مدل‌سازی الگوی کاربری‌ اراضی شهرستان بهبهان در مقطع زمانی 1406 - 1378 با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بهبهان

2 استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3 کارمند برنامه و بودجه

4 دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مدل‌سازی الگوی کاربری اراضی شهرستان بهبهان
در مقطع زمانی 1406 - 1378
با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 
 
 
 
فاطمه محمدیاری*1، حمیدرضا پورخباز2، حسین اقدر3، مرتضی توکلی4
 
1 کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین،  دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
3 کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS ،دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
4 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 
(تاریخ دریافت: 19/02/1396؛ تاریخ تصویب: 09/07/1397)
 
چکیده
زیستگاه‌‌های طبیعی از جمله مراتع و جنگل‌‌ها به عنوان یکی از مهمترین عناصر محیط‌زیست نقش بسیار مهمی در زندگی موجودات زنده و از جمله انسان دارند. در دهه‌‌های قبل و عصر حاضر توسعه شهری چنان بوده که به ایجاد عدم تعادل در چگونگی استفاده از اراضی شهری منجر شده و تبدیل کاربری‌‌های بکر به کاربری‌‌های شهری را در پی داشته است. در تحقیق حاضر برای پی بردن به تغییرات کاربری شهری، مرتعی و جنگل، شهر بهبهان، تصاویر ماهواره‌‌ لندست سنجنده‌‌های ETM+  سال 1378 و OLI سال 1392 تجزیه و تحلیل شد. برای پیش‌‌بینی روند تغییرات تا سال 1406 از نقشه‌‌های پتانسیل انتقال رگرسیون لجستیک و روش زنجیره مارکوف استفاده شد. نتایج بررسی مساحت‌‌ها در دوره اول (1392-1378) نشان می‌‌دهد که مساحت کاربری شهری از 1605 هکتار در سال 1378 به 3157 هکتار در سال 1392 افزایش یافته است. همچنین بیشترین تخریب در مراتع (6233 هکتار) و سپس جنگل‌‌ها رخ داده است. در دوره دوم نیز  (1406-1392) مساحت جنگل‌‌ها نسبت به سال 1392 بدون تغییر باقی‌مانده است اما روند افزایشی توسعه شهری و کاهشی مساحت مراتع در چشم‌انداز 1406 نیز ادامه خواهد داشت. همچنین در بازه زمانی مورد مطالعه تخریب اراضی کشاورزی برای تبدیل به مناطق مسکونی به طور چشمگیری افزایش یافته است به گونه‌‌ای که طی سال‌‌های 1378 تا 1392، 291 هکتار و در سال 1406، 626 هکتار از اراضی کشاورزی برای اهداف ساخت و ساز تخریب شده‌‌اند.
 
 
 
کلید واژه‌ها: توسعه شهری، مراتع، جنگل‌‌ها، رگرسیون لجستیک، زنجیره مارکوف
 
 
 
 

*نویسنده مسئول:                                                                               Email: m.fatima. 1364@gmail.com

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling land use pattern, city Behbahan city in the period 2000 - 2028 using remote sensing and GIS

نویسندگان [English]

  • fatemeh mohammadyari 1
  • hamidreza pourkhabbaz 2
  • hossien aghdar 3
  • Mortaza Tavakoly 4
1 behbahan university
2 Assist. Prof., of Environment Department, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology
3 Shahid Chamran University of Ahvaz
4 Associate Professor of Geography and Urban Planning TarbiatModarres University
چکیده [English]

Modeling Land Use Pattern, City Behbahan City in the
Period 2000 - 2028 Using Remote Sensing and GIS
 
 
 
 
Mohammadyari, F*1; Pourkhabbaz, H.R2;Aghdar, H3.; Tavakoly, M4
 
1 MSc of Evaluation and land use planning, Faculty of Natural Resources,
Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Iran
2 Assist. Profe. of Environment Department, Faculty of Natural Resources,
Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Iran
3 MSc. of Remote Sensing and GIS, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
4 Associ. Profe. of Geography Tarbit Modaress University of Technology, Iran
 
