کاهش آلاینده‌های استخر پرورش ماهی با دستگاه فیلتراسیون (مطالعه موردی: رودخانه سرداب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک،ایران

2 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک،ایران

3 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،ایران

چکیده

پساب مزارع پرورش ماهی شامل مواد معلق و محلولی است که بر کیفیت آب رودخانه‌ها اثر منفی می‌گذارند. هدف از این پژوهش ساخت فیلتری، برای کاهش آلاینده‌های طرح‌‌های پرورش ماهی است. بدین‌منظور، دستگاه فیلتراسیون متحرک تصفیه‌ آب به صورت اتوماتیک و دستی طراحی و ساخته شد، بدین‌صورت که آب خروجی مزارع پرورش ماهی پس از عبور از صافی چرخان دستگاه ( فیلتر اولیه)، وارد فیلتر ثابت (ثانویه) شده و از موادی همچون ژئوتکستایل، ضایعات کشاورزی و زئولیت عبور کرده تا مواد محلول در آب جذب این عناصر ‌شوند. سپس به منظور ‌بررسی قابلیت دستگاه نسبت به جذب مواد معلق و مواد محلول در آب، دستگاه مربوطه روی خروجی یکی از مزارع پرورش ماهی نصب شده و نمونه‌گیری کیفی آب از ورودی و خروجی دستگاه صورت پذیرفت. در تمامی پارامترهای اندازه‌گیری شده از ورودی و خروجی آب دستگاه فیلتراسیون، غلظت پارامترها در سطح احتمال 1 و 5 درصد از اختلاف معنی‌داری برخوردار بودند که نشان‌دهنده‌ اثر مطلوب فیلتراسیون در تصفیه آب است. بررسی‌های انجام گرفته به منظور کاهش مواد معلق جامد آب خروجی مزارع نشان داد که با عبور دبی مورد نیاز دهانه خروجی به میزان 30 لیتر بر ثانیه، کاهش مواد آلاینده به میزان 48/97 درصد می‌باشد. همچنین به منظور کاهش پارامترهایی مانند نیترات و فسفات، بخش ثابت دستگاه به همراه چند ماده‌ ترکیبی از جمله ژئوتکستایل یک‌لایه، ضایعات کشاورزی و زئولیت به کار برده شد که نتایج جذب نیترات و فسفات پس از گذشت 24 ساعت به ترتیب برابر 38/30 و 86/37 درصد گزارش شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Pollutant Reduction From Fish Farms Using Filtration (Case Study: Sardab River)

نویسندگان [English]

  • Meisam Haghshenas 1
  • Javad Mozaffari 2
  • Mehdi Ghobadinia 3
  • seyed asadalah mohseni movahed 2
1 س
2 Water sciences & engineering department, Faculty of Agriculture & natural resources, Arak university, Arak, Iran.
3 Water sciences & engineering department, Faculty of Agriculture & natural resources, Shahrekord university, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

The waste water of fish farm contains suspended solids and soluble material that are discharged into the waters of downstream. This study evaluates the construction of a filter for reducing this pollutant. Therefore, the output water of farm after passing the rotatory filter (primary), enters to secondary filter (fixed); then passes from materials such as Geotextile, agricultural waste and zeolite. Soluble materials are also somewhat absorbed to these materials. In order to evaluate the capability of the device for absorbing suspended solids and soluble in water, the mentioned device has been installed on the output of the farms in the province and water quality sampling was conducted of input and output of devices. In all measured parameters from input and output of water in two stations of fish farm, concentration of parameters at 1 and 5 percent of probability level has significant difference, which is indicative of adverse effects of fish farms on the water quality. Moreover the results, in conducted investigation for reducing suspended solids (TSS) of output water of fish farms by filtration device, show that pollutants such as suspended solids are reduced by 97.48% with 30 L/S discharge which is desired amount and necessary for outlet of output .Also, filtration devices with several compounds, including monolayer Geotextile, agricultural waste and zeolite was used to reduce the parameters such as nitrate and phosphate from farms. The results were absorption of nitrate and phosphate after 24 hours that were reported, 38.3 and 37.86 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish farms
  • Filtration device
  • TSS
  • Nitrate
  • Phosphate
سازمان شیلات ایران. 1390. سالنامه آماری تولید شیلات ایران. معاونت‌ برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت برنامه و بودجه.
فراستی، م. و جعفرزاده، ن. 1391. استفاده از نانو جاذب‌های گیاهی به منظور حذف نیترات از محلول‌های آبی. مجله تحقیقات منابع آب ایران. 8(3): 28-38.
حاتمی، س. 1389. بررسی قدرت خودپالایی رودخانه سبزه کوه با توجه به آلودگی ناشی از مزارع پرورش ماهی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده کشاورزی. دانشگاه شهرکرد.
خبازیان، م. و نائی، ک. 1391. کاربرد ژئوتکستایل در مهندسی عمران. پنجمین کنگره ملی عمران. دانشگاه ساری.
حسن‌اقلی، ع.؛ لیاقت ع. و جوانی، ح. 1392. بررسی میزان انتقال آلاینده‌های معدنی و بیولوژیک موجود در پساب به نیم ‌رخ خاک در نتیجه اجرای عملیات تغذیه مصنوعی، مجله علمی پژوهشی آب و خاک. 27(2): 422-431.
Polat, E.; Karaca, M.; Demir, H. & Naci Onus, A. 2008. Use of natural zeolite (Clinoptiolite) in agriculture. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. 12:183-189.
Djeribi, R. & Hamdaoui, O. 2008. Sorption of copper (II) from aqueous solutions by cedar sawdust and crushed brick. Desalination. 225 (1-3): 95-112.
Aydin, H.; Bulut, Y. & Yerlikaya, C. 2011. Removal of copper (II) from aqueous solution by adsorptiononto low-cost adsorbents. J. environmentalmanagement.87: 37-45.
Demiral, H. & Gunduzoglu, G. 2010. Removal of nitrate from aqueous solutions by activated carbon prepared from sugar beet bagasse, Bioresour.Technol.101:1675–1680.
AmbashtaRitu, D. & Sillanpaa, M. 2010. Water Purification using magnetic assistance: A review. Journal of Hazardous Materials 180(1):8-490.
Wang, S. & Peng, Y. 2010. Natural zeolites as effective adsorbents in Water and Wastewater treatment. Chemical Engineering Journal 156:11-24.
Panssini, M. 1996. Natural zeolites as caption exchangers for environment protection. Mineralium Deposita. 31 (6):563-575.