دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1390 
بررسی روش‌شناختی مقیاس در مطالعات محیطی

صفحه 35-48

ارشک حلی ساز٭؛ حسین آذرنیوند؛ موسی اکرمی؛ محمد مهدوی؛ علی اکبر مهرابی


برنامه مدیریت بهینه تفرجی، ابزاری جهت کاربرد مفهوم ظرفیت برد در مدیریت پایدار مناطق تفرجی

صفحه 65-76

کامران شایسته٭؛ مجید مخدوم؛ احمد رضا یاوری؛ مرتضی شریفی؛ حمیدرضا جعفری جعفری