تعیین ارزش اقتصادی ترسیب کربن خاک در گونه‌های مختلف جنگل کاری شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- مدیرگروه جنگلداری- دانشگاه لرستان

2 دانشگاه لرستان

3 کارشناس اداره منابع طبیعی شهرستان نور

چکیده

با توجه به شرایط آب‌و‌هوایی و روند نابودی و تخریب جنگل‌ها، جنگل‌کاری برای حفاظت از خاک، آب و تأمین نیازهای بشر، یک امر ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر جنگل‌کاری‏های طرح جنگلداری لاویج مازندران بر مقدار ترسیب‏کربن خاک و برآورد ارزش اقتصادی میزان کربن ترسیب شده در منطقه جنگل‌کاری شده لاویج مازندران انجام گرفته است. نمونه‏برداری خاک به‏صورت منظم‎ تصادفی و از عمق‏های 15–0، 30–15 و 45–30 سانتی‏متری انجام گرفت. در مجموع 20 نمونه خاک از توده‎های 21 ساله جنگل‌کاری‎شده افرا (Acer pseudoplatanu)، کریپتومریا (Cryptomeria japonica)، زربین (Cupressus sempervirens)، تدا (Pinus Teada. L) و توده طبیعی برداشت و به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج نشان داد که میزان کربن موجود در توده طبیعی (108 هکتار/تن) به طور معنی‌دار (P<0/01) بیشتر از افرا (89 تن/هکتار)، کریپتومریا (5/78 تن/هکتار زربین (79 تن/هکتار) و تدا (78 تن/هکتار) است. برای ارزش‌گذاری‌‌این خدمت اکوسیستمی، از روش هزینه‌های خسارت اجتناب شده استفاده شد و ارزش اقتصادی آن برای گونه‎های مذکور به‎ترتیب معادل 01/3، 48/2، 19/2، 20/2 و 17/2 است. نتیجه رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که درصد نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن (C/N) به ترتیب از مهم‌ترین اجزای تأثیرگذار بر مقدار کربن آلی خاک در توده‎های بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the Economic Value of Soil Carbon Sequestration in the Planted Afforested Different Species

نویسنده [English]

  • ziaedin Badehian 1
1 Academy member, Head of the department, Lorestan University
2
3
چکیده [English]

