آگاهی محیطزیستی معلمان مقطع راهنمایی تحصیلی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیطزیست، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

رشد روزافزون جمعیت انسان و به دنبال آن شدت گرفتن بحران‌های محیط‌زیستی نیاز به تغییر نگرش و رفتار مردم از طریق آموزش محیط‌زیست را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. آموزش محیط‌زیست روشی برای ترویج دانش، فهم، ارزش‌ها، طرز فکر، مهارت، توانایی و آگاهی در بین افراد و گروه‌های اجتماعی در زمینه محیط‌زیست و حفاظت از آن است. در این مطالعه، میزان آگاهی‌های معلمان علوم و حرفه و فن در نواحی ۲، ۳ ، ۴ و ۵ شهر اصفهان و ارتباط آن با جنسیت، درس مورد تدریس، سابقه و تحصیلات با استفاده از پرسشنامه بررسی شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد حدود 12% معلمان مدارس شهر اصفهان از لحاظ آگاهی محیط‌زیستی در سطح ضعیف، 86% پاسخگویان در سطح متوسط و 2% در سطح خوب قرار دارند. تفاوت‌های معنی‌داری (05/0>P) در میزان آگاهی محیط‌زیستی معلمان در ارتباط با میزان تحصیلات و در بین گروه‌های مختلف سؤالات مشاهده شد اما آگاهی محیط‌زیستی معلمان با جنسیت، درس مورد تدریس و سابقه، تفاوت معنی‌داری را نشان نداد. نتایج این مطالعه نشان داد میزان آگاهی زنان در مورد مسائل محیط‌زیستی و اطلاعات محلی بیشتر از مردان و میزان آگاهی مردان در زمینه اطلاعات اکوسیستمی بیشتر است. افزون بر آن بیشتر معلمان از روزنامه‌ها و مجلات به‌عنوان وسایل کمک آموزشی استفاده می‌کنند و کتاب‌های کمک درسی، اینترنت و سفرهای آموزشی به‌ترتیب از کاربرد کمتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Awareness Among Isfahan Middel School Teachers

نویسندگان [English]

  • zinab rafiee 1
  • mansoureh malekiyan 2
چکیده [English]

Rapid growth of human populations and increasing environmental problems have made it necessary to change people’s attitude and behavior through environmental education. Environmental education is a way of creating knowledge, understanding, values, attitudes, skills, abilities and awareness among individuals and social groups towards environment and environmental protection. The current study aimed to investigate environmental awareness among Isfahan school teachers in relation to gender, teaching subject, experience and education, using questionnaire. Results showed that about 12% of teachers had a low environmental awareness, while 86% had average, 2% good and zero percent had high level of environmental awareness. Significant differences (p<0.05) were found in relation to education and question groups. However, no significant difference was observed in relation to gender, teaching subject and experience. Results also showed that women had higher awareness on environmental problems and local environment issues, while awareness of men was higher on ecosystems. In addition, most teachers used newspapers and local magazine as educational means, supplementary books, internet and field trips were less popular among school teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental awareness
  • experience
  • Educational level
  • Gender
  • Middle School