آزمون انتخاب- لاجیت شرطی: الگویی نوین در برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان محیط‌زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)

2 دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)

چکیده

امروزه، محیط‌زیست یکی از بخش‌های مهم اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود؛ به دلیل بروز شکست بازار در کشف قیمت برای خدمات محیط‌زیست، ارزش‌گذاری و تعیین ارزش از مباحث اصلی اقتصاد محیط‌زیست است. با توجه به اهمیت محیط‌زیستی و گردشگری مناطق تاریخی- تفریحی، هدف مطالعه حاضر تعیین ارزش حفاظتی- گردشگری ویژگی‌های مختلف زاینده‌رود و آثار تاریخی موجود در آن است. برای این هدف دستیابی به، برآورد قیمت‌های ضمنی، ارزیابی تاثیر متغیرهای اقتصادی– اجتماعی بر ارزش فوق و ارزیابی تغییرات رفاهی تغییر سیاست‌های فرضی نیز خواهد پرداخت. در این پژوهش، از 3438 ردیف داده که مستخرج از270 پرسشنامه آزمون انتخاب در قالب 6 نوع پرسشنامه، 18 مجموعه انتخاب، 3 گزینه انتخاب و 72 سیاست فرضی بود، استفاده شد. نتیجه آزمون هاسمن نشان داد که می‌توان از مدل لاجیت شرطی استفاده نمود. همچنین، نتایج حاصل از مدل لاجیت شرطی نشان داد که بازدیدکنندگان برای هر سطح ویژگی‌های حفظ تنوع جنگلی، حفظ آثار باستانی، بهداشت رودخانه و جاری بودن آب در سطح رودخانه به ترتیب، 6832، 6745، 4552 و 9707 ریال، تمایل به پرداخت نهایی دارند. لحاظ متغیرهای اقتصادی- اجتماعی مانند: سن، جنسیت، بُعد خانوار، تاهل، طبقه درآمدی، سطح تحصیلات و بومی بودن دارای تاثیر مثبت بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان دارد. در نهایت، پیشنهاد می‌شود به منظور حفظ کیفیت خدمات محیط‌زیست زاینده‌رود از مکانیسم بازار و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Choice Experiment –Conditional Logit: a New Approach in Estimate of Visitor’s WTP Environmental

چکیده [English]

Nowadays, environment is one of the most important economic sectors of each country and its valuation is one of the main topics of environmental economics. The purpose of this study is to determined protective - tourism value of different characteristics of zayanderoud and its monuments, with attention to the environmental and tourism’s importance of historical and entertainment areas. To realize this purpose we estimated the implicit prices, evaluate the effect of economic-social variables on these values and also evaluate welfare effects of changing hypothetical policies. In this study we used 3438 data row that came from 270 choice experiments questionnaire in 6 types, 18 choice sets, 3 choice options, 72 hypothetical policies. Hausman test shows that we can use the conditional logit model. Results of model shows that Visitors have willing to pay 6832, 6745, 4552, 9707 Rials (Dollar is 4000 Rials) for “maintaining forest diversity”, “protection of monuments”, “river hygiene” and “water flow in the river” respectively. Economic-social variables –i.e. age, sex, family size, marriage, income level, and education, being native - have positive effect on visitor’s “willing to pay”. Finally, this study offers using market mechanism and visitor’s willing to pay, to preservation of quality of environmental services in zayanderoud. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation
  • Zayanderood
  • Choice modeling
  • Choice Experiment
  • Conditional logit