بررسی اهمیت توان خودپالایی رودخانه ها در تدوین استاندارد تخلیه پساب

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامهریزی محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده محیطزیست، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده محیطزیست، دانشگاه تهران

چکیده

در استاندارد بسیاری از کشورها از جمله ایران به توان خودپالایی رودخانهها برای تعیین استاندارد تخلیه پسابها توجهی نشده استت. یعنتی
بدون در نظر گرفتن تفاوت رودخانهها از نظر شرایط هیدرولیکی، موقعیت جغرافیایی و غیره، به تدوین یک استاندارد یکستان بترای همتهی
رودخانهها پرداخته شده است. در این مقاله برای نشان دادن اهمیت توجه به تفاوتهای رودخانهها و تتوان خودپتالایی هتر یتک از هنهتا در
تدوین استاندارد تخلیه پساب، دو رودخانه ی سبزکوه در چهار محال و بختیاری و رودخانه قشلاق در کردستان به عنوان نمونه انتخاب شدند
و با بهکارگیری مدل شبیهسازی QUAL2Kwشرایط هر دو رودخانه با فرض رعایت کامل حدود مجاز استاندارد فعلی تخلیته پستاب بته
هبهای سطحی ایران شبیهسازی شد و نتیجه این شبیه سازی نشان داد که رعایت این استاندارد، شرایط کیفی مناسب رودخانه قشلاق را به
خوبی حفظ می کند. اما در رودخانه سبزکوه به دلیل میزان توان خودپالایی و تعداد زیاد منابع هلاینده موجود، رعایت این استتاندارد نته تنهتا
کمکی به حفظ کیفیت هب نمیکند، بلکه تاثیر بسیار منفی بر کیفیت رودخانه خواهد گذاشت. سپس، با استفاده از شبیه سازی کیفی رودخانه،
حد مجاز مناسب هر رودخانه بر اساس توان خودپالایی رودخانه و تعداد و نوع منابع هلاینده موجود براورد شتد و نشتان داد کته در تتدوین
استانداردهای دقیق و کارامد باید به توان خودپالایی رودخانه، تعداد منابع هلاینده حاشیه رودخانه و میزان بارگتذاری متواد زایتد و
دیگر شرایط متفاوت رودخانهها نیز توجه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Importance of Self- Purification Capacity of Rivers in Developing Effluent Discharge Standards

نویسندگان [English]

  • M Ashegh Moalla 1
  • B Malek Mohammadi 2
  • A Torabian 3
1 PHD Student of Environmental Planning, Faculty of Environment, University of Tehran
2 Assoc. Prof. Faculty of Environment, University of Tehran
3 Prof. Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

In current effluent discharge standards of the most countries such as Iran, self-purification capacity of rivers
have not been considered. These standards developed a similar effluent discharge standard for all of the rivers
without considering hydrological and hydraulic conditions of rivers.
In this paper in order to show the importance of self-purification capacity and differences between the rivers,
in developing effluent discharge standard, two rivers- Gheshlagh River in Kurdistan and Sabzkooh River in
Chaharmahal Bakhtiari- as samples were selected., and with applying Qual2kw model, current Iran effluent
discharge standards were used to simulate the state of each river. The simulation showed that compliance with
this standard maintain an appropriate qualitative condition of Gheshlagh River but in Sabzkoh River, due to
the large number of pollution sources, these standards not only does not help to maintain the water quality but
will have a very negative impact on water quality. Then Using simulation of river quality, the authorized
appropriate limit based on self-purification capacity and the number and type of pollutants were estimated and
showed that to develop accurate and efficient standards the self-purification capacity, the number of pollution
sources, the amount of waste load and other different conditions of rivers also should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Water Quality
  • Sabzkooh river
  • Gheshlagh River
  • Model QUAL2Kw