دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، مجله پژوهشی، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-227 
15. تحلیل مولفه‌‌های اصلی در بررسی آلودگی عناصر سنگین در برخی از سبزیجات

صفحه 173-186

حجت اله میران زاده مهابادی؛ محمود رمرودی؛ محمد رضا اصغری پور؛ حمیدرضا رحمانی؛ مجید افیونی