نویسنده = عبدالرسول سلمان ماهینی
تعداد مقالات: 8
1. مکان یابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از رویکردANP فازی و WLC (مطالعه ی موردی: شهر گرگان)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-16

سیدعلی تقی زاده دیوا؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


2. نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم‌شناسی سیمای سرزمین

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-61

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


3. کاربرد تحلیل حساسیت و تکثیر خطا در تصمیم‌گیری‌های فضایی چند معیاری (مطالعه موردی: مکان‌یابی توسعه شهری در استان تهران)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 203-214

عبدالرسول سلمان ماهینی؛ صبا رضا سلطانی؛ سید مسعود منوری


4. شناسایی، کمی‌سازی و پیش‌بینی الگوهای سیمای سرزمین در مکان و زمان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-60

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


5. مدلسازی رابطه پراکنش پرندگان، صدای ناشی از ترافیک و سایر متغیرهای محیطی در حاشیه جاده پارک ملی گلستان

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 195-206

شیوا غریبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین وارسته


6. مدلسازی پویایی جمعیت اردک سر سفید ) (Oxyura leucocephalaدر نرمافزار ( Stellaمطالعه موردی: تالابهای استان گلستان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-30

سیما سفیدیان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


7. پیشبینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل LCM

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 163-174

سامره فلاحتکار؛ سید محسن حسینی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ شمس اله ایوبی


8. مدلسازی پراکنش آلودگی هوای پالایشگاه نفت آبادان با نرمافزار SCREEN

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-102

فائزه هدایتی راد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی