تفاوت اقتصادی- اجتماعی کشورها و تاثیر آن بر جای پای بوم شناختی (مقایسه رابطه جای پای بوم شناختی با تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب جهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 رییس گروه محیط زیست امور آمایش و توسعه منطقه‌ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

تفاوت اقتصادی- اجتماعی کشورها وتاثیر آن بر جای پای بوم‌شناختی
(مقایسه رابطه جای پای بوم‌شناختی با تولید ناخالص داخلی
کشورهای منتخب جهان)
 
مهدی عالی‌پور1، فرزام پوراصغر سنگاچین*2، سمیه فروغ3
 
1 دانشجوی دکتری محیط‌زیست- آمایش محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
2 رییس گروه محیط‌زیست امور آمایش و توسعه منطقه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ایران
3 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، ایران
 
(تاریخ دریافت: 20/12/1395؛ تاریخ تصویب: 09/07/1397)
 
چکیده
اقتصاد جهانی در حال پیشی گرفتن از ظرفیت‌های تحمل کره زمین برای پشتیبانی از آن است و این شکاف هر روز نیز بیشتر می‌شود. جهان در آستانه ورود به میانه دهه دوم هزاره سوم بیش ‌از پیش نظام‌های حیات‌بخش کره زمین را تحت ‌فشار قرار داده است که هر روز دامنه فشار بر منابع‌طبیعی و محیط‌زیستی گسترده‌تر می‌شود. به همین علت، امروزه موضوع حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه جهانی در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. اکنون بشر به این درک رسیده است که الگوهای تولید و مصرفی که مدت‌های مدیدی در جهان از سوی جوامع غربی تبلیغ می‌شده‌اند، سرابی بیش نبوده و امکان بهره‌برداری‌های بیشتر از منابع ‌مانند کشورهای ثروتمند به ‌هیچ‌ عنوان برای کشورهای در حال‌ توسعه و فقیر میسر نیست. زیرا، چنین روندهایی می‌تواند به فروپاشی نظام‌های زیستی منتهی شود. در این تحقیق، ابتدا مفهوم شاخص جای پای بوم‌شناختی بررسی ‌شده است و پس‌ از این برای تعیین رابطه بین جای پای بوم‌شناختی و درآمد، اطلاعات لازم در مورد جای پای بوم‌شناختی و درآمد تعدادی از کشورها استخراج ‌شده و رابطه و میزان همبستگی بین آن‌ها تبیین می‌شود. بر اساس این مطالعه مشخص‌شده است که کشورهای توسعه ‌یافته اثرات تخریبی بیشتری بر پایداری نظام‌های زیستی محیط‌زیست داشته و باید مسؤولیت بیشتری را درزمینه توسعه پایدار متقبل شوند (اصل مسؤولیت مشترک اما متفاوت بیانیه ریو).
 
 
 
 
کلید واژه‌ها: توسعه پایدار، شاخص‌های توسعه پایدار، جای پای بوم‌شناختی، درآمد سرانه.
 
 
 
 
* نویسنده مسئول:                                                                                              Email: farzampo1344@gmail.com

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Socio-economic differences among countries: The impact on the ecological footprint (Comparison relationship between ecological footprints to GDP in selected countries of the world)

نویسندگان [English]

  • FArzam Pourasghar 2
  • Somayeh Foroug 3
1
2 رییس گروه محیط زیست امور آمایش و توسعه منطقه‌ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3 Msc student of Computer Engineering- Software, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Socio- Economic Differences Among Countries and Its Impact on Ecological Footprint (Comparison Relationship Between Ecological Footprints to GDP in Selected Countries of World)
 
 
 
 
1Aalipour, M.; 2*Pourasghar Sangachin, F.; 3Foroug, S.
 
1 Ph.D. Student of Environment‑Environmental Assessment & spatial Planning,
Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Ph.D. Environmental Planning Graduated Faculty of Environment, University of Tehran, Iran
3 M.Sc. Computer Engineering- Software, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
 
(Received: 2017/03/10; Accepted: 2018/10/02)
 
 
 
Abstract
The global economy is overtaking the Earth, which is beyond the capacity to be supported, and every day this gap is even more. The world in the middle of the second decade of third millennium puts more pressure on Earth systems and every day this pressure on natural resources and environment is widening. Recently, the issue of environmental protection has been one of the major problems in the international communities receiving the international attention. Human beings come to the realization that production and consumption patterns in the world has long been advocated by Western societies and is the Mirage. However, it is not possible to use resources used by rich countries compared with developing countries in any way, because such ways could lead to the collapse of biological systems. In this study, we first examined the concept of ecological footprint, and then determined the relationship between the ecological footprint and revenues, information on the ecological footprint and revenue extracted from a number of countries and explained the relationship and correlation among them. The study showed that developed countries have more deleterious effects on biological systems and environmental sustainability and should undertake more responsibilities in the context of sustainable development (Rio Declaration principle of common).
 
