دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1389 
ارزیابی اثرهای محیط‌زیستی توسعه (EIA) بر منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از مدل تخریب

صفحه 13-23

نبی‌الله یارعلی؛ علی سلطانی؛ علی جعفری٭؛ داوود مافی غلامی؛ مسعود محمودی


بررسی توان تفرجی پارک جنگلی آبیدر با استفاده از GIS

صفحه 35-42

جاهده تکیه‌خواه٭؛ سید محمد حسینی نصر؛ جعفر اولادی


مقایسه تطبیقی- تحلیلی روشهای سنجش توسعه پایدار

صفحه 67-82

فرزام پوراصغر سنگاچین٭؛ اسماعیل صالحی؛ محمد رضا مثنوی