دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، مجله ترویجی، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-80