 
 
 
 
 
Keywords: Sustainable development, Sustainable development indicators, Ecological footprint, Per capita income.
 
 
 
 
 
 
 

*Corresponding author:                                                                      Email: farzampo1344@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • Sustainable development index
  • Ecological Footprint
  • selected countries of the world
  • GDP
Barrett, J.C. & Birch, R. 2001. Exploring the Application of the Ecological Footprint to Sustainable Consumption Policy: University of York.
Brown, L.R. 2001. Eco-Economy. . W. W. Norton Company. 224 pp.
Cheal ryu, H. 2005. Modeling the per Capita Ecological Footprint for Dallas County, Texas: Examining Demographic, Environmental value, Land-Use, and Spatial (Msc Dissertation). University of Texas.
Gharakhluo, M.; Hataminezhad, H.; Baghvand, A. & Yalve, M. 2013. Urban Sustainable Development Assessment with Regard to Footprint Ecological Method (Case Study: Kermanshah City). Human Geography Research. 45 (2): 105-120. (In Persian).
Harris, F. 2004. Global Environmental Issues. Australia: John Willy and sons.
Jomepour, M.; Hataminehad, H. & Shahnavaz, S. 2013. An Investigation on Sustainable Development in Rasht County Using Ecological Footprint. Human Geography Research Quarterly. 45(3):191-208. (In Persian).
Living Planet Report. 2014. Species and Spaces, people and Places.WWF. 180 pp.
Meadows, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J. & Behrens, W.W. 1972. The limits to growth: A report for the club of rome’s project on the predicament of mankind. Universe Books. New York.
Meadows, D.H. 1998. Indicators and Information Systems for sustainable development. U.S.A: The sustainability Institue, Hartland Four corners.
Moffat, I. 2000. Ecological Footprints and Sustainable Development. Ecological Economics. 32: 359-362.
Moosakazemi Mohammadi, S.M. 2001. Urban Sustainable Development: Concepts and Prespectives. Geographical Research. 16 (62): 94-113. (In Persian).
Parker, P. 1998. An environmental measure of Japan’s economic development: the ecological footprint. Geographiche Zeitschirft. 86: 106-119.
Pourasghar, F.; Salehi, E. & Masnavi, M.R.  2011. An Analytical- Comparative Study on Measurement Methods of Sustainable Development. Environmental Research. 1 (1): 67-82. (In Persian).
Pulselli, M.F.; Bastianoni, B.; Marchettini, B. & Tiezzi, E. 2008. The Road to Sustainability and Future Generations. Italy: Published by WIT press.
Rees, W. E. 1992. Ecological footprint and appropriated carrying capacity: what urban economics leave out?. Environment Urban. 4(2): 120-130.
Samadpour, P. & Faryadi, SH. 2008. Determination of Ecological Footprints of Dense and High-Rise Districts, Case Study of Elahie Neighborhood, Tehran. Journal of Environmental Studies. 34 (45):63-72. (In Persian).
Singh, R.K.; Murty, H. R.; Gupta, s. K. & Dikshit, A. K. 2008. An Overview of Sustainablity Assessment methodologies. Ecological Indicator. 15: 281-299.
Saraei, M.H. & Zareei, A. 2011. Study of Ecological Capital with EF Index: Case Study, Iran. Geoghraphy and Environmental planning. 22(1): 97-106.
Van Vuuren, D. P. & Smeets, E. M. W. 2000. Ecological footprints of Benin, Bhutan, Costa Rica and the Netherlands. Ecological Economics, 34: 115-130.
Wackernagel, M. & Rees, W. 1996. Our Ecological Footprint, Reducing human Impact on The Earth. Philadelphia: New Society Publishers, Gabriola Island.
World Bank. 2012. World Development Indicators.