شناسایی مناطق مستعد احداث نیروگاه بادی مطالعه موردی: استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی دکتری

چکیده

باد به عنوان یکی از مظاهر انرژی‌های نو، برای جایگزین شدن سوخت‌های فسیلی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. استان فارس با توجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی خود یکی از مناسب‌ترین مکان‌ها برای احداث نیروگاه بادی می‌باشد. بنابراین، در این پژوهش جهت پتانسیل‌سنجی احداث نیروگاه بادی در استان فارس، معیارها و زیرمعیارهای مختلفی مدنظر قرار گرفته است. برای فازی‌سازی معیارها براساس نظرات کارشناسی و بررسی تحقیقات صورت گرفته، نقاط کنترل و نوع تابع فازی برای هر یک از لایه‌ها براساس درجه‌بندی عضویت آنها در محدوده‌ صفر الی یک در نرم‌افزار ادریسی مشخص شد. سپس با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن‌دهی به لایه‌ها انتخاب و به کمک نرم‌افزار Expert Choice پیاده‌سازی شد. سپس از نرم‌افزار ArcGIS، به منظور تحلیل فضایی و هم‌پوشانی لایه‌ها استفاده و بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات، استان فارس، از نظر قابلیت احداث نیروگاه بادی به چهار سطح عالی، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم شد. در نهایت، نتایج حاصله نشانگر آن است که مناطق عالی جهت احداث نیروگاه بادی در منطقه مورد بررسی، در محدوده شمال، جنوب و جنوب غربی منطقه مورد مطالعه در ایستگاه اقلید و لامرد با مساحتی بالغ بر 69/893722 هکتار یا 29/7 درصد قرار دارد. علاوه بر این، مناطق خوب با مساحتی بالغ بر 76/3662847 هکتار یا 88/29 درصد از سطح منطقه مورد مطالعه، شامل ایستگاه‌های لار، غرب فیروزآباد، ممسنی، آباده، اقلید و جنوب داراب می‌باشد. همچنین در آینده می‌توان با احداث نیروگاه بادی در این مکان‌ها از انرژی تجدید‌پذیر باد که عاری از هرگونه آلودگی محیط‌زیست می‌باشد، نهایت استفاده را برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Suitable Regions for Wind Power Construction Case Study: Fars Province

نویسنده [English]

  • Gholamabbas fallahghalhari 1
1 hakim sabzevari
چکیده [English]

The wind as one of the manifestations of renewable energies is very important for tabernacle instead of fossil fuels. The Fars province, according to its topography and position is one of the best places to build wind power plant. In this research, different criteria and sub-criteria in the provinces of Fars for potential evaluating of the wind power plants construction were considered. Criteria fuzzy modeling has been down based on expert opinions and survey researches, the control points and fuzzy function type of each layers based on fuzzy membership ranging from zero to one was applied by IDRISI software. Then, in order to the importance of the integration information of, Analytical Hierarchy Process (AHP) for layers weighting was implemented by Expert choice software. So, the Arc GIS software were applied for spatial analysis and overlaying the layers. Fars province divided into four levels: excellent, good, fair and poor, in terms of capability for the wind power plants building. Finally, the results indicated that excellent areas for the construction of wind power plants in the study area are located in the north, south and south west of the study area at Eghlide and lamerd station with an area exceeding 893722/69 hectares. In addition, good areas are Lar, west firuz abad, mamsani, Abadeh, Eghlide and south Darab with an area exceeding 3662847/76 hectares. It is hoped that renewable energy of wind without any pollution could be utilized by the construction of wind power plants in these places.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potential evaluation
  • Wind power plants
  • Fuzzy-AHP method
  • Geographic information system