سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی ) :(EDSSsبررسی مفاهیم، تحولات و چالشها از گذشته تا کنون

نویسندگان

1 استادیار گروه محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیطزیست

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تهران

4 استاد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

تلاشهای بسیاری در جهت توسعه فنآوری لازم برای آگاهی سازمانهای مدیریت و سیاستگذاری محیطزیست و کمک به آنها در یافتن
راهحل مسایل پیچیده صورت پذیرفته است و در نهایت به معرفی سیستم پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی ختم شده است. هدف این
مقاله بررسی مفاهیم، مطالعات، طراحی سیستم و چالشهای پیشروی سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی از گذشته تا کنون
است. سیستم پشتیبان تصمیمگیری به طرق مختلفی تعریف و تفسیر شده است. ساختار اغلب سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری
محیطزیستی جهت پشتیبانی از سه فاز تصمیمگیری (یعنی فازهای هوش، طراحی و انتخاب) در غالب تصمیمهای ساختاربندی نشده
طراحی شدهاند. چالشهای شناسایی شده در سه دسته عمده بر اساسهبندی میشوند: چالشهای مرتبط با مشارکت کاربران و ذینفعان در
تهیه سیستم پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی، چالشهای ابزار و نرمافزار، چالشهای ارزیابی موفقیت. در آینده نزدیک شاهد
پیشرفتهای گسترده در سیستم پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی به ویژه پایگاه دادههای مکانی، پایگاه دادههای بلندمدت، مدلسازی و
تکنیکهای پیشرفته محاسباتی خواهیم بود. از آن جا که کاربردی شدن سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی توسط کاربران
یکی از چالشهای عمده شناسایی شده در طراحی سیستم است بنابراین، تحقیقات آتی در زمینه مشارکت کاربران، ذینفعان و مدیران
محیطزیست در طراحی سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی، ابزارهای کاربر پسند، اعتماد و اعتبارسازی سیستم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Decision Support Systems (EDSSs): The Study of Concepts, Developments and Challenges from Past to Present

نویسندگان [English]

  • A Jahani 1
  • J Feghhi 2
  • M Makhdoum 3
  • M Omid 4
1 Faculty of Natural Environment Biodiversity and Department, College of Environment
2 Assoc. Prof. of Department Forestry of University of Tehran
3 Prof. of Forestry Department of University of Tehran
4 Prof. of Agricultural Machinery Engineering Department, University of Tehran
چکیده [English]

Many efforts have been made to develop needed technology for knowledge of management
organizations, environment policy making and finding solution for complex problems. The efforts
come to end by introduction of environmental decision support systems. The aim of this paper is the
study of concepts, studies, system design and challenges from past to present. Decision support
system was defined in various ways. Most of the EDSS reviewed (in Section 2) were developed to
provide support across all three phases of the decision-making process (i.e., intelligence, design and
choice phases) within unstructured decision contexts. The made challenges are categorized in three
categories: the challenges depend on participation of users and stakeholders in EDSS development,
tools and software challenges and success evaluation. In future, we expect widespread progress in
EDSS and especially in spatial data base, long date data base, modeling and advanced computational
techniques. EDSSs in practice by users is one of the most dominant challenges in system
development, so future researches will be on participation of users, stakeholders and environment
managers in EDSS development, user friendly tools and validation of system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental decision support systems
  • System development
  • Decision Making
  • Design challenges