تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 رییس دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

مطالعه فاکتورهای ژئوتکنیکی در ارزیابی اثرات محیط‌زیستی کارخانه سیمان
(مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک)
 
 
 
مریم نعیمی*1، علی لشگری2، عبدالحسین حداد3
 
1 استادیار، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری، دانشکده‌ عمران، دانشگاه سمنان، ایران
3 دانشیار، دانشکده‌ عمران، دانشگاه سمنان، ایران
 
(تاریخ دریافت: 09/04/1395؛ تاریخ تصویب: 09/07/1397)
 
چکیده
امروزه ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست یکی از راه‌های قابل قبول برای دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار است و می‌تواند به عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی، اثرات بالقوه محیط‌زیستی که در نتیجه اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه، پدیدار می‌شوند را شناسایی و گزینه‌های منطقی برای حل آن‌ها را انتخاب کند. در سال‌های اخیر احداث کارخانه‌های سیمان در کشور رشد فزاینده‌ای داشته است که اصولا به جنبه‌‌های اقتصادی آن‌ها نسب به جنبه محیط‌زیستی بیشتر توجه می‌شود، در حالی که این صنعت می‌تواند اثرات منفی قابل توجهی علاوه بر محیط‌زیست بر روی مسایل ژئوتکنیکی منطقه نیز داشته باشد. در این تحقیق با استفاده از منابع موجود و بررسی‌های میدانی، آثار محیط‌زیستی و ژئوتکنیکی کارخانه سیمان آبیک که یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولید سیمان در کشور می‌باشد، توسط ماتریس ایرانی و عکس‌های هوایی مورد بررسی قرار گرفته است. هر چند سالیان متمادی است که این مجموعه احداث شده است ولی یک ارزیابی محیط‌زیستی از شرایط موجود می‌تواند گویای اثرگذاری یک مجموعه تولید سیمان در طی گذشت زمان بر روی منطقه و محیط‌زیست باشد. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین اثر منفی بر روی توپوگرافی منطقه با ارزش کیفی «تخریب یافته» می‌باشد که این موضوع علاوه بر اثرگذاری بر روی محیط‌زیست، بر روی شرایط ژئوتکنیکی منطقه نیز اثرگذار است. با توجه به وجود گسل‌های فعال در منطقه تغییرات توپوگرافی مخاطرات محیط‌زیستی و ژئوتکنیکی شدیدی را به همراه خواهد داشت. نتایج این تحقیق نشان ‌می‌دهد که تغییرات توپوگرافی ناشی از فعالیت‌های توسعه‌ای کارخانه سیمان آبیک که یکی از فاکتورهای ژئوتکنیکی است، موجب کاهش ضریب گسیختگی شیب به میزان 01/0 می‌شود که در اثر وقوع زلزله احتمالی شیب‌های منطقه تغییرمکان بیشینه‌ای در حدود 824 سانتی‌متر را تجربه می‌کنند.
 
 
 
کلید واژه‌ها: کارخانه سیمان، پارامتر‌های ژئوتکنیکی، ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست
 
 
 

*نویسنده مسئول:                                                                                  Email: naeimi@rifr-ac.ir

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Influence of Geotechnical Parameters on Environmental Impact Assessment, Case study: Abyek Cement Factory

نویسنده [English]

  • Maryam Naeimi 1
چکیده [English]

The Study of Geotechnical Factors on
Environmental Impact Assessment
(Case Study: Abyek Cement Factory)
 
 
 
 
1*Naeimi, M.; 2Lashgari, A.; 3Haddad, A.
 
1Assist. Profe. Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization, Tehran, Iran
2Ph.D. Candidate, Department of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3Assoc. Profe. Department of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
 
(Received: 2016/06/29; Accepted: 2018/10/02)
 
 
 
Abstract
Recently, environmental impact assessment (EIA) was considered as a green path to sustainable development. The major part of development is construction industry. EIA can also identify the environmental impacts which have been caused through construction activities. EIA can suggest the appropriate adoptions to prevent environmental degradation. Recently, the construction of cement factories as a productive industry has been developed in Iran while through the general EIA reports the influence of its geotechnical parameters in environment is not investigated. The purpose of the present study is to fill the gap using geotechnical investigation. In this paper, environmental and geotechnical impacts of Abyek cement factory as one of the prevalent cement factories in Iran were evaluated using Iranian matrix and aerial photos. Afterward the results of two methods were compared. The results show that dissimilarity of topography has the most negative effect on environmental and geotechnical conditions. Additionally, it is the reason of significant environmental and geotechnical hazards in the region.
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Cement factory, Geotechnical parameters, Environmental impact assessment, Landslide
 
 
 
 
 
 
 