(Received: 2017/05/09; Accepted: 2018/10/02)
 
 
Abstract
Natural habitats such as rangelands and forests as one of the most sensitive elements of the environment and an important role in living organisms, including humans. In the decades before the present era of urban development has been such that an imbalance in the use of urban land led and pristine converted to urban land in others. In the present study to understand the changes in urban land, pasture and forest in Behbahan, images Landsat ETM + sensor OLI 2000 and 2014 were analyzed. CROSSTAB was used to assess the changes occurred. As well as to predict the trends of the year 2028 from the transmission potential maps logistic regression and Markov chain method was used. Results of the survey area in the first period (2000-2014) shows that urban land area of 1605 hectares in 2000 to 3157 ha in 2014 has increased. The most degradation of rangelands (6233 ha) and forests has occurred. The second period (2014-2028) compared to the 2014forest area remains unchanged, but increased urban development and reducing the area of pastures in Outlook 2028 will continue. In the period studied, the destruction of agricultural land for conversion into residential areas has increased significantly so that during 2000 to 2014, 291 hectares and in 2028, 626 hectares of agricultural land for construction purposes have been demolished.
 
 
 
 
 
 
Keywords: Urban development, Grasslands, Forests, Logistic regression, Markov chain
 
 
 
 
 
 

*Corresponding author:                                                                      Email: m.fatima.1364@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Development
  • Grasslands
  • forests
  • logistic regression
  • Markov chain
Ahadnejad Roshti, M.; Zolfi, A. & Shekari Pour, H. 2011. Estimation and prediction of physical expansion of cities using multi-time satellite imagery and geographic information system (case study: Ardabil city, 1985-2022). Journal of the Geographical Spatial Planning. 15(4): 107-125. (in Persian)
Ahmad, A. 2012. Analysis of Maximum Likelihood Classification on Multispectral Data. Applied Mathematical Sciences. 6(129): 6425 – 6436.
Alavi Panah, K. 2006. Application of remote sensing in geosciences. Tehran University Press, 438 p. (in Persian)
Alavi Panah, K.; Ehsani, A. H.; Matin Far, H.; Rafeie, A.; Rafeie Emam, A. & Amiri, R. 2008. Comparison of Information Content of TM and ETM+ Sensors in Iran's Desert and Urban Environment. Geography research, 38(1): 56-64. (in Persian)
Babaee Eghdam, F.; Azimi, N. & Hossini, A. 2011. Modeling the Urban Land Use Pattern Using the CLUE-S Model (Case Study: Meshkinshahr). Geographic landscape magazine. 6(14): 1-18. (in Persian)
Brown, D.; Pijanowski, C. & Duh. J. D. 2000. Modeling the relationships between land use and land cover on private lands in the Upper Midwest, USA. Journal of Environmental Management. 59: 247-263.     
Caldas, M.;  Simmons, C.;  Walker, R.; Perz, S.; Aldrich, S.;  Pereira, R.; Leite, F. & Arima, E. 2010. Settlement Formation and Land Cover and Land Use Change: A Case Study in the Brazilian Amazon. Journal of American Latin Geography, 1: 125-144. 
Celik. 2005. Land-use effects on organic matter and physical properties of soil in a southern Mediterranean highland of Turkey, Soil and Tillage Research 83: 270–277.    
Dadash Pour, H.; Khirdin, R.; Yaghob Khai, M. & Chamani, B. 2013. Modeling land use change in Tehran metropolis using MOLAND model. Regional Planning Quarterly. 4(16): 49-64. (in Persian)
