دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 1-213 
ارزیابی تاب‌آوری خدمات اکوسیستمی در محیط‌ زیست شهری (مطالعه موردی شهر یزد)

صفحه 15-28

الهام یوسف زاده؛ احد ستوده؛ پرستو پریور؛ محمدرضا رضایی؛ حمید سودائی زاده