تأثیر فاکتورهای غیر اکولوژیک در ارزیابی توان طبیعت‌گردی با استفاده از GIS (مطالعه موردی : سامان عرفی قوری قلعه در شهرستان پاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 دکترای تخصصی

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سیستمی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مناطق مناسب برای طرح‌های طبیعت‌گردی شناسایی شد. نتایج نشان داد منطقه مورد مطالعه فاقد تفرج متمرکز طبقه یک است. 29 درصد مساحت منطقه توان تفرج طبقه دو، 38 درصد مساحت منطقه توان تفرج گسترده طبقه یک و توان تفرج گسترده طبقه دو 33 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را در بر می‌گیرد. توجه به این امر که برای مدیریت و استقرار هر گونه تسهیلات و امکانات باید علاوه بر مدنظر قرار دادن توان‌های طبیعی منطقه، نیازهای گردشگران نیز مورد توجه قرار گیرد به همین منظور با استفاده از روش ارزشیابی اجتماعی- اقتصادی کلاوسون اقدام به بررسی نیازها و تقاضای تفرجی منطقه مورد مطالعه شد. نتایج ارزیابی تقاضای تفرجی نشان داد که بیشتر مردم برای تفرج مکان‌هایی را انتخاب می‌کنند که به منابع آبی نزدیک‌تر باشد و راه دسترسی آن نیز مناسب باشد. به همین منظور، نقشه منابع آبی و راه‌های دسترسی تهیه شد. بنابراین، این فاکتورها به عنوان لایه‌های اطلاعاتی مثبت با نقشه توان طبیعت‌گردی اولیه روی‌هم‌گذاری شد و نقشه توان طبیعت‌گردی نهایی به دست آمد. این نتایج بیانگر این مطلب است که فاکتور منابع آبی و راه‌های دسترسی نسبت به فاکتورهای فیزیکی بیشترین تأثیر بر فرایند ارزیابی توان طبیعت‌گردی در منطقه مورد مطالعه را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Non Ecological Factors in Ecotourism Capability Evaluation of Using GIS (A Case Study In Traditional Ghoori Ghale Basin of Paveh Township)

چکیده [English]

In this study the appropriate areas for tourism and ecotourism plans were identified Using GIS and the system analysis model. No class1 mass ecotourism existed in the study area. Twenty nine percent of the area has capability for class2 intensive ecotourism 38% for class1 extensive ecotourism and 33% for extensive ecotourism. Due to the fact that for the management and deployment of any facilities the views and needs of tourists also should be considered in addition to the natural potentials of the region, were considered. Therefore, the method of assessing the socio - economic Clawson to assess needs and recreational demands were used. In this study, a comprehensive questionnaire was used to collect information. Recreational demand assessment results showed that most people choose to walk places that are closer to water sources and its access is easy. In order to access to the so, water and road map was prepared. Therefore these factors as positive information layer was overlaid with maps can be obtained ecotourism and ecotourism map can be obtained final. These results show that the factor of water resources through access to physical factors have the greatest impact on the assessment process in the tourist suitability evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Ecotourism
  • Recreational demand
  • GIS