پهنه‌بندی خاک‌های متاثر از آبیاری با فاضلاب با استفاده از روش درون‌یابی (IDW) (مطالعه موردی: جنوب شهرستان ری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

کمبود آب و لزوم استفاده از آب‌های نامتعارف برای تامین بخشی از نیازهای آبی، از جمله مباحثی است که در سال‌های اخیر به شدت مود توجه قرار گرفته است. بنابراین، عدم رعایت استانداردهای مورد نیاز منجر به بروز آلودگی خاک و کاهش عملکرد خواهد شد. پژوهش حاضر، با هدف تهیه نقشه‌های پراکنش مکانی عناصر خاک شامل: pH، فسفر، نیترات، کربن آلی و هدایت الکتریکی و تعیین مناطق خارج از استاندارد متعارف، به انجام رسید. جهت تهیه نقشه‌های پراکنش مکانی از 57 نقطه در دو براساسه مختلف عمقی (0 تا 30 سانتی‌متری و 30 تا 60 سانتی‌متری) با مساحت 1200 هکتار نمونه‌برداری به روش سیستماتیک- تصادفی صورت گرفت. جهت تهیه نقشه‌های پراکنش مکانی از نرم‌افزار9.3 GIS V. استفاده شد. نتایج پهنه‌بندی میزان pH در دو عمق نشان می‌دهد که براساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب، منطقه مورد مطالعه دارای محدودیت قلیاییت به نسبت زیاد و زیاد می‌باشد. نتایج حاصل از نقشه توزیع مکانی فسفر نیز نشان می‌دهد 360 هکتار از منطقه در براساسه یک عمقی و 330 هکتار در براساسه دو عمقی، دارای غلطت فسفر بیش از 15 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم بوده است که بر اساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب بیش از حد مجاز می‌باشد. نتایج حاصل از نقشه توزیع مکانی نیترات خاک در دو عمق نیز نشان می‌دهد: غلظت این عنصر در منطقه فراتر از حد مجاز نیست، اما غلظت آن از شمال منطقه به سمت جنوب، افزایش یافته است. نقشه پهنه‌بندی روند تغییرات درصد کربن آلی نیز نشان هم می‌دهد، مقدار این فاکتور در دو عمق بر اساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب دارای وضعیت مطلوبی است. نتایج حاصل از بررسی میزان هدایت الکتریکی نیز نشان می‌دهد که میزان این پارامتر در تمام سطح منطقه در هر دو عمق به جز در نواحی کوچکی فراتر از حد مجاز نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Zoning the Soil Affected by Wastewater Irrigation with Using IDW Method (Case Study, South of the Rey City)

نویسندگان [English]

  • ALI KIANIAN 1
  • Naghme Mobarghaei Dinan 2
چکیده [English]

Recently the limitation of water resources and necessity of using unusual waters is among the most important issues, especially in dried and semidried area. Less attention to water quality standards can led to less soil quality and reducing theirs functions. This study was done to investigate the spatial distribution of soil fertility characteristics including: pH, phosphorus, nitrate, organic carbon and electrical conductivity. For obtaining maps of the spatial distribution, sampling was done from 57 points in two difference depths, first (0-30 cm) and second (30-60 cm) in 1200 hectares of study area, with using systematic random sampling. To creating the maps, the GIS software V 9.3, was used. The resulted map of the spatial distribution of pH in the two depths indicates that according to standards of Soil and Water Research Institute, at the studied area the limitation of alkalinity is high. Also the results of spatial distribution maps for phosphorus indicates that 360 hectares of study area at depth 1, and 330 hectares at depth 2, has concentrated more than 15 mg kg,-1 , which is more than acceptable range, according to standards of Soil and Water Research Institute. Furthermore the results of spatial distribution maps for nitrate at two depths indicated that concentration of nitrate in study area was not more than acceptable standard, but its concentration is increased from north up to south. In addition maps of spatial distribution for changes in organic carbon at two depths showed that the amount of this parameter is suitable according to standards of Soil and Water Research Institute. Finally the results of electrical conductivity showed that the amount of this parameter at two depths in whole studied area, except in small area, is not more than acceptable amount.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoning
  • GIS
  • Soil fertility
  • Acceptable limit
  • South of the Rey City
  • IDW