*Corresponding author:                                                                                      Email: naeimi@rifr-ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement factory
  • Geotechnical parameters
  • Environmental impact assessment
  • Landslide
  • Topography
Aranda Usón, A.; López-Sabirón, A. M.; Ferreira, G. & Llera Sastresa, E. 2013. Uses of alternative fuels and raw materials in the cement industry as sustainable waste management options. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 23:242-60.
Bowles, J. E. 1992. Engineering properties of soils and their measurement. McGraw-Hill, Inc.
Canter, L. W. 1996. Environmental Impact assessment. McGraw Hill Publishing Company.
Chehregani, H. & Mohsenzadeh, F. 2012. The control of noise pollution in cement industry. Journal of Cement Technology. 47(1): 96-106. (In Persian)
Ghader Marzi, F. & Radmanesh, F. 2010. The effect of cement consumption on air pollution and its reduction methods, Fourth Conference of Environmental Engineering. Tehran. Iran. (In Persian)
Haddad, A.; Naeimi, M. & Zolfagharian, A. 2015. Environmental Impact Assessment (EIA) of mining and gypsum processing companies of Momen-Abad Semnan using ICOLD matrix method. The 5th International Conference on Environmental Engineering and Technologies. Tehran. Iran. (In Persian)
Heidari, A.; Alidadi, H.; Sarkhosh, M. & Sadeghian, S. 2017. Environmental impact assessment of Zaveh cement factory using Iranian Leopold Matrix. Journal of Research in Environmental Health. 3(1):94-93. (In Persian)
Jafarian, Y. & Lashgari, A. 2016. Simplified Procedure for Coupled Seismic Sliding Movement of Slopes Using Displacement-Based Critical Acceleration. International Journal of Geomechanics, 16(4), 04015101.
Jafarian, Y.; Lashgari, A. & Miraie, S. M. 2015. Role of Sliding Block Rotation on Earthquake-induced Permanent Displacement of Embankments and Trenches in Roads. Transportation Infrastructure Engineering. 1: 23-31. (In Persian)
Jibson, R.W. 2007. Regression models for estimating coseismic landslide displacement. Engineering Geology, 91(2), 209-218.
Jozi, S. A. & Hosseini, Z. 2015. Evaluation of Yasuj ecological capacity for urban development. Journal of Environmental Studies. 41(3): 589-612. (In Persian)
Jozi, S. A.; Eslami, A. & Barani Khales, Z. 2012. Environmental Impact Assessment of Chabahar Cement Factory on Sarbaz City using Rating and Ranking. Fourth Conference on Urban Planning and Management. Mashhad, Iran. (In Persian)
Karbasi, A.; Khadem Borojerdi, H. & Samadi, R. 2012. Environmental impact of Abyec cement factory. First International Conference on Cement, Energy and Environment. Tehran. Iran. (In Persian)
Kramer, S. L. & Smith, M. W. 1997. Modified Newmark model for seismic displacements of compliant slopes. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 123(7): 635-644.
Kramer, S. L. 1996. Geotechnical earthquake engineering. Pearson Education India Publishing Company.
Leopold, L. B. 1971. A Procedure for Evaluating Environmental Impact. US Dept. of the Interior.
Majnonian. H. 2000. Protected areas of Iran. Publications of the Environmental Protection Organization. (In Persian)
Makhdoum, M. 2008. Four points in environmental impact assessments. Environment and development Journal. 2(3): 9-12. (In Persian)
Morrison-Saunders, M.; Pope, J. A. E.; Gunn, J.; Bond, A. & Retief, F. 2014. Strengthening impact assessment: a call for integration and focus. Impact Assessment and Project Appraisal, 32(1): 2–8.
Newmark, N. M. 1965. Effects of earthquakes on dams and embankments. Geotechnique. 15(2): 139-160.
Rikhtegar, N.; Mansouri, N.; Ahadi Oroumieh, A.; Yazdani-Chamzini, A.; Kazimieras Zavadskas, E. & Kildienė, S. 2014. Environmental impact assessment based on group decision-making methods in mining projects, Journal of Economic Research. 27(1): 378-392.
Roodgarmi, P.; Khorasani, N.; Monavari, M. & Nori, J. 2009. Prediction of environmental impact assessment using satellite imagery and remote sensing techniques. Journal of Environmental Science and Technology. 11(1):161-172. (In Persian)
Sadeghi Ravesh, M. & Khorasani, N. 2009. Investigation on the effect of dust caused by cement industries on the existence and coverage of vegetation, Case study: Abyek Cement Factory. Journal of Environmental Science and Technology. 10(1):107-119. (In Persian)
Saleh, A. & Pourasghar, F. 2006. Economic Analysis of environmental consequences. Management and Planning Organization of Iran.
Sereshki, F. & Saffari, A. 2016. Environmental impact assessment and sustainability level determination in cement plants (Case study: Shahrood cement plant). Iranian Journal of Earth Sciences, 8(2), pp.90-101.