تعداد مقالات: 358
-18. برآورد و مقایسه ارزش‌های کمی دو کارکرد تفریحی و حفاظتی در دریاچه سد لار

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-24

رضا مقدسی؛ فاطمه صیادی؛ حامد رفیعی


-17. راهبردهای مدیریت بصری منظر در محدوده پارک میان‌راهی خور و اطراف آن در استان خراسان‌جنوبی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-12

سید محمدرضا خلیل‌نژاد٭؛ بهناز امین‌زاده


-15. انتخاب سیستماتیک لکه‌های حفاظتی استان گلستان با استفاده از روش نظام ارزیابی و اولویت‌بندی حفاظت (CAPS)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-12

عبدالرسول سلمان ماهینی؛ پریناز رشیدی٭؛ مجید مخدوم


-14. ارزیابی ریسک محیط‌زیستی سد رودبار لرستان در مرحله ساختمانی به‌روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند شاخصه و مدل RAM- D

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-16

سید علی جوزی٭؛ سید مسعود منوری؛ هدا خسروانی


-13. بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندقلو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-10

سحر صادقی اشرافی؛ حسین وارسته مرادی؛ سید محمود عقیلی؛ فرشاد کیوان بهجو


-12. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 2-2


-11. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 2-2


-10. بررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذاری آن بر تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-14

میر مهرداد میرسنجری؛ سحر عابدیان


-9. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 2-2


-8. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


-7. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


-6. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


-5. بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر روی کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-18

یوسف محمدزاده؛ الهه مختاری؛ آرش اسوار


-4. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-3


-3. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-3

عبدالرسول سلمان ماهینی


-2. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


-1. سخن سردبیر

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 2-2

نغمه مبرقعی


0. تعیین مناطق حساس و آسیبپذیر به چرای دام در جنگل (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-66

مریم اقنوم؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ بهمن جباریان امیری