ارزیابی آثار محیط‌زیستی توسعه بر منطقه حفاظت شده کرکس با استفاده از مدل تخریب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرباز معلم

2 دانشگاه محیط زیست- استاد یار

3 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، کرج، ایران، شماره تماس: 09124648074

4 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، کرج، ایران، شماره تماس: 09125213776

5 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران شماره تماس: 09121481136

چکیده

از مناطقی که نیاز به پایش مداوم دارند، مناطق حفاظت شده هستند. جهت ارزیابی آثار توسعه در منطقه حفاظت شده کرکس از مدل تخریب محیط‌زیست استفاده شد. اجرای مدل تخریب در مناطق حفاظت‌ شده، مناطق آسیب‌پذیر، مقاوم در برابر فعالیت‌های انسانی، میزان تخریب ناشی از اجرای فعالیت‌ها در گذشته و امکان توسعه در آینده را به صورت کمی نشان می‌دهد. در این پژوهش، نخستین بار واحد‌های هیدرولوژیک به عنوان واحد نشانزد انتخاب شد. سپس، عناصر این مدل، شامل: شدت عوامل‌ تخریب، تراکم فیزیولوژیک و آسیب‌پذیری بوم‌شناختی در هر یک از واحدها محاسبه شد. در ادامه، برای تک‌تک این عناصر نقشه‌سازی صورت‌گرفت. پس از محاسبه پارامترهای مربوط به مدل تخریب، این پارامترها در مدل قرار‌گرفته و نقشه نهایی تخریب منطقه تهیه شد. همچنین در این پژوهش، نخستین بار به شیوه‌ای صحیح بر اساس نظریه فازی، ضرایب تخریب طبقه‌بندی شد. بدین‌ترتیب، کلیه واحدها از نظر شدت و میزان تخریب با یکدیگر مقایسه شدند و کل منطقه به 3 پهنه‌ مستعد توسعه، نیازمند بازسازی و نیازمند اقدام‌های حفاظتی تقسیم شد. با وجود وجود مناطق مستعد توسعه درجه 2 در منطقه، با توجه به الویت‌بندی صورت‌گرفته‌‌ بر اساس شرایط محلی و در نظر گرفتن مسایل اجتماعی- اقتصادی، امکان توسعه‌ بیشتر وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development Environmental Impact Assessment (EIA) on Karkas Protected Area by Using Destruction

نویسندگان [English]

  • iman shirmohammadi 1
  • ali jahani 2
  • vahid etemad 3
  • Nosratollah Zargham 4
  • majid makhdom 5
1
2
3 Associate Professor of Forestry and Forest Economics Department, College of Natural Resources, Karaj, Iran
4 Associate Professor of Forestry and Forest Economics Department, College of Natural Resources, Karaj, Iran
5 Professor of Forestry and Forest Economics Department, College of Natural Resources, Karaj, Iran
چکیده [English]

Protected areas are one the places that need to be continuously monitored. In order to determine the effects of development on karkas protected area, impact assessment was done. Degradation model for protected areas can provide useful information to the managers of these areas. In addition to identifying vulnerable areas and resistant to degradation caused by human activities and the implementation of activities in the past, it also shows a possible development in the future.  Hydrologic units were chosen as a unit work for the first time. The elements of this model, including the severity of damage and physiological density and ecological vulnerability was computed in each unit. Then, each of these elements were mapped. After computing the parameters of the degradation model, final map was prepared. Also in this study, degradation coefficients based on fuzzy theory was categorized for the first time. Thus, all subjects were compared in terms of intensity and extent of damage and the entire region were divided into 3 zones, prone to development, need rehabilitation and need conservation. Yet despite the development of the second- prone areas in the region, according to priorities based on the local conditions and also taking into account the socio-economic issues, there is no possibility of further development. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development impact assessment
  • Degradation model
  • sustainable development
  • Karkas protected area