بررسی خودترمیمی اکوسیستم‌های‌ طبیعی تخریب شده توسط سیل جهت توسعه روش‌های کاربردی بهسازی اکولوژیک(مطالعه موردی: ‌تفرجگاه گلستان- پارک ملی گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه طراحی و ارزیابی محیط زیست - دانشگاه منابع طبیعی گرگان

چکیده

طبیعت همیشه و در هر لحظه، تحت تأثیر تخریب طبیعی و غیرطبیعی است. بنابراین، باید سعی در بازسازی و بهسازی طبیعتی که محیط اطراف زندگی ما را تشکیل می‌دهد و نقش حیاتی در زندگی موجودات زنده از جمله انسان ایفا می‌کند، نمود. سیل از جمله این بلایای طبیعی است که خرابی‌های فراوانی را در طبیعت به جای می‌گذارد. بهسازی اکولوژیک محیط‌های تخریب یافته بر اثر سیل موضوع مهمی است. در این تحقیق، روش‌هایی به منظور بهسازی ‌اجزای آسیب دیده اکوسیستم‌هایی که بر اثر سیل مورد تخریب واقع شده‌اند، پیشنهاد می‌شود. ‌اجزای اکوسیستم‌ها از جمله خاک و پوشش گیاهی اصلی‌ترین صدمات را پس از یک آشفتگی ‌مانند سیل می‌بینند. روش‌های بهسازی اکولوژیک، با توجه به شرایط طبیعی این ‌اجزای در قبل از سیل، سعی در بهبود و ترمیم یک اکوسیستم دارند. پارک ملی گلستان یکی از مناطق آسیب دیده توسط سیل می‌باشد. بنابراین، بهسازی خاک و پوشش گیاهی و سایر اجزای این پارک ملی مهم و ذخیره‌گاه زیست کره ضرورتی انکارناپذیر به‌نظر می‌رسد.
در این مطالعه، ابتدا روش‌های کاربردی بهسازی اکولوژیکی برای خاک، جنگل، پوشش گیاهی و رودخانه بررسی و سپس با تحقیق و پژوهش در اکوسیستم آسیب دیده پارک ملی گلستان قبل و پس از سیل، تعدیل و پیشنهاد ‌شد. روش‌های بهسازی، با الگو برداری از طبیعت و تطبیق پیدا کردن با شرایط طبیعی محیط، سعی در تسریع روند احیای خود بخودی طبیعت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Self- Rehabilitation of Natural Ecosystems in Flooded Hazard Areas for Developing Applied Methods in Ecological Rehabilitation(Case Study: Golestan Recreational Area of the Golestan National Park)

نویسنده [English]

  • Ali Reza MIKAEILI -T.
Dept. of Environmental Planning & Design - Gorgan Univ. of Agricultural Sciences & Natural Resources (GUASNR)
چکیده [English]

Nature is always at the risk of natural and non-natural injury and damages. Therefore the effort should be for the reconstruction and rehabilitation of the nature after natural disaster including floods.
In this study, the mechanisms are proposed to improve the damaged ecosystem components which are damaged by the flood. Components of ecosystem, including vegetations and soil ecosystem, are major injuries after disasters such as floods. Golestan National Park is one of the environments damaged by the flood. Thus improvement of soil and vegetation and other important components of the National Park and Biosphere are necessary.
In this study, applied methods of ecological rehabilitation have been described for soil, forest and vegetation, and river. Then, research has been done on damaged ecosystem of Golestan National Park, before and after flood. These methods have been modified and proposed based nature and adaptation to natural conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flood
  • Self repairing of ecosystem
  • Ecological rehabilitation
  • Golestan recreational area
  • Golestan National Park