بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط زیستی با تاکید بر وضعیت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد آموزش محیط زیست و دبیر آموزش و پرورش مریوان*

چکیده

بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط‌زیستی
 با تاکید بر وضعیت ایران
 
 
 
حامد شیری*1 ، سروه اخرتی2
 
1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور
2 کارشناس ارشد آموزش محیط‌زیست و دبیر آموزش و پرورش، مریوان
 
(تاریخ دریافت: 19/04/1396؛ تاریخ تصویب: 09/07/1397)
 
چکیده
مساله حفاظت از محیط‌زیست از جمله مهمترین تحرکات سال‌های پایانی قرن 20 و اوایل قرن 21 است که در اندیشه و عمل، آثار عمیق و وسیعی در عرصه جهانی به دنبال داشته است. کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه هر کدام به گونه‌‌ای آثار تخریبی خود را بر محیط‌زیست بر جای گذاشته‌‌اند که این اثرگذاری در موارد بسیاری متاثر از کم‌و‌کیف شاخص‌‌های اجتماعی- اقتصادی آنها است. در مقاله حاضر تلاش شده است تا رابطه شاخص آموزش به مثابه یکی از شاخص‌های توسعه اجتماعی و میزان حفاظت از محیط‌زیست در فاصله سال‌های 2006 تا 2012 مورد بررسی قرار گیرد. رویکرد نظری مقاله مبتنی بر نظریه رفتارهای محیط‌زیستی فیش‌بین، آیزن، هینز و همکاران است که لازمه تغییر در رفتارهای محیط‌زیستی را آگاهی، دانش افراد، ارزش‌ها و هنجارهای کلی جامعه می‌‌دانند. از نظر روش‌شناسی، مطالعه به شیوه اسنادی و تحلیل ثانویه داده‌های جهانی گزارش توسعه انسانی (HDR) و داده‌های شاخص عملکرد محیط‌زیستی (EPI) انجام شده و داده‌ها با کاربرد نرم‌افزار spss تحلیل شده‌اند. نتایج نشان‌ می‌دهد کشورهایی که از نظر شاخص‌های آموزشی وضعیت مطلوبی دارند از نظر عملکرد محیط‌زیستی نیز در جایگاه بالایی قرار گرفته‌اند.
 
 
 
 
 
کلید واژه‌ها: عملکرد محیط‌زیستی، شاخص‌های آموزش، گزارش توسعه انسانی، ایران
 
 
 
 
 
 
* نویسنده مسئول                                                                                     Email: hamedshiri2003@yahoo.com

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on the relationship between education and environmental performance (with an emphasis on Iran's status)

نویسندگان [English]

  • Hamed Shiri 1
  • Serwa Okhrati 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University
2 MA in Environmental Education and Teacher at the Education Organization, Marivan, Iran
چکیده [English]

A Study on the Relationship Between Education and Environmental Performance (With an Emphasis on Iran's Status)
 
 
 
 
 
1*Shiri, H.; 2Okhrati, S.
 
1 Assist. Profe. Department of Social Sciences, Payame Noor University, Iran
2 MA in Environmental Education and Teacher at the Education Organization, Marivan, Iran
 
(Received: 2017/07/10; Accepted: 2018/10/02)
 
 
Abstract
The problem of environmental protection has been one of the most important movements in the late 20th and early 21th century. It has had comprehensive and profound effects on international thoughts and actions. Both the developing and the developed countries have left their own types of destructive effects on the environment. These effects result from their socio-economic indicators. This paper studies the relationship between education as a social development indicator and environmental protection from 2006 to 2012. The theoretical approach is based on the ecological behavior theory developed by Fishbein, Ajzen, and Heinz et al. The theory argues that education and knowledge as well as general values and social norms determine necessary changes in environmental behaviors. Methodologically, the study was conducted using documentary method, HDR international secondary data analysis, and EPI data analysis. Data were analyzed using SPSS. The results show a high correlation between education indicators and environmental performance. This means that countries with higher educational status have a higher position in terms of optimum environmental performance.
 
 
 
 
 
 
Keywords: Environment, Environmental performance index, Education, Human development index, Iran
 
 
 
 
 
 
 

*Corresponding author                                                                    Email: hamedshiri2003@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Environmental Performance index
  • Education
  • Human Development Index
  • Iran
Adhami, A. & Akbarzade, A. 2011. Study of Cultural Factors Affecting the Environment of Tehran. Journal of Sociology. 1 (1): 37-62. (In Persian)
Azkia, M. 2015. Development Sociology. Kalame publication, Tehran. (In Persian)
Elliott, Ch. 2011. Technical Sales Representative: Suprema Canada.
Emerson, J.W.; Hsu, A.; Levy, M.A.; Sherbinin, A. D.; Mara, V.; Esty, D.C.; and Jaiteh. M. 2012. 2012 Environmental Performance Index and Pilot Trend Environmental Performance Index. New Haven: Yale Center for Environmental Law and Policy. Available at: [http://www.ciesin.org/ documents/ EPI_2010_report.pdf].
Fishbein, M. & Ajzen, I. 1975. Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.
HDR. 2013. Human development report. Available at: [http://hdr.undp.org].
Hines, J.; Hungerford, H. & Tomera, A. 1987. Analysis and synthesis or research on environmental behavior: a meta-analysis. Journal of Environmental Education. 18: 1–8
Mahmoodi, H. & Veisi, H. 2005. Promoting and educating the environment, an approach to basic environmental protection. Environmental Sciences. 2 (8): 57-64. (In Persian)
Ramezani Ghavamabadi, M.H. 2012. Strategic Review of Environmental Protection Education in Iran: Needs and bottlenecks, Strategy Quarterly. 21 (65): 233-257. (In Persian)
Salehi Omran, A. & Agha Mohammadi, A. 2008. Study of teachers' environmental knowledge, attitude and skills. Education Quarterly. 24 (95): 91-117. (In Persian)
Taei, H.; Shah Hoseini, N. & Maleki, A. 2013. Environmental virtual education is a prerequisite for improving the quality of public education in the 21 century. Environmental education and sustainable development. 1 (3): 31-42. (In Persian)
UNESCO. 1995. Declaration and programme of action of the world summit for social development. Copenhagen. Available at: [www.unesco.org/education/pdf/COPENHAG.PDF].
Veisi, H. & Zarandian, A. 2012. Assessing the level of information and knowledge of citizens about the environment (Case study of guilds and business managers in district 12 of Tehran municipality). Environmental education and sustainable development. 1 (1): 35-42. (In Persian)
World Bank. 2014. Available at: [www.World Bank.org].
Yale Center for Environmental Law & Policy. 2015. Environmental Sustainability Index (2005), Available at: [http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/esi/].