تعداد مقالات: 312
202. بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه مالی (مبتنی بر بازار پول و بازار سرمایه) در اثرگذاری رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیستی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-146

حسینعلی فاخر؛ زهرا عابدی؛ مجید احمدیان؛ بیتا شایگانی


203. تحلیل فضایی آلاینده PM2.5 و همبستگی آماری آن با پارامترهای هواشناسی در تهران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-156

محمد سخایی؛ سعید کریمی


204. کاربرد تلفیق منطق فازی و روش ماتریس در ارزیابی آثار محیطزیستی (مطالعه موردی: بزرگراه شمال جنگل گلستان)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-161

نیره عزیزی؛ مسعود طاهریون؛ نسترن عظیمی


206. تهیه سیاهه معیار‌ها و شاخص‌های پایش پایداری کارکردهای اکولوژیکی جنگل‌های شمال در سطح واحد مدیریت جنگل (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-146

رحیم ملک‌نیا*؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ محمود زبیری


207. ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب دریاچه‌ زریوار با استفاده از شاخص‌های کیفی NSFWQI OWQI, CWQI,

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1392، صفحه 137-146

صلاح‌الدین ابراهیم‌پور*؛ حسین محمدزاده


208. مدل‌سازی زیستگاه کفچه‌مار (Naja naja oxiana) در پارک ملی گلستان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 139-148

حسین وارسته مرادی*


209. ارایه برنامه مدیریت ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی در سالن رنگ و رنگپاشی شرکت میهن خودرو

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 127-138

سحر رضایان؛ سیدعلی جوزی؛ نسرین مرادی مجد


211. تغییرات تنوع و ترکیب گونه‌های گیاهی تحت تأثیر چرای دام در مراتع حوزه توف‌سفید

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 131-142

علی جعفری؛ مهدیه رحیمی باغ ابریشمی؛ پژمان طهماسبی کهیانی


212. بررسی میزان تجمع و انتقال فلز مس به گیاه نی‌تالابی در خاک‌های آلوده

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-166

ملیحه امینی؛ ناصر برومند؛ حامد حق پرست


213. تخمین و شبیه‌سازی کاهش بعضی از آلاینده‌های هوا توسط بام سبز (مطالعه موردی: پل طبیعت تهران)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-154

امید نوری؛ رامین ابراهیم نژاد؛ رضا دیهیم فرد


215. رویکرد محیط زیستی در تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی (مطالعه موردی: منطقه ورامین)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 169-172

عبدالرسول قاسمی؛ سعید حسنلو؛ رزا پیروز؛ حامد نجفی علمدارلو


216. ارزیابی فن آوری های بهینه سازی تولید، تبدیل و مصرف انرژی با ملاحظات محیط زیستی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 157-170

محمدحسن پنجه شاهی؛ محمد سلطانیه؛ نسیم طاهونی


217. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در دو توده جنگلی خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 147-156

ضیاءالدین باده‌یان*؛ زهرا مشایخی؛ لعبت زبردست؛ نغمه مبرقعی


218. مطالعه الگوهای جوی و تعیین کانون‌های گرد و غبار مؤثر در شرایط بسیار ناسالم کیفیت هوای تهران

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1392، صفحه 147-160

عباس رنجبر سعادت آبادی٭؛ صدیقه درویش‌زاده


219. مدل‌سازی پراکنش دلیجه کوچک (Falco naumanni) در استان گلستان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 149-156

روح‌اله میرزایی؛ محمودرضا همامی؛ عباس اسماعیلی‌ساری؛ حمیدرضا رضایی


220. تحلیل پیامدهای انسانی و محیطزیستی نیروگاهها با روش تلفیقی دلفی و AHP

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 139-150

سید علی جوزی؛ شبنم صفاریان؛ محسن شفیعی؛ آرام اکبری


223. روندیابی تغییرات حرارتی سطوح نواحی شهر تهران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 167-176

مجتبی رفیعیان؛ هادی رضایی راد


224. کاهش آلاینده‌های استخر پرورش ماهی با دستگاه فیلتراسیون (مطالعه موردی: رودخانه سرداب)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-162

میثم حق شناس دهکردی؛ جواد مظفری؛ مهدی قبادی نیا؛ سید اسدا... محسنی موحد