Delavar, M. 2011. Provider Guide to Application of Spatial Information Systems and Remote Sensing in Extracting Effective Parameters of Hydrological Studies of Basin Watersheds. Ministry of Energy, Deputy of Water and Welfare Affairs, No. 395. (in Persian)
Eastman, J. R.; Van Fossen, M. E. & Solarzano, L. A. 2005. Transition potential modeling for land cover change. In: Maguire, D., Goodchild, M., Batty, M. (Eds.), GIS, Spatial Analysis and Modeling. ESRI Press, Redlands, California.   
Eastman, J. R. 2009. IDRISI Taiga. Guide to GIS and Image Processing. Clark Labs, Clark University, Worcester, MA.
Eastman, J. R. 2012. IDRISI Selva. Clark-Labs, Clark University, Worcester, MA.Geneletti, D. 2012. Assessing the impact of alternative land-use zoning policies onfuture ecosystem services, Environ. Impact Assess. Rev. 40, 25–35.
Fatemi, S. & Rezaee, Y. 2012. The Basics of Remote Sensing, Azade Publication, 288 p. (in Persian)
Foody, G. M. 2000. Mapping Land Cover From Remote Sensed Data with a Softened Feedforward Neural Network Classification, Journal of Intelligent and Robatic Systems, Vol. 29, No. 4, pp. 433-442. 
Gholam Ali fard, M.; Jurabian shoshtary, S.H.; Hosiny kahnoj, S. M. & Mirzaee, M., 2013. Modeling land use changes using LCM coast of the province in GIS environment, Journal of ecological, 38, pp 109-124. (in persian)
Ghorbani, M.; Mehrabi, A. A.; Servati, M. R. & Nazari Samani, A. A. 2010. An investigation on the population changes on relationship with land use changes (Case study: Upland watershed of Taleghan). Journal of range and watershed management. 63: 75-87. (in Persian)
Ghorbani, R.; Pur Mohammady, M. & Mhmudzadeh, H. 2013. Environmental approach in modeling land use change Tabriz metropolitan area using satellite images several times, multi-criteria assessment and automated cell Markov chain (1983-2039). Journal of Urban Studies. 32: pp 13-31. (in Persian)
Hadjimitsis, D.G.; Papadavid, G.; Agapiou, A.; Themistocleous, K.; Hadjimitsis, M.G.; Retalis, A.; Michaelides, S.; Chrysoulakis, N.; Toulios, L & Clayton C.R.I. 2010. Atmospheric correction for satellite remotely. pp 112-121.        
Hathout, S. 2002. The use of GIS for monitoring and predicting urban growth in East and West St Paul, Winnipeg, Manitoba, Canada. Journal of Environmental Management. 66: 229-238. 
Jenerette, G. & Wu, Jianguo. 2001. Analysis and simulation of land use change in the central Arizona-Phonix region, USA.Landscape ecology16: 611-626. 
Joorabian Shooshtari, S. H.; Hosseini, S. M.; Esmaili-Sari, A. & Gholamalifard, M. 2012. Monitoring Land Cover Change, Degradation, and Restoration of the Hyrcanian Forests in Northern Iran (1977–2010), International Journal of Environmental Sciences, 3(3): 1038-1056.
Kuemmerle, T.; Chaskovskyy, O.; Knorn, J. .; Radeloff, V. C.; Kruhlov, I.; Keeton, W.S. & Hostert, P. 2009. Forest Cover Change and Illegal Logging in the Ukrainian Carpathians in the Transition Period from 1988 to2007, Remote Sensing of Environment, 6: 1194-1207.
Linkie, M.; R.J.; Smith, N. &Leader-Williams .2004. Mapping and predicting deforestation patterns in the lowlands of Sumatra. Biodiversity and Conservation. 13 (10): 1809-1818.
Liu, X.H.; Skidmore, A. K. & Oosten, H.V. 2002. Integration of Classification Methods for Improvement   of Land-cover Map Accuracy, ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing. 56: 257- 268.
