بررسی ارتباط شاخص‌های سیمای سرزمین با فراوانی گونه پرندگان در لکه‌های جنگلی شهرستان گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد محیط زیست. دانشگاه علوم و کشاورزی منابع طبیعی گرگان

2 دانشیارگروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

قطعه‌قطعه شدن زیستگاه یک مشکل نگران‌کننده در زیست‌شناسی حفاظت است که گاهی این پدیده سبب نابودی زیستگاه می‌شود. این پ‍‍ژوهش، جهت بررسی ارتباط متغیرهای سیمای سرزمین با فراوانی گونه پرندگان در لکه‌های جنگلی در شهرستان گرگان صورت گرفت. همه متغیرها در 26 لکه زیستگاهی با مساحت‌های متفاوت، کمتر از 1 هکتار، 1 تا 10 هکتار، 10 تا 25 هکتار و لکه جنگلی با مساحت بیش‌تر از 300 هکتار بررسی شدند. همچنین، با استفاده از نرم‌افزار FRAGSTATS متغیرهای شاخص‌های سیمای سرزمین محاسبه شدند. پرندگان به فاصله شعاعی 25 متری در هر یک از 74 نقاط ‌نمونه‌برداری بررسی ‌شدند. نتایج نشان داد که گونه بلبل و مگس‌گیر سینه سرخ با مساحت لکه‌ها رابطه منفی دارد ولی حضور چرخ‌ریسک بزرگ رابطه مثبتی با مساحت لکه‌های جنگلی، نسبت محیط به مساحت و شکل لکه‌ها دارد. بر اساس این تحقیق، بلبل و مگس‌گیر سینه سرخ به‌عنوان گونه حاشیه‌زی و چرخ‌ریسک بزرگ به‌عنوان گونه درون جنگلی معرفی شده است. این تحقیق، اهمیت لکه‌های جنگلی در حفاظت پرندگان و نیز حفاظت از بوم‌سازگان‌های جنگلی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Landscape Index on Bird's Aboundance in Forest Patches in Gorgan Township

نویسندگان [English]

  • fateme setayeshi 1
  • hosein varasteh Moradi 2
  • abdolrasol salman Mahini 3
1
2
3
چکیده [English]

Habitat fragmentation is a concern in conservation biology that sometimes leading to habitat destruction. In this study, the effects of landscape variables on bird's aboundance were studied  in forest patches in Gorgan Township. All variable were surveyed in 26 different patch sizes (<1 ha, 1-10 ha, 10-25 ha and >300 ha). Also landscape index was calculated by FRAGSTAT software.  Birds were detected within a 25m radius of each of 74 sampling points. The Results showed that Red breasted flycatcher and bolbol had negative correlation with size of  patches but GreatTit had positive correlation with size, para and shape of patches. According this study Red breasted flycatcher and bolbol were detected as Forest interior and GreatTit was detected as Forestedge.The results of this study indicated the importance of forest patches for conserving and enhancing of avian and following it conserving biodiversity of the forest ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest patches
  • Birds
  • Gorgan
  • Landscape and conservation