As for climate conditions and forests destruction processes, afforestation is necessary for soil and water conservations and supplyment of human requirements. The present research was carried out to determine the effect of 21 years old Common Acer (Acer pseudoplatanu), Cryptomeria (Cryptomeria japonica), Cupressus (Cupressussempervirens), Teada (PinusTeada. L) plantations andnatural stand on sequestration of carbon in the soil and estimation of economic value of Lavij plantation area. Systematic soil sampling was done randomly. Totally 20 soil samples were taken from the top soil layers (0–15, 15–30 and 30–45 cm depths) in four plantations and natural forest. The results indicated that soil carbon sequestration natural stand (108 ton/ha) was significantly) P<0/01 (more than Acer (89 ton/ha), Cryptomeria (78.5 ton/ha), Cupressus (79 ton/ha) and Teada (78 ton/ha). Their economic values for mentioned species were computed 3/01, 2/48, 2/19, 2/20and 2/17 million RLS respectively. The results of stepwise regression showed that nitrogen percentage and C/N ratio were the most important factors affecting soil organic carbon content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon sequestration
  • Plantations
  • Econmic valuatin
باده‎یان، ض.؛ مشایخی، ز.؛ زبردست، ل. و مبرقعی، ن. 1393. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب‎کربن در دو توده جنگلی خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر)، پژوهش‎های محیط زیست، سال 5، شماره 9، ص 147-156.
پناهی، م. ١٣٨٤. ارزش‌گذاری اقتصادی جنگل‌های خزری. رساله دکتری، دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران، ص 294.
خادمی، ا.؛ عادلی، ا.؛ بابایی، س. و متاجی، ا. 1384. بررسی جنگلکاری‎های پارک جنگلی خوجین و هروآباد خلخال و معرفی گونه‎های سازگار،. مجله علمی – پژوهشی علوم کشاورزی، 11: 70-59.
خادمی، ا.؛ عادلی، ا.؛ بابایی، س. و متاجی، ا. 1389. نقش جنگل‎های شاخه‏زاد در ذخیره کربن و جذب CO2، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقاتی جنگل و صنوبر‌‌ایران، 2(1): 152-142.
خداوردی زاده، م.؛ خلیلیان، ص.؛ حیاتی، ب. شمم و پیش بهار، ا .1393. برآورد ارزش پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده مراکان با استفاده از روش آزمون انتخاب، مطالعات اقتصادی کاربردی‌‌ایران، 3(10) 267-290.
زرین کفش، م. 1372. خاکشناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، 247 ص.
کریم زادگان، ح.؛ ارجمندی، ر.؛ منوری، م. و نائیجی، ش .1386 .تجزیه و تحلیل اقتصادی تأمین نیاز آبی زیست محیطی رودخانه هراز درطرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت هراز استان مازندران. علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره دهم .شماره سه.
عبدی، ن. 1384. برآورد ظرفیت ترسیب کربن توسط جنس گون (زیر جنس Tragacanth) در استان‌های مرکزی و اصفهان، رساله دکتری علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 202 ص.
عبدی، ن.؛ مداح عارفی، ح. و زاهدی‎امیری، ق. 1387. برآورد ظرفیت ترسیب‎کربن در گو ن‎زارهای استان مرکزی (مطالعه موردی: منطقه مالمیر شهرستان شازند)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 15(3): ص 282-269.
مبرقعی، ن.؛ شرزه‌ای، غ.؛ مخدوم، م.؛ یاوری، ا. و جعفری، ح. 1388. ارایه الگوی ارزش‌گذاری مکانی کارکرد جذب گاز دی‌اکسیدکربن در جنگل‌های خزری ایران. محیط‌شناسی. 51: 57-68.
مشایخی، ز. 1386. ارزش‏گذاری اقتصادی اکوسیستم­های جنگلی زاگرس در کاهش رواناب سریع به عنوان یک خدمت محیط­زیستی، مطالعه موردی: جنگل­های بازفت استان چهارمحال­بختیاری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده منابع­طبیعی، 136 ص.
موسوی، س، ع. 1390. مدیریت بهینه اراضی با تأکید بر ارزش اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی و با استفاده از یک سامانه پشتیبان برنام هریزی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان میانی)، پایان نامه دکتری مرتع‏داری، دانشگاه تهران، 318 ص.
نوبخت، ع.؛ پورمجیدیان، م.؛ حجتی، م. و فلاح، ا. 1390. مقایسه مقدار ترسیب‎کربن خاک در جنگلکاری‎های خالص سوزنی‎برگ و پهن‎برگ (مطالعه موردی: طرح جنگلداری دهمیان، مازندران)، مجله جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، 3(1): 22-13.
یزدانی، س. و عباسی، ا. 1389. برآورد ارزش اقتصادی منافع زیست‌محیطی جنگل‌ها (مطالعه موردی: بخش نمخانه جنگل خیرود در شهرستان نوشهر). تحقیقات اقتصاد کشاورزی3: 33-54.
Allison, L.E. 1965. Organic carbon. In: Black, C.A., Evans, D.D., White, J.L., Ensminger, L.E., Clark, F.E., (Eds), Methods of soil analysis, Part 2, chemical and microbiological properties. American society of agronomy, Madison, Pp: 1367.
Aguilar. R.; Kelly, E.F. & Heil, R.D. 1988. Effect of cultivation of soils in northern Great Plains rangeland soil, Journal of Sci. Soc. Am, Vol 52. Pp: 1081-1085.
Atkin, J. & Dayal, p. 1999. Carbon sequestration using sustainable forestry management in south America. In proceeding of the electric utilities Environmental conference, Tucson, Az.
Chiti, T.; Cerini, A.; Puglisi, A.; Sanesi, A. & Capperucci, C. 2006. Effects of associating an N-fixer species to monotypic oak plantations on the quantity and quality of organic matter in mine soils, Dunkiel, B. & Sugarman, S. 1998. Complaint for Declaratory, Mandatory and Injunctive Relife.United States District Court for the District of Vermont. Burlington, Vermont.
Fearnside, P. 1997. Environmental services as a strategy for sustainable development in rural Amazonian. Ecological Economics, 20: 53- 70.
Geoderma Journal, 61: 35-43.
Kerr, A. 2001. Reducing Your Emissions Doesn't Result in Cleaner Air. Cascadia Times, 5(6), March-April.
Kundhlande, G.; Adamowicz, W. L. & Mapaure, I. 2000. Land use options in dry tropical woodland ecosystem in Zimbabwe. Ecological Economics. 33:401-412
Mortenson, M. & Chuman, G. 2002. Carbon sequestration in rangeland interceded with yellow-flowering alfalfaMedicago Sativa Spp. Falcata) USDA Symposium on Natural Resource Management to Offset Greenhouses Emission in University of Wyoming
Paul, K.; Polglase, I.; Nyakuengama, J.G. & Khanna, P.K. 2002. Change in soil carbon following afforestation. Forest Ecology and Management, 168: 241-257.
Pearce, D. W. & Moran, E. 1994.The economic value of biodiversity. Earthscan publication, London.
Pimental, D.; Wilson, C.; McCullum, C.; Huang, R.; Daen, P.; Flack, J.; Tran, O.; Saltman, T. & Cliff, B. 1997.Economic and environmental benefits of biodiversity. Biological Science, 47(11): 747-757.
Schuman, G.E.; Reeder, J.P.; Manley, J.T.; Hart, R.H. & Manley, W.A. 1999. Impact of grazing management on the carbon and nitrogen balance of a mixed-grass rangeland. Ecological Application, 9: 65-71.
Skullberg, U. 1991. Seasonal Variation of PH H2o and PH Cacl2 in Centimeter Layers of Mor Humus a PiceaAbies (L). Karst Stand. Sweden University of Agricultural Sciences, Department of Forest Site Research.
Torras, M. 2000. The total economic value of Amazonian deforestation, 1978-1993.Ecological Economics. 33: 283-297.
Yan, H.; Cao, M.; Liu, J. & Tao, B. 2007. Potentialand sustainability for carbon sequestration withimproved soil management in agricultural soils of China. Agriculture, Ecosystems and Environment, 121: 325-335.