دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1392 
3. تبارشناسی زیرگونه های گرگ براساس نشانگرهای میتوکندریایی

صفحه 13-22

مرضیه اسدی آقبلاغی*؛ حمیدرضا رضایی؛ وحید زمانی


5. پیش‌بینی توزیع مکانی کادمیوم، آرسنیک، کروم و مس در خاک سطحی استان گلستان

صفحه 35-44

روح اله میرزایی*؛ عباس اسماعیلی ساری*؛ هادی قربانی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمودرضا همامی؛ حمیدرضا رضایی


15. تراکم و تنوع جامعه پرندگان در پرچین‌های اطراف مزارع کشاورزی

صفحه 161-172

حسین وارسته مرادی*؛ نسرین امینی تهرانی


16. بررسی نگرش محیط‏زیستی شهروندان شهر تبریز براساس پارادایم محیط ‏زیستی نو

صفحه 173-186

حسین بنی‏ فاطمه؛ ، شهرام روستایی؛ محمدباقر علیزاده ‏اقدم؛ فهیمه حسین‏ نژاد٭