بررسی آثار فساد و بی‌ثباتی سیاسی بر عملکرد محیط‌زیست (مطالعه موردی: کشورهای منتخب خاورمیانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجو

چکیده

امروزه موضوع حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب آن به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی جامعه جهانی مطرح شده است. پژوهش حاضر در تلاش برای شناسایی عوامل موثر بر این پدیده، با رویکرد اقتصاد سیاسی به بررسی تاثیر فساد و بی‌ثباتی سیاسی بر شاخص عملکرد محیط‌زیست در کشورهای منتخب خاورمیانه، شامل ایران، طی سال‌های 2002 الی 2012 با استفاده از داده‌های تابلویی می‌پردازد. در الگوی این پژوهش، برای نشان دادن کیفیت محیط‌زیست از شاخص عملکرد محیط‌زیست و برای متغیر‌های فساد و بی‌ثباتی سیاسی از شاخص کنترل فساد و ثبات سیاسی استفاده شده است. انتخاب شاخص عملکرد محیط‌زیست به عنوان شاخصی ترکیبی از کیفیت محیط‌زیست و توسعه پایدار از این مزیت برخوردار است که صرفا بر شاخص‌های آلودگی محیط‌زیست تمرکز ندارد. بدین ترتیب نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ثبات سیاسی و کنترل فساد تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد محیط‌زیست کشورهای منتخب خاورمیانه داشته است. این یافته‌ها اهمیت تمرکز بر سیاست‌های اصلاحات نهادی در این کشورها، با تاکید بر تغییراتی که منجر به ارتقای ثبات سیاسی و مقابله موثر با فساد شود را گوشزد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Corruption and Political Instability on Environmental Performance; a Case Study of Selected Countries in the Middle East

نویسنده [English]

  • ALI arabmazarYAZDI 1
1
2
چکیده [English]

Protection of the environment and preventing its degradation have become one of the most important challenges of the international community. The present study attempts to identify factors affecting this issue. Political economy approach has been used to study the effects of corruption and political instability on environmental performance index, in selected countries in the Middle East, including Iran, over the years 2002 to 2012, using panel data. In the model presented in this paper, environmental performance index is used to indicate the quality of the environment. The control of corruption and political stability indices are used to indicate the corruption variables and political instability variables, as well. Environmental performance index, as a synthetic indicator of the quality of the environment and sustainable development, does not focus solely on indicators of environmental pollution; and this is the advantage of the index. As the results show, political stability and control of corruption have a significant positive effect on the environmental performance of selected countries in the Middle East. From the results it can be concluded that focus on institutional reform policies in these countries, with an emphasis on changes leading to political stability to deal effectively with corruption, is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Political instability
  • Environmental performance index
  • panel data
  • Selected countries in middle east