تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری مورد مطالعه: منطقه 18 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد محیط زیست شهری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

3 عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست شهری

5 دانشجوی کارشناسی ارشد آمایش سرزمین

چکیده

شهر زیست‌پذیر از مفاهیم نوین تبیین‌کننده نظام‌های کنونی شهری است که به‌واسطه‌ تحول در اندیشه‌ها و آرمان‌های‌ جامعه‌ معاصر، جایگاهی بایسته پیدا کرده است. امروزه، برخورداری از ویژگی‌های زیست‌پذیری در شهرها برای رسیدن به توسعه پایدار در جامعه اهمیت فراوانی دارد. هدف این پژوهش بررسی وضیعت زیست‌پذیری در سطح محلات منطقه 18 تهران است. روش تحقیق ارزیابی- مقایسه‌ای باهدف کاربردی است. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه گردآوری‌شده‌اند که با توجه به جمیعت بالای منطقه موردپژوهش، امکان مطالعه همه جامعه آماری امکان‌پذیر نبوده است. بنابراین، از روش نمونه‌گیری و تعیین حجم با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 384 پرسش‌نامه محاسبه و سپس به هر یک از محلات منطقه 18، بر اساس تعداد جمعیت سهمیه متناسب تخصیص داده‌ شده است. شاخص‌های زیست‌پذیری در قالب 6 بعد (اجتماعی، اقتصادی، امکانات و خدمات شهری، مدیریت شهری، محیط‌زیستی و الگوی تاریخی) مورد ارزیابی قرارگرفته و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS, ARCGIS استفاده‌شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که بعد امکانات و خدمات شهری بیشترین تأثیر را در تحلیل فضایی اصل زیست‌پذیری منطقه داشته و همچنین زیست‌پذیری در منطقه مورد مطالعه متوسط به پایین ارزیابی‌شده است. در این میان، محله ولیعصر جنوبی در بالاترین سطح و محله یافت‌آباد در پایین‌ترین سطح از زیست‌پذیری قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis Livability of Urban Neighborhoods (Case Study: 18th Region of Tehran)

چکیده [English]

Livable city is one of the new concepts of determining an urban’s current systems that has found the necessities and appropriate status due to developments in thoughts and aspirations of a contemporary society. Today, having the livability properties of cities is very important to achieve sustainable development in society. The aim of this study was to evaluate the status of region 18th of Tehran's livability at the local level. Comparative Assessment Methodology was used. Data were collected using a questionnaire so 384 questionnaires were sampled. Livability criteria are evaluated in the form of 6 dimensions (social, economic, facilities and utilities. Urban management, environmental and historical pattern) SPSS&GIS for analyzing of the data were used. The results indicate that livability in the study area is down the average. The neighborhoods of Valiasr-e-jenoubi is at the highest level, and Yaftabad is at the lowest level of livability, respectively, and facilities and utilities dimension have also been most efficacy on spatial analysis of the livability of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • livability
  • Spatial analyzing
  • Urban Neighborhoods
  • 18th region of Tehran