دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، مجله ترویجی، اسفند 1395، صفحه 1-98 
سخن سردبیر

صفحه 3-3

عبدالرسول سلمان ماهینی


رویکردی بر اولویت‌بندی مناطق مناسب حفاظت با روش تحلیل کمبود‌‌های حفاظتی

صفحه 73-83

عطیه فرخانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حامد کریمی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی