بررسی رهیافت‌های مدیریت اثرات بازدیدکنندگان در مناطق تحت حفاظت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مدیریت صحیح و مناسب مناطق تفرجی نیازمند استفاده از ابزارهای مدیریت بازدیدکنندگان است. پژوهش‌های اولیه برای مدیریت بازدیدکنندگان در مناطق تفرجی منجر به ایجاد ظرفیت برد گردید. با این حال، ناکامی در دست‌یابی به ظرفیت برد منجر به توسعه رهیافت‌های مدیریتی شد. این مقاله سعی دارد به معرفی رهیافت‌های مدیریت اثرات بازدیدکنندگان شامل محدودیت تغییرات قابل قبول (LAC)، تجربه بازدیدکننده و حفاظت از منابع (VERP) و مدیریت اثرات بازدیدکنندگان (VIM) بپردازد. چارچوب‌های ذکر شده به طور عمده فنون بسیار سیستماتیک، پیچیده و ماهرانه‌ای را برای مدیریت منابع و شرایط اجتماعی در محیط‌های تفرجی و گردشگری ارائه می‌کنند. در این چارچوب‌ها ظرفیت برد از نوع سوال "چقدر استفاده و چقدر اثرات بیش از حد است؟" به صورت "چقدر استفاده و یا اثرات قابل قبول است یا باید مجاز باشد؟" دوباره تعریف می‌شود. بررسی این رهیافت‌ها نشان داد که از نظر مفهومی، رهیافت‌های LAC، VERP و VIM تفاوت چندانی با هم ندارند. هر یک از این روش‌ها سعی در مدیریت مناسب و درخور منابع تفرجی دارند. همه این رهیافت‌ها رسیدگی به مسائل ظرفیت برد، استفاده مناسب بازدیدکنندگان و اثرات بیوفیزیکی ناشی از استفاده تفرجی را پیشنهاد می‌نمایند. با این حال، هر یک از چارچوب‌ها مراحل و روش‌های کلی خود را دارد و تمام آن‌ها شرایط محیط‌زیستی و اجتماعی را با هم مورد بررسی قرار داده و نیز دستورالعملی برای مدیریت آینده تدوین می‌کنند. بنابراین، مدیران مناطق تفرجی با استفاده از این رهیافت‌ها می‌توانند امکان استفاده پایدار از مناطق تفرجی را در دراز مدت فرآهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of visitors' impact management approaches in recreational areas

نویسندگان [English]

  • Simayeh Galdavi 1
  • Marjan Mohammadzadeh 2
1 Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources
2 Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

 
Visitors' management approaches are necessary for proper utilization of recreational areas. Early researches for visitors' management in recreational areas led to the introduction of carrying capacity concept. However, failing to achieve the carrying capacity goals directed researchers to development of other management approaches, including Limits of Acceptable Change (LAC), Visitors Experience and Resource Conservation (VERP) and Visitor Impact Management (VIM). Application of these approaches for recreational areas has been described in the present study. These aproaches provide systematic, complex and sophisticated bases for management of natural resources and social conditions in the outdoor recreational and tourism areas. In these aproaches, the typical carrying capacity question of ‘‘how much use or impact is too much’’ is redefined as ‘‘how much use or impact is acceptable or should be allowed?’’. Investigation of these approaches showed that there is no difference between VERP, LAC and VIM in terms of the concept they use. The three approaches to manage recreational resources in a siutable manner. In addition, all address questions of carrying capacity, appropriate visitor use, and biophysical impacts caused by recreation use. While each framework calls for its own steps and general procedures, they address both environmental and social conditions and also formulate management directions for future. Therefore, managers of recreational areas can use these approaches towards sustainability of these places.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • recreational resources
  • resource protection
  • management programs
  • LAC and VERP and VIM
حسن‏پور، م.؛ احمدی، ز. و الیاسی، ح. 1390. تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق کویری و بیابانی ایران نمونه موردی شهداد، مرنجاب – بند ریگ و مصر – فرحزاد. فصلنامه مطالعات گردشگری. شماره 14. صص177- 197.
