موضوعات = آمایش سرزمین
مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 17-24

تکتم مکی؛ سمیه سادات علویان پطرودی؛ مرضیه اسدی؛ هلن اقصائی؛ سید حسین هاشمی


زون‌بندی منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب در خوزستان با استفاده از GIS

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 31-38

الهام نامجو؛ بهروز بهروزی راد؛ جعفر مرشدی؛ اسفندیار فاتح


مقایسه تخصیص اکوسیستمی کاربری سرزمین با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رویکرد تخصیص چند هدفه

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 157-168

حمیدرضا کامیاب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ محمد شهرآیینی


پایش تغییرات ناشی از احداث سد شیرین دره بر پوشش و کاربری اراضی پایین دست حوزه آبخیز

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 191-202

زهرا پرور؛ کامران شایسته؛ مرتضی بهزادفر