ارزیابی ریسک جنبه‌های محیط زیستی ساخت مخازن نفت خام قشم در فاز ساختمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، رشت، گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، منطقه تهران، تهران،

چکیده

ارزیابی ریسک جنبه‌های محیط‌زیستی
ساخت مخازن نفت خام قشم در فاز ساختمانی
 
 
مهدی رحمتی سایه1، ساجده مدنی*2
 
1 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، منطقه تهران، ایران
2 کارشناس پژوهشی، پژوهشکده محیط‌زیست جهاد دانشگاهی، رشت، گیلان، ایران
 
(تاریخ دریافت: 17/01/1396؛ تاریخ تصویب: 09/07/1397)
 
 
 
چکیده
هدف از این مطالعه، ارزیابی جنبه‌های محیط‌زیستی ساخت مخازن نفت خام قشم در فاز ساختمانی به منظور ارایه راهکارهای کاهش آثار سوء است. با توجه به این‌که احداث پایانه نفتی قشم در فاز ساختمانی اولیه است، سعی شده است تا با پایش و ممیزی محیط‌زیستی، شرایط برای استقرار سیستم مدیریت محیط‌زیستی فراهم آورده شود. در این مقاله، از روش چک‌لیست و طوفان ذهنی (ارزیابی ریسک به روش FMEA) نسبت به شناسایی جنبه‌های محیط‌زیستی، اندازه‌گیری‌های محیط‌زیستی، پایش آن‌ها در طول انجام پروژه و در نهایت ارزیابی آن‌ها پرداخته شده است. در این مطالعه تعداد 11 فعالیت مهم شناسایی شد که از بین فعالیت‌های جاری در سایت، غیرمهندسی بودن تجهیزات و روش‌های جاری در سوخت‌گیری تجهیزات سبب شده تا عدد اولویت ریسک محیط‌زیستی آن 120 باشد. استفاده از چاه جاذب در ابتدای پروژه و آلودگی خاک به پساب انسانی سبب شده تا این جنبه با کسب امتیاز 560 بیشترین تاثیر منفی را بر روی محیط‌زیست داشته باشد. جمع‌آوری دیر هنگام ضایعات فلزی سند بلاست‌ها از یک سو سبب آلودگی خاک شده و از سوی دیگر سرویس نشدن به موقع بگ فیلتر دستگاه بچینگ سبب شده تا آلوگی خاک و هوا از بارزترین اثرات جنبه‌های محیط‌زیستی فعالیت‌های مرتبط با موارد مذکور باشد. با توجه به بالا بودن اکثر ریسک‌های به‌دست آمده، اقدام‌های اصلاحی براساس نظر کارشناسی در جهت کاهش ریسک‌ها ارایه شد.
 
 
 
 
کلید واژه‌‌ها: ارزیابی جنبه‌های محیط‌زیستی، مخازن نفتی، FMEA، قشم
 
 
 
 
 
*نویسنده مسئول:                                                                                           Email: sajedemadani@gmail.com

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental risk assessment aspects of the production of crude oil tanks of Qeshm in the construction phase to present some solutions to reduce the adverse effects

نویسندگان [English]

  • sajede madani 1
  • mehdi rahmati saye 2
1 Environmental research Institute, Academic center for education, cultural research (ACECR), Rasht, Iran
2 Master of Science in Environmental Management, National Iranian Oil Products Distribution Company, Tehran, Iran
چکیده [English]

Environmental Risk Assessment Aspects of the Production of
Crude Oil Tanks of Qeshm in the Construction Phase to Present
Some Solutions to Reduce the Adverse Effects
 
 
 
1Rahmati Sayeh, M.; 2*Madani, S.
 
1      Master of Science in Environmental Management,
National Iranian Oil Products Distribution Company, Tehran, Iran
2      Environmental Research Institute, Academic Center for Education,
Cultural Research (ACECR), Rasht, Iran
 
(Received: 2017/04/06; Accepted: 2018/10/02)
 
 
 
Abstract
The purpose of this study is assessing environmental aspects of the crude oil tanks production of Qeshm in the construction phase, to provide the strategies for reducing adverse effects. Due to construction of the Qeshm oil terminal in the initial construction phase, the conditions of establishing the environmental management system is provided by environmental monitoring and audit. In this paper, the checklist and brainstorm methods (FMEA risk assessment method) were used to identify the environmental aspects, environmental measurements, monitoring during the project accomplishment, and finally the project assessment. In this study, 11 important activities were identified which among the current activities in the site, the non-engineering equipments and current methods in the refuelling equipments caused the environmental risk priority number is 120. The use of absorbing well at the beginning of the project and soil contamination by human waste caused this aspect has the greatest negative impact on the environment by earning the score of 560. The late collect of scrap metal sandblasting led to soil contamination, on the one hand, and Failure to service bag filter batching system on time makes the soil and air pollution is one of the most significant environmental effects of the related activities to the above. Considering most of the obtained risks were high, the corrective measures were presented to reduce the risks based on the expert opinion.
 
