کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
منطقه‌بندی سرزمینی و تقسیم کار ملی؛ پیش نیاز تحقق اهداف آمایش سرزمین در ایران

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 5-20

امیر ثامنی؛ فرزام پوراصغر سنگاچین


ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 99-110

نغمه مبرقعی؛ هلن اقصایی؛ شهیندخت برق‌جلوه


انتخاب گونه در طرحهای جنگلکاری براساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند سبز شمال تهران

دوره 6، شماره 12، تیر 1395، صفحه 135-144

مهری محمودخانی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم


تدوین برنامه آمایش در راستای توسعه پایدار در حوضه آبخیز چهل‌چای

دوره 3، شماره 6، بهمن 1391، صفحه 27-36

محبوبه رحیمی٭؛ مجید اونق؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ امیر سعدالدین