بررسی رابطه سطح تحصیلات با آگاهی، نگرش و رفتار مسئولانه محیط‌زیستی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه شش تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست- دانشکده محیط زیست- دانشگاه تهران

چکیده

آموزش‌های رسمی از مهمترین ‌راه‌های انتقال دانش به‌‌شمار می‌روند، میزان موفقیت هر نوع آموزش را می‌توان در تبدیل دانش و اطلاعات به رفتارهای مناسب در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان سنجید. این موضوع به خصوص در مورد حفظ محیط‌زیست که نفع مستقیمی برای شهروندان ندارد، اهمیت به سزایی دارد. چرا که به نظر می‌رسد افراد تحصیل کرده دارای سطح بالاتری از آگاهی محیط‌زیستی باشند و این امر در اتخاذ رفتارهای مسئولانه محیط‌زیستی توسط آنها تاثیرگذار است. در این پژوهش ارتباط سطح تحصیلات بر آگاهی، نگرش و رفتار محیط‌زیستی در رابطه با آلودگی هوا در میان ساکنین منطقه 6 شهر تهران و همچنین مراجعین ثابت به این منطقه بررسی شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که در آن هر یک از ابعاد آگاهی، نگرش و رفتار محیط‌زیستی مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج این بررسی مبین این است که سطح آگاهی پاسخگویان بیشتر از حد متوسط، سطح نگرش پایین‌تر از حد‌ متوسط و سطح رفتار محیط‌زیستی بالاتر از حد متوسط بوده است. در بررسی رابطه بین سطح تحصیلات با هر یک از مولفه‌های ذکر شده، مشخص شد که تنها در بعد رفتار بین پاسخگویان دارای سطح تحصیلات بالاتر نسبت به سایرین تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Educational Level and Environmental Awareness, Attitude and Behavior (Case Study: District 6 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Lobat Zebardast 1
  • Armita Roozegar 2
  • Mahdieh SaadatFoomani 3
1 Assistant Professor, Faculty of Environment, University of Tehran
2 Curriculum Development, Islamic Azad University
3 Department of planning, management and education of environment. university of Tehran
چکیده [English]

Although formal education is one of the main ways to transfer knowledge, the degree of success of any type of education depends to the extent to which this knowledge is transformed to the proper personal and social behaviors. This is more obvious about environmental behaviors because such behaviors don’t have direct benefits for the citizens. It is assumed that people, who are highly educated, tend to have a better environmental knowledge with leads to more environmentally responsible behaviors. However the relationship between the educational level and the elements forming environmental awareness needs more accurate investigations. In this research, this relationship regarding the issue of air pollution is investigated. The statistical society consists of the dwellers and constant patrons of the district 6 of Tehran. Data collection involves a questionnaire aimed at assessing the environmental knowledge, attitude and behaviors of the respondents. The results indicate that the educational level is a little more than average, the attitude is below average and the behavioral level is above average. Also, the relationship between the educational level and the components of environmental awareness exists only in the behavioral dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmentally responsible behavior
  • environmental attitude
  • Educational level
  • District 6 of Tehran