 
 
 
 
 
Keywords: Evaluation of environmental aspects, Oil tanks, FMEA, Qeshm
 
 
 
 
 
 

*Corresponding author:                                                                        Email: sajedemadani@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation، Environmental Aspects
  • Oil Tanks
  • FMEA
  • Qeshm
Abdelgawad, M.; Robinson Fayek, A. 2010. Risk Management in the Construction Industry Using Combined Fuzzy FMEA and Fuzzy AHP. Journal of Construction Engineering and Management. 136 (9): 1028-1036.
Adar, E.; Ince, M.; Karatop, B. & Bilgili Mehmet, S. 2017. The risk analysis by failure mode and effect analysis (FMEA) and fuzzy-FMEA of supercritical water gasification system used in the sewage sludge treatment. Journal of Environmental Chemical Engineering. 5: 1261-1268.
Akhavan bolorchian, A. kamali, MR. 2010. Iso 14000. Mabnaye kherad Publication. (In Persian(
Alimohammadi, I. Adl, J. 2008. The comparison of safety level in kilns in two gypsum production factories by Failure modes and effects Analysis (FMEA). 5 (1 and 2:77-83. (In Persian(
Allen, H.H.; Chia Wei, H. Tsai Chi, K. & Wei Cheng, W. 2009. Risk evaluation of green components to hazardous substance using FMEA and FAHP. Expert system with application. 36:7142-7147.
Andrew, J. 2003. Reliability Analysis Center is Probablistic Risk Assessment the Answer. The Journal of the RAC first quarter.
Asgharpour, M. J. 2009. Multi-Criteria Decision Making. Tehran university press. (In Persian(
Asgharzadeh, E.A.; Ansari, M. & Kiani Mavi, Z. 2007. Identifying and Ranking of Effective Attributes for Automobile's Tire Quality Using MADM Techniques. Quarterly Management Knowledge. 19(75). (In Persian(
Chen, L.; Liu, L. & Liu, N. 2013. Risk evaluation approaches in failure modeand effects analysis: A literature review. Expert Systems with Applications. 40: 828–838.
Department of Environment Islamic Republic of Iran. 2005. Collection of laws and regulations of environmental protection of Iran" first volume. Law Office and Parliamentary Affairs. Tehran. (In Persian(
Environmental Aspects of Iron & Steel Industries. 1995. UNEP Publication. 197p.
Garcia P, A. A.; Schirru R. & Frutuoso Emelo P.F. 2005. A fuzzy data envelopment analysis approach for FMEA, Progress in Nuclear Energy. 46: 359–373.
Jensen, C.; Johansson, M. Lindahl, M. & Magnusson, T. 2001. Environmental Effect Analyysis(EEA)-Principles and structure. Department of Techniligy. University of Kalmar: Kalmar. Sweden.8.
Jozy, S.A. Padash, Amin. 2007. Principles of Health, Safety and Environment Management System. Kavosh Ghalam publication. pp, 204. ISBN -964-2517-03-5. (In Persian(
Lari baghal, M. Jaafarzadeh Haghighifard, N. Rafiee, M. 2011. FMEA used in environmental risk assessment: The case of Imam Khomeini port jetty dredging mining. Journal of Wetland Research. 3 (9):3-14. (In Persian)
Moharram Nezhad, N. 2013. Environmental management and planning. Deynegar Pub. (In Persian)
Muhlbauer, W. Pipeline. 1999. Risk Management Manual. Gulf Professional Publishing. 3: 65-75.
Odum, E. 2003. Fundamentals of Ecology. Translated by: Meymandinezhad, M. J. Publication of Tehran University. (In Persian(
Ranjbar, R. & Parvaresh, H. 2015. Assessment of environmental aspects of Kish South Kaveh Steel Company by using EFMEA method. International Conference on Science & Engineering, DUBAI-UAE. (In Persian(
Razavi-Dezfooli, B.; Oskoobi, A.A. & Semnani-Rahbar, M. 2012. Identifying and evaluating the environmental aspects and consequences of oil platforms using FMEA method (case study: Forouzan oil platforms). Tehran Publication. (In Persian(
Salehi, M.; Saberghasemi, AA. & Dehghani, M. 2014. Evaluating the Environmental Aspects of Steelmaking Unit of Hormozgan Steel Company by using FMEA. 3rd National Conference on Health, Environment & Sustainable Development. Islamic Azad University of Bandar Abbas. (In Persian(
TUVNORD publication. ISO 14001-2004 standard. 2011. (In Persian(