پیش‌بینی تراز صوتی ناشی از ترافیک در جاده پارک ملی گلستان بر اساس مدل CORTN

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ملایر

چکیده

مدل‌های پیش‌بینی صدای ترافیک در وهله اول نیاز به ارزیابی صدا در محیط دارند تا وضعیت صدا در محیط تعیین شود. در این پژوهش برای پیش‌بینی تراز صدای ترافیک در جاده پارک ملی گلستان از مدل آماری CORTN استفاده شد. ایستگاه‌های نمونه‌برداری به روش سیستماتیک- تصادفی انتخاب و در هر ایستگاه پارامترهایی از جمله شیب جاده، تعداد و سرعت هر گروه از خودروها (خودروهای سنگین، نیمه‌سنگین و سبک) و نسبت خودروهای سنگین به کل بار ترافیکی به مدت 10 دقیقه اندازه‌گیری شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری، مورد آزمون کیفی و کمی قرار گرفت و در نهایت مدل پیش‌بینی بر اساس تعدادی نقاط اندازه‌گیری و آزمون‌های آماری ارزیابی شد و با احتمال خطای 3/6 ± دسی‌بل و همبستگی 76 درصد برای تهیه نقشه تراز صوتی جاده به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بر اساس مدل پیش‌بینی CORTN میزان صدا در محدوده جاده پارک ملی گلستان حدود 04/86-59/67 دسی‌بل بوده است. از این رو بر اساس نقشه پهنه‌بندی صدا، جاده گلستان در برخی محدوده‌ها با آلودگی صوتی مواجه است. بنابر‌این نتایج این پژوهش می‌تواند در شناسایی نقاط داغ آلودگی صوتی برای حفاظت از گونه‌ها که اثری قوی و انکارناپذیر بر کاهش تنوع گونه‌ای آن‌ها دارد مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicted the Map of Traffic Noise in Golestan National Park Road Based on CORTN Model

نویسندگان [English]

  • Shiva Gharibi
  • Kamran Shayesteh
Malayer University
چکیده [English]

