دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، مجله ترویجی، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-65 
1. سخن سردبیر

صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


3. مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها

صفحه 17-24

تکتم مکی؛ سمیه سادات علویان پطرودی؛ مرضیه اسدی؛ هلن اقصائی؛ سید حسین هاشمی


4. ارزیابی اثرات محیط‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده

صفحه 25-36

علی جهانی؛ نازنین شیرانی سرمازه؛ حمید گشتاسب میگونی؛ وحید اعتماد