ضیایی، م. و ترابیان، پ. 1389. سنجش سطح قابل قبول اثرات منفی اجتماعی گردشگران بر جوامع محلی در ایران مورد مطالعه سکونتگاه‌های روستایی حوزه تالاب پریشان. جغرافیا (فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران). دوره جدید، سال هشتم، شماره 27: 205-225.
عزیزی جلیلیان، م.؛ دانه کار، ا.؛ جوانشیر، آ.؛ شعبانعلی فمی، ح.؛ علیزاده، ا. و گشتاسب میگونی، ح. 1390. کاربرد حدود قابل قبول تغییر در شناسایی شاخص‌های گردشگری پایدار رودخانه‌ای مطالعه نمونه: رودخانه کرج. نشریه محیط زیست طبیعی، مجله منابع طبیعی ایران، دوره ۶۴، شماره ۱: 1-14.
Australian Government Department of sustainability, environment, Water, Population and communities. 2010. Gippsland Lakes Ramsar site Ecological Character Description. www.environment.gov.au/water/publications/environmental /wetlands/ 21-ecd.html. Viewed at 29/08/2014.
Bacon, J; Roche, J; Elliot, C. & Nikolas, N. 2006. VERP: Putting Principles into Practice in Yosemite National Park. Vol. 23. N. 2: 73 – 83.
Belnap, J. 1998. A Case Study in Arches National Park, Utah, USA. Environmental Management. Vol. 22. No. 4: 635–642.
Burns, R. C. & Moreira, J. C. 2013. Visitor Management in Brazil’s Protected Areas: Benchmarking for Best Practices in Resource Management. The George Wright Forum. Vol. 30. N. 2: 163-170.
Candrea, A. N. & ispas, A. 2009. Visitor management, a tool for sustainable tourism development in protected areas. Bulletin of the TransilvaniaUniversity of Braşov. Vol. 2. No. 51: 131-136.
Cerveny, L. K.; Blahna, D. J.; Stern, M. J.; Mortimer, M. J.; S. Predmore, A. & Freeman, J. 2011. The Use of Recreation Planning Tools in U.S. Forest Service NEPA Assessments. Environmental Management. 48:644–657. DOI 10.1007/s00267-011-9701-9.
Chin, C. L. M.; Moore, S. A. & Wallington, T. J. 2000. Ecotourism in Bako National Park, Borneo: visitors’ perspectives on environmental impacts and their management. Journal of sustainable tourism. Vol. 8, No. 1: 20-37
Cole, D. N. & McCool, S. F. 1998. Limits of Acceptable Change and Natural Resources Planning: When is LAC Useful, When is it Not? Proceedings—Limits of Acceptable Change and related planning processes: progress and future directions; 1997 May 20–22; Missoula, MT. Gen. Tech. Rep. INT-GTR-371. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. Pages: 69 –71.http://www.fs.fed.us /rm/pubs_int/int_gtr371 /int_gtr371 _069 _071.pdf. Viewed 20/8/2014.
Diedrich, A.; Huguet, P. B. & Subirana, J. T. 2011. Methodology for applying the Limits of Acceptable Change process to the management of recreational boating in the Balearic Islands, Spain (Western Mediterranean). Ocean & Coastal Management. Vol. 54: 341 – 351.
Farrell, T. A. & Marion, J. L. 2002. The Protected Area Visitor Impact Management (PAVIM) Framework: A Simplified Process for Making Management Decisions. Journal of sustainable tourism. Vol. 10. No. 1: 31-51.
Hadwen, W. L.; Hill, W. & Pickering, C. M. 2008. Research Note Linking Visitor Impact Research to Visitor Impact Monitoring in Protected Areas.
Hof, M. & Lime, D. 1997. Visitor Experience and Resource Protection framework in the national park system: Rationale, current status, and future direction. In Proceedings—Limits of Acceptable Change and Related Planning Processes: Progress and Future Directions. S. McCool and D. Cole, comps. General Technical Report INT-GTR-371. Ogden, Utah: U.S. Department of Agriculture–Forest Service, Rocky Mountain Research Station.
Kaur, C. R. 2013. Addressing tourism concerns and improving marine parks management through the Limits of Acceptable Change Framework. SEA VIEWS. MIMA’S ONLINE COMMENTARY ON MARITIME ISSUES. No. 11: 1-4.
