and direction, air temperature, location and physical characteristics of chimnies and
atmospheric stability were taken into consideration.The concentration of pollutants in different distances from
the stacks in the range 25 km were predicted and mapped in Idrisi software. The output from software
SCREEN3 for emissions from stacks were also examined and compared with the standard output of the
refineries. According to our results, the concentration of polutants in summer and autumn seasons exceeds of
the environmental standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refinery
  • SCREEN3
  • Modeling
  • Air pollution