preserving the environment in the first place need to assess or predict noise to determine the status of acoustic emission in the environment. Traffic noise prediction models are very useful in this regard and could be decision system.In this study for prediction of road traffic noise level in the Golestan National Park CORTN statistical model was used. The sampling stations were selected using Systematic-Random method. In each of the sampling points, variables such as road gradient, number and speed of each category of vehicles (light, heavy and medium-weight vehicles) and the proportion of heavy vehicles to the total traffic load were measured for 10 minutes. The collected data were test using qualitative and quantitative analysis. Finally the prediction model was evaluated based on the number of point measured and statistical analysis. The model with an error probability (6 dB) and correlation (76 percent) was used to prepare the map of noise level in this road. The results show that based on CORTN prediction model, level of noise in the Golestan National Park road is about 67.59- 86.04 dB. Based on noise zoning map, the Golestan road in some zones is faced with noise pollution. The results of this research are used to identify hot spots of noise pollution for species conservation that have a strong impact on reducing species diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CORTN prediction model
  • Golestan National Park
  • Road
  • Traffic
  • Noise level
رنجبر، ح .م.؛ قراگوزلو، ع. ر.؛ وفایی نژاد، ع.ر. و کلجور، ه. د. 1391. رویکرد GIS مبنا برای مدل‌سازی سه بعدی آلودگی صوتی با استفاده از مدل‌های سه بعدی شهر (مطالعه موردی: بخشی از منطقه سه تهران). مجله محیط شناسی. 38(4): 125-140.
زارع‌چاهوکی، م. 1389. تجزیه و تحلیل داده‌ها در پژوهش‌های منابع طبیعی با نرم افزار SPSS. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، چاپ اول. 303 ص.
جعفری، ض. 1390. ارزیابی توات طبیعت‌گردی پارک ملی گلستان با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی گرگان. 93 صفحه.
صمدیار، ح. و صمدیار، ح. 1385. عوامل موثر بر کنترل آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل در معابر شهری، دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت.
عرفانی، م. 1387. آلودگی صوتی و روش‌های کنترل آن با تاکید برطراحی فضای سبز. اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی.
علیمحمدی، ا. 1384. ارایه مدل پیش‌بینی صدای ترافیک در خیابان‌های با جریان آزاد ترافیک در تهران. پایان نامه دکتری تخصصی بهداشت حرفه‌ای. تهران. دانشگاه علوم پزشکی تهران.
غریبی، ش.؛ ماهینی، ع. ر. و وارسته، ح. 1393. ارزیابی تاثیرات آلودگی صوتی ناشی از ترافیک جاده‌ای بر جامعه پرندگان در پارک ملی گلستان. نشریه محیط‌زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران. 76(4): 447-435.
غریبی، ش؛ سلمان ماهینی، ع. ر. و وارسته، ح. 1394. مدل‌سازی رابطه پراکنش پرندگان، صدای ناشی از ترافیک و سایر متغیرهای محیطی در حاشیه جاده پارک ملی گلستان. پژوهش‌های محیط‌زیست. 6(11): 206-195.
کریمی، س.؛ وارسته، ح. و رضایی، ح. 1391. مطلوبیت زیستگاه دارکوب سیاه در دو فصل زمستان و بهار در جنگل شصت کلاته گرگان، اکولوژی کاربردی. 1(1): 15-29.
ماهینی، ع. ر. 1391. پروتکل وارسی داده‌ها برای اجتناب از مشکلات معمول آماری در پژوهش های محیط زیست (ترجمه). محیط زیست و توسعه. 2(3): 69-82.
مجنونیان، ه.؛ کیابی، ب.؛ فرهنگ دره‌شوری، ب. و گشتاسپ میگونی، ح. 1378. پارک ملی گلستان (ذخیره‌گاه زیستکره)، سازمان حفاظت محیط زیست. تهران، 129 ص.
محرم‌نژاد، ن. و صفری‌پور، م. 1387. تاثیر توسعه شهری بر روند آلودگی صوتی در منطقه یک تهران و ارایه راهکارهای مدیریتی برای بهبود شرایط. علوم تکنولوژی محیط‌زیست. 10(4): 43-57.
مخدوم، م. 1385. شالوده آمایش سرزمین. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هفتم.
نصیری، پ. 1376. کتاب جامع بهداشت عمومی. فصل 4، گفتار 6: 359-343.
وارسته، ح. 1384. تعیین نسبت جنسی و گروه‌های سنی در گوزن مرال و شوکا در پارک ملی گلستان، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 12(4): 161-154.
AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials). 1993. Guide on Evaluation and Abatement of Traffic Noise. 30p.
Adriana, R.; Pavel, K. & Frantis, S. 2007. Barrier effects of roads on movements of small mammals, Folia Zool 56(1): 1–12.
Alvin, A. Y. & Blumstein, D. T. 2011. Attention, noise, and implications for wildlife conservation and management, Applied Animal Behaviour Science 131: 1–7.
Camp, M. & Best, L. B. 1993. Bird abundance and species richness in roadsides adjacent to Iowa row crop fields. Wildlife Society Bulletin, 21: 315- 325.
Calixto, A.; Diniz, F. B. & Zannin, H.T. 2003. The statistical modeling of road traffic noise in an urban setting. 20: 23-29.
Campbell, S.A. 2001. Critical Review of Some Traffic Noise Perdiction Models, Journal Applied Acoustics.
Harris, C., 1991. Hand book of acoustical measurements and noise control, 3rdEdition. Mc Grawhill, New York. 265-275.
Gundogdo, O.; Gokdag, M.; Yuksel, F. 2005. A traffic noise prediction method based on vehicle composition using genetic algorithms. Applied Acoustics 66: 799–809.
Marcel P. H. & Piet, J.M. 2000. The effect of roads and traffic on hedgehog (Erinaceus europaeus) populations, Biological Conservation 95: 111-116.
Neely, J. A. 1994. Lessons from the past: forest and biodiversity. Biodiversity and conservation, 3: 3-20.
Pichai, P. & Prakob, V. 2002. Noise prediction for highways in Thailand. Transportation Research Part D (7): 441–449
Peris, S.J. & Pescador, M. 2004. Effects of traffic noise on passerine populations in Mediterranean wooded pastures. Applied Acoustics, 65: 357- 366.
Reijnen, M.J.S.M. & Foppen, R.P.B. 1991. Effect van wegen met autoverkeer op de dichtheid van broedvogels.
Vincenzo, B.; Crocco, F.; & Mongelli, D.W.E. 2010. A mathematical model for traffic noise prediction in an urban area. Recent Researches in Mechanics.
Zannin, P.H.T.; Calixto, A.D. & Ferreira, J.A. 2003. A survey of urban noise annoyance in a large Brazilian city: The importance of a subjective analysis in conjunction with an objective analysis. Environmental Impact Assessment Review, 23(2): 245-255.
Zannetti, P. 1997. Environmental Modelling Vol (I), CMP and Elsevier.