بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعات جغرافیایی و مؤلفه های مدیریت دانش (مطالعه موردی: اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی در تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعات جغرافیایی و مؤلفههای مدیریت دانش است. روش پژوهش حاضر بهدلیل
ترکیب دو دسته تحقیق کمی و کیفی، یک آمیخته اکتشافی و ابزارهای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه میباشند. دادههای
گردآوری شده توسط پرسشنامه، بهطریق آماری و توسط نرمافزارهای SPSS 20و ،Excell 2007توصیف و تحلیل شدند. یافتههای
تحقیق وجود رابطه معنادار بین سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدیریت دانش را نشان میدهند. ارتباط مؤلفه «نرمافزار» در سیستم اطلاعات
جغرافیایی با مؤلفههای مدیریت دانش رد شد که نشان میدهد این سیستم بهلحاظ نرمافزاری به نسبت کامل است. قویترین مؤلفه سیستم
مذکور، «شبکه ارتباطی» بود که نشاندهنده اهمیت سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت شبکه همانند سیستم تحت وب میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship Between GIS and Knowledge Management Components (Case Study: Isfahan DOE)

نویسندگان [English]

  • M Sadri 1
  • A Kermanshah 2
  • Fatemeh Narenji Sani 3
1 Master in Information Technology Management
2 Assist. Prof. Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology
3 PhD Student in Educational Management, University of Tehran
چکیده [English]

The main purpose is very research is to study the relationship between GIS and Knowledge Management
components. Because of mixing two categories of quantitative and qualitative researches, the very research
method is a mixed exploratory method and information gathering tools include questionnaire and interview.
The collected data by the questionnaire were described and analyzed by statistical method, using "EXCELL
2007" and "SPSS 20" Applications. The research results, indicates the existence of a meaningful relationship
between GIS and knowledge management. The relationship between software components in GIS with
knowledge management components was rejected which shows this system is comparatively complete in
software regard. The strongest component of the very system is communicative network which indicates the
importance of network GIS like web GIS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographic information system
  • Knowledge Management
  • Knowledge management components
  • The environment