Mas, J. F. & Flores, J. J. 2008. The application of artificial neural networks to the analysis of remotely sensed data (review article). International Journal of Remote Sensing, 29: 617-663.
Mohammadyari, F.; Pourkhabbaz, H. R.; Tavakoli, M. & Aghdar, H. 2014. Investigating the changes in the use of pasture and forest and the consequences of their conversion into agricultural lands using remote sensing techniques (Case study: Behbahan city). International Conference on Applied Research in Agriculture, Tehran (in Persian)
Motiee langerodi, S.; Rezvani, M. & Kateb Azgami, Z. 2012. Investigating the Economic Effects of Agricultural Land Use Change in Rural Areas (Case Study: Licharaki Village of Hasan Rood Bandar Anzali). Journal of Rural Planning and Research. 1(1): 1-23. (in Persian)
Morgan, R.P.C. 1980. Soil erosion and conservation in Britain, progress in physical Geography, 4, 24-47.     
Mussie, G. T. & Cabral, P. 2011. Urban Sprawl Analysis and Modeling in Asmara, Eritrea, Remote Sensing. 3: 2148-2165.
Nik Nahad, H. & Maramay, M. 2011. The effects of land use changes on soil properties basin Kechik, The Journal of soil management and sustainable production. 2: 81-96. (in Persian)
Opeyemi, Z. A. 2006. Change detection in land use and land cover using remotesensing data and GIS, Master thesis, Department of Geography, University of Ibadan.
Pistocchi, A.; Luzi, L. & Napolitano, P. 2002. The use of predictive modeling techniques for optimal exploitation of spatial databases: a case study in landslide hazard mapping with expert system-like methods. Environmental Geology. 41(7): 765-775. 
Pontius, R. G. & Schneider, L. C. 2001. Land-cover change model validation by an ROC method for the Ipswich watershed, Massachusetts, USA. Agriculture, Ecosystems and Environment85: 239-248.
Pour Ahmad, A. 2000. Perspectives of Tourism Development of the Islamic Republic of Iran. Geographical research. 37(1):37-48. (in Persian)
Richards, J. A. & Xiuping, J. 2006. Remote Sensing Digital Image - Analysis: An Introduction, 4th Edition. Springer.
Refahy, H.Q. 2006. Water erosion and its control. University of Tehran Press. (in Persian)
Schulz, J. J. 2011. Factors influencing vegetation cover change in Mediterranean Central Chile(1975–2008). Applied Vegetation Science 14 (4): 1-12.
Shahidul Islam, M. D. & Ahmed, R. 2011. Land use change prediction Dhaka city using GIS and Markov Chain modeling. J. Life Earth in Science, 6: 81-89.
Statistical Center of Iran. 2002 & 2014. Statistical Yearbook of the province. (in Persian)
Thapa, R. B. & Murayama, Y. 2011. Scenario Based Urban Growth Allocation in Kathmandu Valley, Nepal, Landscape and Urban Planning, 1-2: 140-148.    
Taheri, M.; Gholam Ali fard, M.; Riahi Bakhtiari, A. & Rahim Oghali, S.H. 2012. Modeling of Land Cover Changes in Tabriz City Using Artificial Neural Network and Markov Chain. Journal of Natural
Tyagi, P. & Bhosle, U. 2011. Atmospheric Correction of Remotely Sensed Images in Spatial and Transform Domain. International Journal of Image Processing (IJIP), 5: 564-579.                 
Václavík, T. & Rogan, J. 2009. Identifying trends in land Use/Land cover changes in the context of Post-Socialist Transformation in Central Europe. GIS Science and Remote Sensing. 49:1-32.
Yosofi, S.; Tazeh, M.; Mirzaee, S.; Moradi, H. & Tavangar, S. H. 2011. Comparison of Different Algorithms of Satellite Image Categorization in Land Use Planning (Case Study: Noor County). Journal of Remote Sensing and GIS in Natural Resources Science. 2(2): 15-25. (in Persian)