نویسنده = محمودرضا همامی
شناسایی مناطق مناسب برای حفاظت از فون پرندگان استان گلستان

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 17-28

روح اله میرزایی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمودرضا همامی؛ حمیدرضا رضایی


پیش‌بینی توزیع مکانی کادمیوم، آرسنیک، کروم و مس در خاک سطحی استان گلستان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1392، صفحه 35-44

روح اله میرزایی*؛ عباس اسماعیلی ساری*؛ هادی قربانی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمودرضا همامی؛ حمیدرضا رضایی


مدل‌سازی پراکنش دلیجه کوچک (Falco naumanni) در استان گلستان

دوره 4، شماره 8، بهمن 1392، صفحه 149-156

روح‌اله میرزایی؛ محمودرضا همامی؛ عباس اسماعیلی‌ساری؛ حمیدرضا رضایی