Leung, Y. F. & Marion, J. L. 2000. Recreation Impacts and Management in Wilderness: A State-of-Knowledge Review. USDA Forest Service Proceedings RMRS-P-15-VOL. 5: 23-48.
Leung, Y. F. & Monz, C. 2006. Visitor Impact Monitoring: old issues, new challenges—an introduction to this special issue. The George Wright Forum. Vol. 23. N. 2: 7-10.
Manning, R. E. 2014. Research to guide management of outdoor recreation and tourism in parks and protected areas. Koedoe. Vol. 56. No. 2: 1-7.
Manning, R. E.; David, W.L.; Marilyn, H. & Freimund, W.A. 2001. The Visitor ExpeTience and Resource Protection (VERP) Process, park and recreation
McCool, S. F. & Lime, D. W. 2001. Tourism carrying capacity: Tempting Fantasy or Useful Reality? Journal of sustainable tourism. Vol. 9, No. 5: 372-388.
McKay, H. 2006. Applying the Limits of Acceptable Change Process to Visitor Impact Management in New Zealand’s Natural Areas. www.med.govt.nz/sectors-industries/tourism/pdf-docs-library/tourism-research-and-data/other-research-and-reports/research-projects-and-reports/tourism-research-scholarship-reports/tour.0165%20-%20limits%20of%20acceptable %20change.pdf. Viewed 03.09.2014. 23 pp.
Mejia, F.G.; Carvajal, A. M.; Patino, J. I. 2008. Visitor Impact Management System: For Scuba Diving Areas In San Andres Island (Colimbia) Viewed at April 2008, http://www.ecoindex.org/search/pdf/309report_3.pdf>.
Moore, S. A.; Smith, A. J. & Newsome, D. N. 2003. Environmental Performance Reporting for Natural Area Tourism: Contributions by Visitor Impact Management Frameworks and Their Indicators. http://www.tandfonline.com /doi/abs/10.1080/09669580308667211?journalCode=rsus20#preview. Viewed at 29/08/2014. 29 pp.
Needham, M. D. & Rollins, R. B. 2005. Interest group standards for recreation and tourism impacts at ski areas in the summer. Tourism Management. Vol 26: 1-13.
Ormsby, J.; Moscardo, G.; Pearce, P. & Foxlee, J. 2004. A Review of Research into Tourist and Recreational Uses of Protected Natural Areas, Great Barrier Reef Marine Park Authority. Research publication no. 79.
Prato, T. 2001. Methods modeling carrying capacity for national parks. Ecological Economics. VOL. 39: 321–331.
Rajan, B.; Varghese, V. M. & Pradeepkumar, A. P. 2011. Recreational Boat Carrying Capacity of Vembanad Lake Ecosystem, Kerala, South India. Environmental Research, Engineering and Management. Vol 2. N 56: 11-19.
Ruzic, V. & Sutic, B. 2014. Ecological Risks of Expansive Tourist Developement in Protected Areas – Case Study: Plitvice Lakes National Park. Coll. Antropol. Vol. 38: 241 – 248.
Stankey, G.H.; Cole, D. N.; Lucas, R. C.; Petersen, M. E. & Frissell, S. S. 1985. The Limitso f AcceptableChange (LAC) System for WildernessPlanning. UnitedStates Departmentof Agriculture & ForestService. General Technical Report INT-176.
Tomczyk, A. M. 2011. A GIS assessment and modelling of environmental sensitivity of recreational trails: The case of Gorce National Park, Poland. Applied Geography. Vol. 31: 339-351
Vaske, J. & Donnelly, M. 2007. Visitor Tolerances and Standards for Off Leash Dogs at Boulder Open Spaceand Mountain Parks. HDNRU Report No. 75. Report for Boulder Open Space and Mountain Parks. Fort Collins: Colorado State University, Human Dimensions in Natural Resources Unit. https://www-static. bouldercolorado.gov/docs/2007-visitor-tolerances-off-leash-dogs-1-201304101159.pdf. Viewed 20.08.2014. Pages: 54.