بررسی نگرش و دانش محیط‌زیستی دانش‌آموزان پایه ششم، هفتم و هشتم در محیط‌های شهری و روستایی (مطالعه موردی: قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار

3 دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه ترویج کشاورزی دانشگاه گرگان

5 دانشجوی دکتری محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تخریب محیط‌زیست، از بین رفتن روزافزون منابع طبیعی و روند فزآینده آلودگی‌های گوناگون محیطی حاکی از وضعیت بحرانی محیط‌زیست جهان است. آنچه که آتش این بحران را شعله‌ور می‌کند، عدم آگاهی نوع بشر نسبت به اهمیت محیط‌زیست است. کودکان و نوجوانان، سرمایه‌های اصلی یک جامعه­اند. میزان توجه مسئولین جامعه در ارتقا سطح دانش و نگرش محیط‌زیستی این گروه می‌تواند مبنای تخمین پیشرفت و توسعه محیط‌زیستی آتی جامعه در زمینه‌های گوناگون باشد. این پژوهش با رویکرد تعیین پارامترهای فردی و اقتصادی- اجتماعی موثر بر نگرش و دانش محیط‌زیستی دانش‌آموزان شهری و روستایی پایه ششم، هفتم و هشتم انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش‌آموزان این گروه سنی در دو ناحیه آموزش و پرورش شهر قزوین و روستاهای تحت پوشش این دو ناحیه بود. با استفاده از روش تصادفی طبقه‌بندی شده و به کمک پرسشنامه 721 دانش‌آموز مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌های جمع‌آوری شده، توسط نرم‌افزار SPSS و با آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه و نیز آزمون t مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود تفاوتی معنادار بین سطح دانش محیط‌زیستی دانش‌آموزان شهری و روستایی و عدم وجود تفاوتی معنادار بین نگرش محیط‌زیستی دانش‌آموزان دو جامعه خرد آماری بود. از بین 16 پارامتر مختلف فردی و اقتصادی- اجتماعی مورد آزمون، دو فاکتور جنسیت و نوع مدرسه دانش‌آموزان در هر دو جامعه شهری و روستایی بر نگرش و دانش محیط‌زیستی دانش‌آموزان مؤثر بوده و تاثیر سایر پارامترها در دو جامعه شهری و روستایی متفاوت و برخی از پارامترها نیز فاقد اثر بودند. نتایج می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آتی جهت ارتقا میزان سطح دانش و نگرش محیط‌زیستی دانش‌آموزان بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surveying Environmental Knowledge and Attitude of Sixth, Seventh and Eighth Grade Students in Rural and Urban Area (Case Study: Qazvin City)

چکیده [English]

Environmental degradation, increasing loss of natural resources and growing trend of various environmental pollution shows the critical status of environment. Lack of human awareness about the importance of environment makes this situation more critical. Children and teens are the major capital of a community. The attention rate of the officials in upgrading the level of environmental knowledge of this group could be a basis to estimate the environmental progress in different fields. This research was done by determining the effective socio- economic and individual parameters on the level of environmental knowledge and attitude of urban and rural secondary school students. Statistical society of this study was all sixth, seventh and eighth grade students of two educational regions of Qazvin and villages which were covered by these two educational regions. Using stratified random sampling, 721 students were tested by the questionnaire. Collected data were analyzed by SPSS using ANOVA and T test. The results showed significant differences between urban and rural student’s environmental knowledge and no significant difference between urban and rural students’ environmental attitude.
From 16 different individual and socio-economic parameters which were tested in this research; gender and type of school were effective on both environmental knowledge and attitude of urban and rural communities while the effects of the other parameters were different between these two communities and some other parameters had no effects. The results of this research could be useful in future decision making to increase environmental knowledge and attitude of the students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socio- economic and individual parameters
  • Environmental knowledge and attitude
  • Sixth
  • Seventh and eighth grade students
  • Qazvin township